ކ. މާލެ
|
15 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 01:42
ބީއެމްއެލް އިން ހިންނަވަރުގައި އާ ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމްއެއް ހުޅުވުން
ބީއެމްއެލް އިން ހިންނަވަރުގައި އާ ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމްއެއް ހުޅުވުން
ޓްވިޓަރ
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް އިން ޅ. ހިންނަވަރުގައި ސެލްފް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި
 
މި އޭޓީއެމުން ފައިސާ ނެގުމުގެ އިތުރުން، ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި ޓްރާންސްފަރ ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ބީއެމްއެލްއިން ހުކުރުދުވަހު ހިންނަވަރުގައި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ.

 

އާ މި އޭޓީއެމް ބޭނުންކޮށްގެން ފައިސާ ނެގުމުގެ އިތުރުން، ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި ޓްރާންސްފަރ ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ހިންނަވަރުގެ އާންމު ރައްޔިތުންނަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށް 24 ގަޑިއިރު ލިބެމުންދާނެކަމަށް ބީއެމްއެލުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. ހިންނަވަރުގައި ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފައިވަނީ އެރަށުގައި ހުކުރުދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް އަދި ބީއެމްއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ އަދި ޑިރެކްޓަރ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް މުހައްމަދު ޝަރީފްއެވެ.

 

ހިންނަވަރުގައި އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތް ދޭންފަށާފައި މިވަނީ ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށާއި ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭންކުން ފަށާފައިވާ 300 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިންނެވެ.

 

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ބީއެމްއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އެންމެ ޒަމާނީ ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިންގ އޭޓީއެމް އެއްގެ ޚިދުމަތް ހިންނަވަރުގައި ގާއިމްކޮށް މއެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ފަސޭހަކަމެއް ފޯރުކޮށްދެވުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއްކަމަށެވެ.

 

"މިއަދު މިފާހަގަކުރެވެނީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށާ، ވިޔަފާރިތަކަށް އަދި މުޖުތަމަޢުތަކަށް އެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ފައިދާ މިހާރުވަމުންދާ ބީއެމްއެލްގެ "އަހަރެންގެ ބޭންކް" ޕްރޮގްރާމުގެ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް" ބީއެމްއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

މުޅި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ބޭންކިންގ ވިއުގަޔަކާއެކު 20 އަތޮޅުގައި 34 ބްރާންޗާއި، 85 އޭޓީއެމްގެ އިތުރުން 4000 ޕީއޯއެސް މަރޗަންޓުން ބީއެމްއެލް ގާއިމްކޮށްފައިވެއެވެ.

 

އަދި 200 ކޭޝް އޭޖެންޓުންނާއި، 27 ސެލްފްސަރވިސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރ އަދި 5  ދޯނި ބޭންކިންގ ޔުނިޓުގެ އިތުރުން އެންމެ ޒަމާނީ އޮންލައިން ބޭންކިންގ ޚިދުމަތާއެކު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އަމާޒަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ މުޖުތަމައުތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް