ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު

ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ފަންނީ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ޚާއްސަ ހޮޓްލައިނެއް ގާއިމްކޮށްފި

  • ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭ
  • ހޮޓްލައިންގެ ސަބަބުން ދަނޑުވެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ މައުލޫމާތު ފަސޭހައިން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ
  • މިހޮޓްލައިންގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:00ން 14:00ށް ލިބޭނެ

ކ. މާލެ | 15 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 12:24 | 4,221

ކޮވިޑް19އާ ގުޅިގެން ދަނޑުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން - ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީ

ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ފަންނީ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ޚާއްސަ ހޮޓްލައިނެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ގާއިމްކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ބުނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމައަށް ޚިދުމަތް ދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި ގާއިމް ކުރެވިގެންދިޔަ ހޮޓްލައިންގެ ސަބަބުން ދަނޑުވެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ މައުލޫމާތާއި، ދަނޑުވެރިން ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ފަންނީ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ހޮޓްލައިން ނަންބަރަކީ 3339237 އެވެ. މިހޮޓްލައިންގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:00ން މެންދުރުފަހު 14:00ށް ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ބުނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ބާވަތްތައް މުޅި ރާއްޖެއަށް މާކެޓްކުރުމަށް ތިން ޒޯނަކަށް ބަހާލައި، ސެންޓަރުތައް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް މީގެ ކުރިން އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕްރޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އަތޮޅުތެރޭ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ބިމު ކުއްޔާ ނުލާ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. ބައެއް ރަށްރަށުގައި ދަނޑުބިމުގެ ކުލިން 50 އިންސައްތަ އުނިކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އަލަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ނުކުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީ އެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވަނީ އެސްޑީއެފްސީ މެދުވެރިކޮށް ދަނޑުވެރި ނަފާގެ ނަމުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ލޯނެއް ވެސް ނިމިދިޔަ އަހަރު ތައާރަފުކޮށްފައެވެ. އެ ބޭންކުން އެންމެ ފަހުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، 17 ފަރާތަކަށް މި ލޯނު ދިނުމަށް ވަނީ އެޕްރޫވަލް ދީފައެވެ. އެއީ ޖުމްލަ 4.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނުކަމަށް އެސްޑީއެފްސީން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.