ކ. މާލެ
|
14 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 00:30
އާލާ އިބްރާހިމް ރަޝީދު
އާލާ އިބްރާހިމް ރަޝީދު
ރާއްޖެއެމްވީ
ބްރޯޑްކޮމް
ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ އާލާގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް ބްރޯޑްކޮމް އިން އެދިއްޖެ
 
މިއީ ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމަށް ބިރު ދައްކަން ކޮމިޝަނުން އެޅި ބޭއިންސާފު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ރާއްޖެޓީވީން ބުނޭ
 
ހަބަރު ލިޔުނު އިރު ފަސާހަތުގެ ބަސް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރިން އޭނާ ޖަވާބެއް ނުދިން
 
އާލާ ޖޫރިމަނާ ކުރިއިރު އާލާގެ ބަހެއް ކޮމިޝަނުން ހޯދާފައެއް ނުވޭ

ރޭޕްގެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ލިޔުނު ހަބަރެއްގެ މައްސަލައިގައި އަބުރު ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަން ކަަމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ބޮޑު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ އާލާ އިބްރާހީމް ރެަޝީދުގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ބްރޯޑްކަސްޓިން ކޮމިޝަނުން އާލާއަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައި ވަނީ 19 ނޮވެންބަރު 2016 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދިން ހަބަރަކާއި ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ހަތެއް މާޗް 2017 ވަނަ ދުވަހު ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައިގައި ހަބަރު ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓަރު އާލާ އިބްރާހީމް، އަބުރު ރައްކާޔެރި ކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަން ކަމުގެ ގާނޫނުގެ ހަތުރު ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި ބެހޭ އުސޫލްގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ އެކެއްގެ ދަށުން 50،000 ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މި ފައިސާ މައްސަލަ ނިންމި ދުވަހުން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބްރޯޑްކޮމް އަށް ދެއްކުމަށް އާލާ އަށް އެންގި ނަމަވެސް އެ ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާ ކަމަށް ބްރޯޑްކޮމް އިން އާލާ އަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވެއެވެ،

އެހެން ކަމުން އާލާ އެ ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާތީ އަބުރު ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލްފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަން ކަަމުގެ ގާނޫނުގެ 32 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކޮށް ޖިނާއީ ފައުވާ ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިޔުޓާ ޖެނަރަލްހެ އޮފީހަށް ފޮނުވައި ދިނުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އަށް މައްސަލަ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ބްރޯޑްކޮމް އިން އާލާ އަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ރޭޕްގެ ހަބަރާ ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ކުރި ތަހުގީގަށް ފަހު ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާއާ ގުޅިގެން އާލާ ބުނެފައި ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ހިނގި އެ ރޭޕް ކޭސްއާ ގުޅޭ ހަބަރު ލިޔުމުގެ ކުރިން އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުންނަ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ އިސް ފަރާތެއް ކަމަށްވާ ފަސާހަތު ހުސެންގެ ބަހެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރޭޕްގެ އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެކަން ދިމާވި ކުއްޖާގެ އާއިލާއިން ދިން މައުލޫމާތުތަކާ އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ އިސްބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ފަސާހަތު އަށް ކުރި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ފަސާހަތުގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ފޯނަށް ގުޅާ މެސެޖު ކުރި ކަމަށެވެ. އަދި އެއިން އެއްވެސް މެސެޖަކަށް ވެސް އަދި ފޯން ކޯލަކަށް ވެސް ފަސާހަތު ޖަވާބް ދީފައި ނުވާ ކަމަށް އާލާ ބުންޏެވެ. އަދި ފަސާހަތު ފޯނަށް ޖަވާބް ދީފައި ނުވާކަން ހަބަރުގައި ގެނެސްދީފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް އާލާ ބުންޏެވެ.

އާލާ ބުނީ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އެ ހަބަރާ ގުޅޭ މައްސަލަ ބެލިއިރު އޭނާގެ ބަހެއް ހޯދާފައި ނުވާތީ ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހަބަރާ ގުޅިގެން ޖަވާބްދާރީ ވުމަށް އެ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް ވެސް އަދި ޖަވާބްދާރީ ވުމަށް އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ފުރުސަތު ނުދީ، ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް ކުރީތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އާލާ ބުންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
15 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 00:07
މަތީނު
ފަންޑަށް ނެގި ލާރިތައްކޮބާ