ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

ފާއިތުވި އަހަރަށްވުރެ މިއަހަރު ގްރާންޓްސް ކޮންޓްރިބިއުޝަން އަދި ސަބްސިޑީސް އަށް ކުރި ހޭދަ އިތުރު

  • ގްރާންޓްސް ކޮންޓްރިބިއުޝަންސް އަދި ސަބްސިޑީސްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ވަނީ 2.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައި
  • އާސަންދައިގެ ދަށުން ހަރަދުކޮށްފައި ވަނީ 715.1 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • ސަބްސިޑީސްގެ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ހޭދަކޮށްފައި ވަނީ 772.8 މިލިއަން ރުފިޔާ

ކ. މާލެ | 13 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 13:38 | 1,629

އާސަންދަ: ބޭސްފަރުވާއަށް ގިނަ އެހީތަކެއް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުން - ރާއްޖެ އެމްވީ

ފާއިތުވި އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު، މިއަހަރު ގްރާންޓްސް، ކޮންޓްރިބިއުޝަންސް އަދި ސަބްސިޑީސްއަށް ކުރި ހޭދަ އިތުރުކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ގްރާންޓްސް ކޮންޓްރިބިއުޝަންސް އަދި ސަބްސިޑީސްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ވަނީ 2.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައެވެ. މިއީ ފާއިތުވި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ސަރުކާރުން ހޭދަކުރި 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާއި އަޅާބަލާއިރު 9.5 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

އެގޮތުން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްފައި ވަނީ ގްރާންޓްސް އެންޑް ކޮންޓްރިބިއުޝަންސް އަށެވެ. އެއީ 829.4 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ފާއިތުވި އަހަރު ސަރުކާރުން ހަރަދުކޮށްފައި ވަނީ 595.1 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފާއިތުވި އަހަރުގެ މިމުއްދަތުގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން 723.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ހޭދަކޮށްފައިވާ އިރު، މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ހޭދަކޮށްފައި ވަނީ 715.1 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ސަބްސިޑީސްގެ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 772.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާއިރު، ފާއިތުވި އަހަރު ސަރުކާރުން ވަނީ މި މުއްދަތުގައި ސަބްސިޑީސްގެ ގޮތުގައި 790.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކު ފެން އަދި ކަރަންޓް ބިލަތަކަށް ސަރުކާރުން ސަބްސިޑީސް ދީފައިވާ އިރު، ފެން ބިލްތަކަށް ސަރުކާރުން ވަނީ 46,392 ގެއަކަށް 10.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައެވެ. އަދި ކަރަންޓު ބިލްތަކަށް ހަރަދުކޮށްފައި ވަނީ 98,722 ގެއަކަށް 48.2 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.