"ރަސޯޑޭ މޭ ކޯންތާ"
ކޮކީލާ ބެހެން ގެ މަޝްހޫރު ޑައިލޮގް "ރަސޯޑޭ މޭ ކޯންތާ" ގެ މެޝްއަޕް ރޫޕަލް ޕަޓޭލް އަށް ވަރަށް ކަމުގޮސްފި
 
ރުޕާލް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެއްވެސް ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ހަރަކާތްތެރިއެއް ނުވޭ
 
މެޝަޕް ތައްޔާރު ކުރީ ޔަޝްރާޖް މުކޭޓް
 
ރުޕާލް އަށް މެޝަޕް ވަނީ ވަރަށް ކަމުގޮސްފަ
ކ. މާލެ |
ރުޕާލް ޕަޓޭލް
ގޫގުލް

ރަސޯޑޭ މެއި ކޯން ތާ؟ މެއި ތީ ތުމް ތީ ކޯންތާ! މި ޑައިލޮގް، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިވަނީ ވައިރަލް ވެފައެވެ. ރެޕް ވާޝަން އަކަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ މި މެޝަޕް ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް ވަނީ ވައިރަލްވެފައެވެ. މި ޑައިލޮގަކީ ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ, ޑުރާމާ ސީރީޒް ގެ ތަރި ރުޕާލް ޕަޓޭލް (ކޮކިލާ ބެހެން) ގެ ޑައިލޮގެކެވެ.

ރޫޕަލް ޕަޓޭލް އަކީ އެއްވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްލިކޭޝަނެއް ބޭނުން ނުކުރާ މީހަކަށްވުމުން އޭނާއަށް މި މެޝަޕް ފެނިގެން ދިޔައީ ފަހަރި ބުނުމުންނެވެ. އަދި ފަހުން އޭނާގެ ކޯ އެކްޓަރު ރިއާ ޝަރުމާ ވެސް ވަނީ މި މެޝަޕް ރޫޕަލް އަށް ފޮނުވާފައެވެ. މި ވީޑިއޯ ފެނުމުން އޭނާ އަށް ލިބުނީ ކުއްލި ސަޕްރައިޒެކެވެ! ފުރަތަމަ އޭނާ ހީކުރީ މިއީ އޭނާގެ އަޑު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އަކީ ދުވަަހަކު ވެސް ޝޯގައި ލަވަ ކިޔާފައިވާ މީހެއް ނޫން ކަމުން އެއީ އޭނާގެ ޑައިލޮގް ބޭނުން ކޮށްގެން ރެޕްކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއެއްކަން އެނގިގެން ދިޔައެވެ.

ކޮކިލާ ބެހެންގެ ރޯލުން ފެނިގެން ދިޔަ ރޫފަލް ޕަޓޭލް ވަނީ މި މެޝަޕް ތައްޔާރު ކުރި ފަރާތް ކަމަށްވާ ޔަޝްރާޖު މުކޭޝްގެ ނަންބަރު ހޯދުމަށްފަހު، އޭނާ އަށް ފޯނުން ގުޅާ ޝުކުރު އަދާ ކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާ އަށް މި މެޝަޕް ވަރަށް ކަމުދިޔަ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved