ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
އޭސީސީ

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ގަވާއިދު ވާނީ ހަދާފައި: އޭސީސީ

  • ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރަންފެށީ 2 ޖުލައި 2017 ގައި
  • އަމަލު ކުރަން ފަށާތާ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގަވާއިދު ހަދަންޖެހޭ

ކ. މާލެ | 15 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 15:22 | 1,819

މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެޓީގައި އޭސީސީގެ މެމްބަރުން - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދު ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ހަދާފައިވާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އިން ބުނެފި އެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އޭސީސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ޖުލައި 2، 2017 ގައި އަމަލު ކުރަން ފެށި ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ގާނޫނު ބުނާގޮތުން، ތަހުގީގުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދު ތިން މަސް ތެރޭގައި ހަދަން ޖެހެ އެވެ.

އޭސީސީ މެމްބަރުން ގާނޫނީ ވާޖިބު އަދާނުކުރާކަމަށް ބުނެ، އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ހާމަކޮށްފައިވާތީ އޭސީސީން ނެރުނު މިބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 211 ވަނަ މާއްދާގައި ގާނޫނުގެ މަޤްސަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް، ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 3 (ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި (02 އޮކްޓޫބަރު 2017 ގައި) ހަދާ ނިންމަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެެވެ.

އޭސީސީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ ޤާނޫނު ވުޖޫދުވުމުގެ ކުރީން އެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި އަމަލުކުރަމުން ދިޔަ އިޖުރާޢަތުތައް ލިޔެވިފައިވާނީ 23 ޑިސެމްބަރ 2010 ގައި ގެޒެޓްކުރެވުނު ގަވާއިދު ނަންބަރު 2010/R-18 (އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޢާންމު ގަވާއިދު) (މިހާރު އުވާލެވިފައި) ގައެވެ. މި ގަވާއިދަކީ، ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޢާންމު އިޖުރާއާތުތައް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނެއް އޭރު ވުޖޫދުވެފައި ނެތްނަމަވެސް، ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤުތަކުގައި އެއް އުސޫލަކުން އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަހުޤީޤީ އިޖުރާއަތުތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ މަޤްސަދުގައި އެކުލަވާލައި ޢަމަލުކުރަމުން އައި ގަވާއިދެއް ކަމަށެވެ.

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ވުޖޫދުވުމުން އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މަޤްސަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައްޔާއި، އެ ޤާނޫނުގެ 211 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަޙުޤީޤުކުރުމާގުޅޭ ކަންކަމުގައި ގަވާއިދު ހެދުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާތީ، ކުރީގައި ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ގަވާއިދު އުވާލައި މުޅީން އައު ޢާންމު ގަވާއިދެއް، ގަވާއިދު ނަންބަރު 2017/R-40 (އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޢާންމު ގަވާއިދު) ގެ ނަމުގައި އެކުލަވާލެވި، 18 އެޕްރީލް 2017 ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުނު ކަމަށް ވެސް އޭސީސީން ބުނެފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން، ޖީނާއީ އިޖުރާޢަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދު އެކުލަވާލައި އެންމެ ފުރަތަމަ ގެޒެޓްކުރި އިދާރާއަކީވެސް އޭސީސީން ކަމަށްވެސް އެކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

އޭސީސީން ބުނީ، އެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާތާ 2 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާއިރު، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ހިނގަމުންދާ ދައުރުގެ މެމްބަރުން މަޤާމާ ހަވާލުވުމަށްފަހު، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުމުގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި، އެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުގެ ޢާންމު ގަވާއިދު ރިވިއުކޮށް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޚާއްސަ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރުވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، އެ ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަހުށަހެޅޭނެ އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެއް ނެތްކަމަށްބުނުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ހަޤީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކައެއް ކަމަށް އޭސީސީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.