ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
އެޗްއީއޯސީގައި އެމްއެންޔޫއެސްޔޫގެ ބައިވެރިވުން

ގައުމީ ހިދުމަތުގައި އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ އިން ތަފާތު ދައްކަނީ

  • އެމްއެންޔޫއެސްޔޫގެ މެމްބަރުން އަންނަނީ އެޗްއީއޯސީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ވަރުބަލިކަމެއްނެތި ހަރަކާތްތެރިވަމުން
  • އެޗްއީއޯސީގެ މައި މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީއިން ފެށިގެން އެޑްމިންގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ވެސް އެމްއެންޔޫއެސްޔޫގެ ދަރިވަރުން (މެންބަރުން) އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން
  • އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އޮތް އެންމެ މެމްބަރުން ގިނަ މަދަނީ ޖަމިއްޔާ

ކ. މާލެ | 14 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޯމަ 12:10 | 16,792

އެޗްއީއޯސީ ލީގަލް ޓީމުގައި އެމްއެންޔޫއެސްޔޫގެ މެމްބަރަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ - އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ) އަކީ އަބަދުވެސް ގައުމީ ހިދުމަތުގައި ތަފާތު ދައްކަމުން އަންނަ މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެކެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރު އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ އުފެދުނީއްސުރެ މިއަދާއި ހަމައަށް އެމްއެންޔޫއެސްޔޫއިން އަންނަނީ ގައުމީ ތަފާތު އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވަމުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ޕެންޑަމިކާއިއެކު އެމްއެންޔޫއެސްޔޫގެ ހަރަކާތްތައް މިވަގުތު ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވީ ނަމަވެސް އެމްއެންޔޫއެސްޔޫގެ މެމްބަރުން އަންނަނީ ހެލްތު އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) ގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ވަރުބަލިކަމެއްނެތި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ފުރާނަ އަތްމައްޗަށް ލައިގެން ޖެހިލުމެއްނެތި ފްރޮންޓް ލައިނުން އެމްއެންޔޫއެސްޔޫގެ މެމްބަރުން ފެންނައިރު އެޗްއީއޯސީގެ މައި މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީއިން ފެށިގެން އެޑްމިންގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ވެސް އެމްއެންޔޫއެސްޔޫގެ ދަރިވަރުން (މެންބަރުން) އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

އެޗްއީއޯސީ ވެރިފިކޭޝަން ޓީމާއިއެކު އެމްއެންޔޫގެއެސްޔޫ މެމްބަރަކު ހަރަކާތްތެރިވަނިކޮށް

އެމްއެންޔޫއެސްޔޫގެ ރައީސް އަލީ ޝަމްޢޫން ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގެ ކަންކަން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށުނީއްސުރެވެސް ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން ކުދިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އަދި މީގެ ތެރެއިން ފްރޮންޓްލައިންގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކުދިންނަކީ އާއިލާ އާއި ދުރުގައި ގައުމީ މަސައްކަތުގައި ގައުމީ ވާޖިބު އަދާ ކުރަމުން އަންނަ ކުދިން ކަމަށެވެ.

ޝަމްޢޫން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އުންމީދަކީ މި ހަރަކާތްތަކުން ޔޫނިއަންގެ މެމްބަރުން ލީޑަރޝިޕްގެ އިތުރު ކަންކަން ދަސްކުރުން ކަމަށާއި، އަދި ގައުމީ ހަރަކާތްތަކުގައި އެމްއެންޔޫއެސްޔޫގެ އިސްވާރުން އަބަދުވެސް ފެނުން ކަމަށެވެ. އަދޮ ފެންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް އަރުވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޝަމްއޫން ވަނީ މި ފުރުސަތު އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ އަށް ހޯއްދަވައިދެއްވީތީ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫގެ އެޑަވައިޒަރީ ބޯޑު މެމްބަރު އަދި ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަރުޝަދު އަޝްރަފަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ދިން އިންޓަރވިއުއެއްގައި އެމްއެންޔޫގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ މުހައްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އެމްއެންޔޫގެ ދަރިވަރުން ޓާސްކް ފޯސްގައި ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތާއި މެދު އެމްއެންޔޫގެ މެނޭޖްމަންޓުން ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށާއި، އެ ދަރިވަރުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތަކީ ގައުމީ ހިދުމަތެއް ކަމަށެވެ. ޝަރީފް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެ ދަރިވަރުން ގައުމީ ހިދުމަތުގައި އުޅޭތާ ހަތަރު މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާއިރު މި ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަކީ ވެސް ކިޔަވަމުން ޓާސްކް ފޯސްއަށް ދޭން ޖެހޭ ވަގުތުދޭ ދަރިވަރުން ކަމަށެވެ.

ހެލްތް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޓިންގް ސެންޓަރގެ ހެޑް އޮފް އޮޕަރޭޝަން އިބްރާހީމް އަޝްރަފް ވިދާޅުވީ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް އެޗްއީއޯސީއަށް ލިބެމުންދާ ކަމަށާއި، ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވާ ކުދިންގެ ތެރޭގައި އެބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ޓެކްނީޝަން ދާއިރާގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދިން ހިމެނޭ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ނާސިންގގެ ދަރިވަރުންނާއި، ލެބް ޓެކްނީޝަން ކިޔަވަމުން އަންނަ ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުން އަންނަ އެއްބާރުލުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ކަމަށެވެ.

އެޗްއީއޯސީގެ އެޗްއާރް ޓީމުގައި އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ މެމްބަރަކު ހަރަކާތްތެރިވަނިކޮށް

ގައުމީ ހަރަކާތްތަކުގައި އެމްއެންޔޫއެސްޔޫގެ އިސްވާރުން ތަފާތު ދައްކަމުން އަންނައިރު، މީގެ ކުރިން އެމްއެންޔޫގެ ދަރިވަރުން ވަނީ 2015 ން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތައް އިންތިޒާމު ކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، 2019 ވަނަ އަހަރު ހޯމް މިނިސްޓްރީ އާއި ގުޅިގެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަހިންސާ ދުވަސް (ނޮން ވަޔަލަންސް ޑޭ) ފާހަގަކުރުމަށް ކޮލެޖް/ޔުނިވަރސިޓީތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުނު ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ޔޫތު ލީޑަރސް ނެޓްވޯކުގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ސިލްސިލާގޮތެއްގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ފޯރަމްތައް އިންތިޒާމުކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި، ރަފީ އެންޖީއޯ، ޔޫއެންޑީޕީ މޯލްޑިވްސް ފަދަ ޖަމިއްޔާތަކާއެކު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ހަމަ މިއާއެކު މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަމަންޓްގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ މޯލްޑިވްސް ޔޫތު ކައުންސިލް (އެމްވައިސީ)އާއި ގުޅިގެން ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން އިންތިޒާމު ކުރުމުގައިވެސް އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.