ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
ސ.ހިތަދޫ ފްލެޓުތައް

ހިތަދޫ ފްލެޓުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިން ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި

  • 24 ސެޕްޓެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ
  • ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އިޢުލާންކުރާނީ، ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކަށް ބެލުމަށްފަހު
  • އާންމުކޮށްފައިވަނީ ޑީ.ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ 32 ފްލެޓު ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް

ކ. މާލެ | 15 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 21:41 | 2,104

އައްޑޫ ސިޓީ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ސަރުކާރުގެ "ގެދޮރުވެރިކުރުން" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ އަވަށުގައި ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ފްލެޓުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިން ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓު އާންމު ކޮށްފިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްއިން އާންމު ކޮށްފައިވާ ލިސްޓުގައިވާ ގޮތުން 264 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން، ޑީ ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ 32 ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ 835 ފަރާތުގެ ތެރެއިން، ޝަރުތު ހަމަވުމުން ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ހިިމެނެއެވެ.

ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާމެދު، އިތުރަށް ކަމެއް ސާފު ކުރަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކާއި، ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އެއިދާރާއަށް ނުވަތަ ހިތަދޫ، މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫ، ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހަށް، 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އިޢުލާންކުރާނީ، ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅިގެން، ނުވަތަ ސާފުކުރެވޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން، އެ ލިސްޓަށް ގެންނަން ޖެހޭ އުނި އިތުރެއްވާނަމަ، އެ އުނިއިތުރެއް ގެނައުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ވެސް ކައުންސިލް އިން ބުންޏެވެ.

ހިތަދޫގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 264 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން، 150 ފްލެޓް ހިތަދޫ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާއިރު މަރަދޫ އާއި މަރަދޫ ފޭދޫ އަވަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ހިތަދޫ އަވަށަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް 30 ފްލެޓް ވަނީ ހާއްސަ ކޮށްފައެވެ.

އަދި ފޭދޫ އަވަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ހިތަދޫ އަވަށަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް 50 ފްލެޓް ވަނީ ހާއްސަ ކޮށްފައެވެ.

ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓް www.adducity.gov.mv ގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާއިރު އަވަށު އޮފީސްތަކާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ވެސް ބެހެއްޓިފައިވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.