raajjemv logo
އަންކިތާ
ސުޝާންތުގެ ހުވަފެނެއް އަންކިތާ ފުރިހަމަ ކޮށްދެނީ
 
ސުޝާންތު އާއި އަންކިތާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން 6 އަހަރު ހޭދަކުރި
 
އަންކިތާ ވަނީ ގަސް ވިއްކާ ފިހާރައެއްގެ ތެރެއިންފެނިފައި
އަމަތު އާދަމް
27,483
ކ. މާލެ |
8 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 17:12
އަންކިތާ ލޯކަންޑޭ
ގޫގުލް

ނިމިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ 14ގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕުތް ގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިއާ އަންކިތާ ލޯކަންޑޭ މިވަނީ ސުޝާންތުގެ ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ސުޝާންތުގެ ދައްތަ ޝުވެތާ ސިންގް ހިއްސާ ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ 1000 ގަސް އިންދުމަކީ ސުޝާންތު އަބަދު ވެސް ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ފޭނުންގެ ކިބައިން ސުޝާންތުގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދައި ދިނުމަށް އެދިފައެވެ.

ޝުވެތާގެ މި ޕޯސްޓަށް ފަހު އަންކިތާ ވަނީ ސުޝާންތުގެ ހުވަފެން ފުރިހަމަ ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. އަދި އަންކިތާ ވަނީ އޭނާގެ މަންމަ އާއެކު ގަސްވިއްކާ ފިހާރައަކުން ވެސް ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. އަދި އެ ފިހާރަ ތެރެއިން އޭނާއާ ސުވާލު ކުރުމުން ބުނީ ސުޝާންތުގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި ގަސް އިންދުމުގައި އެންމެން ވެސް އެހީތެރިވުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

އަންކިތާ އާއި ސުޝާންތު ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން 6 އަހަރު އެކީގައި ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ. މި ދެމީހުންގެ ލޯބީގެ ގުޅުން ފެށިގެން އައީ ސްޓަރ ޕުލަސް އިން ދެއްކި ޑްރާމާ ސީރީޒެއް ކަމަށްވާ ޕަވިތްރަ ރިޝްތާއިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
67%
އުފާ ވެއްޖެ
6%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
28%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
11 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހުކުރު 10:28
ސްޓާ ޕްލަސްއިންތަ ޕަވިތްރަ ރިޝްތާ ދެއްކީ؟