ހުކުރު 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020
05 އަތަ
1442 ސަފަރު 07
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
ހިޔާ ފްލެޓް ދިނުން

ފްލެޓްތައް ދިނުމުގައި އަމަލުކުރީ އިންސާފުވެރިކޮށް، ކުރިންހެން ވަކި ޕާޓީއެއްތޯ ބާލާފައެއް ނުވާނެ: އަސްލަމް

  • ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކަންކުރި ގޮތަށް ވަކި މީހަކަށް ތާއިދުކުރިތޯ ބަލާފައި ނޯންނާނެ
  • ހައްގުވެރިން ކަނޑައެޅީ އިންސާފުވެރިކޮށް
  • އެހެން ކެޓަގަރީތަކުގެ މަސައްކަތް ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް ވަގުތީ ލިސްޓު އިއުލާން ކުރާނެ

ކ. މާލެ | 24 އޯގަސްޓް 2020 | ހޯމަ 16:10 | 6,301

މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

ކުރީގެ ސަރުކާރުން އަމަލުކުރި ގޮތަށް ފްލެޓްތައް ދިނުމުގައި ވަކި ޕާޓީއެއްގެ މީހެއްތޯ ބަލާފައިނުވާނެ ކަމަށާއި، ފްލެޓްތައް ދިނުމުގައި އަމަލުކުރީ ވަރަށް އިންސާފުވެރިކޮށް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހަތަރު ކެޓެގެރީއެއްގެ ފްލެޓްތަކުގެ ލިސްޓު އާންމުކުރުމަށް ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މިފަހަރު ހައްގުވެރިން ކަނޑައެޅުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކަންކުރި ގޮތަށް ވަކި މީހަކަށް ތާއިދުކުރިތޯ ބަލާފައި ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވަކި މީހަކަށް ވޯޓުލިތޯވެސް ބަލާފައި ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، ފްލެޓްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭނީ ހައްގުވެރިން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަކިވަކި މީހުންނަށް ގުޅާފައި، ތި ފަރާތަށް ފްލެޓެއް ލިބޭނެޔޭ ބުނާ ގޮތަކަށް ނޫން މި އޮޕަރޭޝަން ހިންގަމުން މިއައީ. އަޅުގަނޑަށް ޔަގީން މި ބޭފުޅުން އެބޭފުޅުންގެ ހާލު ބެލިއިރު ގުޅުއްވި އިރަކު ނައައްސަވާނެ ވަކި މީހަކަށް ތާއީދު ކުރަންތޯ. ޔަގީނުންވެސް ތިބޭފުޅުން އަޑުއައްސަވާފައި އޮންނާނީ އޭގެ ކުރިން އެކަން ހިނގައި ދިޔައިރު. ވަކި މީހަކަށް ތާއީދު ކުރަންތޯ. ވަކި މީހަކަށް ވޯޓު ލަންތޯ. މިފަހަރު، ހަމަ ޔަގީނުންވެސް އެކަހަލަ ކަމެއް ކޮއްފައި ނޯންނާނެކަން އަޅުގަނޑަށް ޔަގީން ކަށަވަރު.

~ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ހޯމަ ދުވަހު އާންމުކުރި ހަތަރު ކެޓަގަރީއަށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީން ބެލިބެލުމުގައި އެ ކެޓަގަރީއަކަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންނާއި، ޝަރުތު ހަމަނުވާ މީހުން، ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ސަބަބާއެކު ވަގުތީ ލިސްޓުގައި އާންމުކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި ކެޓަގަރީތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންގެ ތެރެއިން، ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބެލުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދެވިފައިނުވާ މީހުންނަށް ސަބަބާއެކު ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ އެހެން ކެޓަގަރީތަކުގެ މަސައްކަތް ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް ވަގުތީ ލިސްޓު އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.