ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
އިދިކޮޅު މުޒާހަރާ

މުޒާހަރާ ކުރި ސަބަބު އޮޅުން ބޮޅުންވެ، ރައީސް ވަހީދުގެ ބަސްމަގު ގައުމު ބަދުނާމުކުރުމާ ދިމާލަށް

  • ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކު ވެސް އިދިކޮޅުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ
  • ވަހީދުގެ ޓްވީޓު ގައުމު ބަދުނާމުކުރުމާ ދިމާލަށް
  • މުޒާހަރާގެ ބޭނުން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ފަހުމެއް ނުވޭ

ކ. މާލެ | 13 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 10:12 | 15,226

ހޮނިހިރު ދުވަހު އިދިކޮޅުން ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަން، ނުވަތަ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ވަނީ މި އަހަރުގެ މި ހިސާބަށް އައި އިރު، ގިނަ މުޒާހަރާތަކެއް އެކި ސިފަ ސިފައިގައި ކޮށްފައެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކު ވެސް މިވެރިން މުޒާހަރާތައް ކުރާ މިންވަރު އިތުރު ވެގެން ދިޔައެވެ.

ފުރަތަމަ ފެށީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ގޮވާލައެވެ. ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ލިބިގެންދާނެއޭ ހީވި ކަހަލައެވެ. މާލޭގެ މަގުތަކުގައި މުޒާހަރާ ކުރެވުނު މިންވަރާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ކަނޑުމަތީ ވެސް އެ މުޒާހަރާތައް ކުރިއެވެ.

ދެން މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ ފެނުނީ މުޒާހަރާތައް ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މުޒާހަރާތަކަކަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ތަނެވެ. ކިތަންމެ ވަރަކަށް މާލެ ތެރޭގައި ބަލި ފެތުރުނަސް، އަދި ކިތަންމެ ބަޔަކަށް މި ބަލި ޖެހި ފަރުވާދޭން ޖެހުނަސް، ބައްޔާ ބައްޔޭ ކިޔައި ތިމަންނަމެންނަށް މުހިންމީ ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ އެކަންތައް ހުއްޓުވުން ކަމަށް އިދިކޮޅުން ގޮވަމުން ދިޔައެވެ.

މި މުޒާހަރާތަކަށް އިދިކޮޅުން ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަހަލަ ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވުނީ ތޯއެއްޗެކެވެ. ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް ކުރަން ފެށި މުޒާހަރާތައް ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ 'އައުޓް އައުޓް' ގެ މުޒާހަރާތަކަށެވެ. ފުރަތަމަ ގޮވަން ފެށީ އިންޑިއާ އައުޓްއެވެ. ދެން ގޮވަން ފެށީ އިންޑިއާ މިލިޓަރީ އައުޓް އެވެ.

މިގޮތަށް މި މުޒާހަރާތައް މާގިނަ ދުވަހަކު ގެންދެވުނު ތަނެއް ނުފެނުނެވެ. ނަމުގަ ގައުމުގެ ޒުވާނުން ނުކުމެ ފެށި އެއްވުމެކެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަކަށް މިފަދަ އެއްވުމެއް ހިނގާ ކަމުގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައި ނުވެއޭ ބުނާތީ އަޑު އެހީމެއެވެ. ރޭކާ ލީވެސް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރުމުން ކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް މިއީ ދިވެހި ޒުވާނުން މިނިވަންކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މުޒާހަރާއެކޭ، މި މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރު ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ލޯޔަރުންގެ ޓީމުން ރައްކާތެރިކަން ދޭނަމޭ އިދިކޮޅުން ބުންޏެވެ. ބައި ގަޑި އިރު ތެރޭގައި އަނެއްކާ ވެސް މުޒާހަރާ ކުރާ ސަބަބު ބަދަލުވިއެވެ.

މިފަހަރު ނަސީބަކުން މުޒާހަރާ ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމުގެ ދިފާއުގައި ކުރާ މުޒާހަރާއަކަށެވެ.

މުޒާހަރާ ނިމި، 41ށް ޒުވާނުން ހައްޔަރު ކުރެވިގެން ދިޔައިރު، ބޮޑު ބަލިމަޑު ކަމެއްގެ ތެރެއަށް މާލޭގެ އެތައް ޒުވާންނެއް ނެރުމަށްފަހު، އިސްވެރިން ތިބީ ފްރޮންޓްލައިނުން ނެއްޓި ޕޭމަންޓު މަތީގައި ކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބަލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އެކަމުން ދިފާއުވާން ތިބެގެން ޓްވީޓުތައް ކުރަނީއެވެ. ހާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުންކުރަނީއޭ، އެކަން ކުއްވެރި ކުރަމޭ، މިއީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ ކިޔަމުންނެވެ.

މި ހާލަތުގައި ވެސް ކުރީގެ ރައީސް ވަހީދަށް ކުށްވެރި ކުރެވުނީ ސަރުކާރެވެ. ޒުވާނުން މަގުތަކަށް ނުކުތީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ވައްކަން ކުރާތީ އެކަމާ ދެކޮޅު ވެގެން ޒުވާނުން ކުރި މުޒާހާރާއެއް ކަމަށް ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަން ދުނިޔޭގެ މީޑިއާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ވެސް ވަހީދު ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވަހީދުގެ ޓްވީޓަށް މީހަކު ކުރި ކޮމެންޓެއްގައިވެއެވެ. "ރައީސް ވަހީދު އެވެ. ތިޔަ ކުރެއްވީ މުޑުދާރު އަމަލެކެވެ. ގައުމުގެ އަގު ވައްޓާލާ ގައުމަށް ނިކަމެތިކަން ލެބޭނެ އަމަލެކެވެ. ގައުމަށް ޖެއްސި ހާލު ކުޑައީ އެއްވެސް ނޫނެވެ."

މުޒާހަރާ ކުރެވުނީ، އިންޑިއާ އައުޓް ކުރަންތޯ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ދެކޮޅަށްތޯ، މިނިވަންކަމާ އިދިކޮޅަށްތޯ ނޫނީ މިނިވަންކަން ދިފާއު ކުރުމަށްތޯ، މިއީ ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނޭނގުނު ކަމެކެވެ. ހުދު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ވެސް މިކަން ނޭނގި މިހާރު މިއޮތީ އޮޅުން ސުވާއްޔަކަށްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.