raajjemv logo
އަކްޝޭ ކުމާރު
އެންމެ ފަހުން ނެޝެނަލް އެވޯޑާއި ބެހޭ ގޮތުން އަކްޝޭ ރައްދު ދީފި
 
އަކްޝޭ ބުނީ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ކާމިޔާބެއް ހޯދާފައި ނުވާނެ ކަމަށް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
7,557
ކ. މާލެ |
14 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 16:38
ފިލްމު ރުސްތުމްގެ މަންޒަރެއްގައި އަކްޝޭ ކުމާރު
ގޫގުލް

އިންޑިއާގެ 64 ވަނަ ނެޝެނަލް އެވޯޑް އަކްޝޭ ކުމާރަށް ލިބުމުން އާންމުންގެ ފަރާތްތަކުން އޭނާއަށް ކީ ފާޑަށް އެންމެ ފަހުން ރައްދު ދީފިއެވެ.

އަކްޝޭއަށް ނެޝެނަލް އެވޯޑް ލިބުނީ ފިލްމު 'ރުސްތަމް' އިންނެވެ. އެއީ އޭނާއަށް ހައްގު އެވޯޑެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އަކްޝޭ ބުނީ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ކާމިޔާބެއް ހޯދާފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ފިލްމީ ދާއިރާގައި ހޭދަކުރި 25 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް މީހެއް ގާތު ބުނެގެން އެވޯޑެއް އަދި ފިލްމަކުން ރޯލެއް ވެސް ހޯދާފަ އެއް ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ އިންޑިއާގެ ނޫހެއްކަމަށްވާ ޑެއިލީ މިރާއަށް ދީފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުންޏެވެ. އަކްޝޭ ބުނީ އެވޯޑު ލިބުމުން ވަރަށް އުފަލުން ހުރި ކަމަށާއި، އެއީ އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ސަޕޯޓަރުންގެ ހެޔޮ ދުއާ ކަމުގައި ބުނެފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ވެސް އަކްޝޭގެ މިއެވޯޑަށް ވަނީ ފާޑު ކިޔާފައެވެ. އެ ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވަނީ އަކްޝޭއަށް މިއެވޯޑް ހައްގުވާ ކަމަށް ގަބޫލް ނުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ރުސްތުމްގައި އަކްޝޭގެ އެކްޓު ހުރީ އެވްރެޖްގައި ކަމަށެވެ.

އަކްޝޭއަށް އެވޯޑު ލިބިފައި ވަނީ، ގައުމީ އެވޯޑުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޑައިރެކްޓަރު ޕްރިޔާދަރްޝަން އާ ދެމެދު އޮންނަ ގާތް އެކުވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށްވެސް  ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ބުނެފައެވެ . އަކްޝޭއާ އެކު ގިނަ ފިލްމްތަކެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ޕްރިޔަދަރްޝަން ވެސް ވަނީ އަކްޝޭއަށް ކިޔާފައިވާ ފާޑަށް މީގެ ކުރިން ރައްދު ދީފައެވެ.  އޭނާ ބުނެފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ނެޝަނަލް ފިލްމު އެވޯޑް އަކްޝޭ އަށް ލިބުމުން ފާޑުކިޔަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނުވިސްނުނު ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އޭނާއަށް ހައްގު އެވޯޑެއްކަމަށްވެސް ބުނެގއެވެ،

މިދިޔަ އަހަރު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފިލްމްތަކުގެ ތެރޭގައި އާމިރް ޚާންގެ "ޑަންގަލް" އާއި މަނޯޖް ވަޖްޕާއީގެ "އަލީގަރް" އާއި މަހެންދަރް ސިންގް ދޯނީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ "އެމް.އެސް ދޯނީ: ދަ އަންޓޯލްޑް ސްޓޯރީ" ހިމެނެއެވެ. މި ތިން ފިލްމަކީ ވެސް މި ތިން ތަރިންގެ ހުނަރު އިންތިހާ އަށް ފެނިގެން ދިޔަ ފިލްމްތައް ކަމަށްވާއިރު މި ފިލްމްތަކުން އިބުރަތްތަކެއް ވެސް ހާސިލްވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަަމަށް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. އެ ގޮތުން "ޑަންގަލް" ގައި އާމިރް ޚާން ވަނީ ހަށިގަނޑަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް