ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުދާތައް

ގެއްލިގެން ހޯދި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުދާތައް ހުރި އެކަޑަމީ ގުދަނުގައި

  • އޭގެ ތެރޭގައި މުހިއްމު ލިޔެކިޔުންތައް ހިމެނޭ
  • މައްސަލަ ބަލައި ދިނުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ އެދިފައި

ކ. މާލެ | 14 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 18:10 | 11,995

އެކަޑަމީ ގުދަނުން ފެނުނު ލިޔެކިޔުންތަކެއް - ރާއްޖެއެމްވީ

2015 ވަނަ އަހަރު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ގެއްލުނު މުދާތައް ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ގުދަނުގައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލަށް އެތަކެތި ފެނިފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. އެ މުދާތަކަކީ ކުރިން ސިޓީ ކައުންސިލް ހިންގި އިމާރާތުން މިހާރު ހިންގާ އިމާރާތައް ބަދަލު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި އޭރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ގެންދިޔަ ތަކެއްޗެވެ. ފެނުނު މުދާ ތަކުގެ ތެރޭގައި މުހިއްމު ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރުން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޒު އަދި ގޮނޑި ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެއެވެ.

ގިނަ އަހަރުތަަކެއް އެތަކެއްޗަށް ވެފައިވާތީ އެއަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވަނީ ގެއްލުންވެފައެވެ. ނޫސްވެރިންނަށް އެ މުދާތައް ދައްކާލުމަށް ފަހު މީޑިއާތަކާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރު އައުމަށް ފަހު އެ ތަކެތި ނެގި ބަޔަކު ހޯދައި ދިނުމަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާނެ ކަމަށެވެ. މިހާރު އެތަކެތި ހޯދިފައިވާތީ އެ މައްސަލަ އަވަހަށް ބަލައިދިނުމަށް މޭޔަރު ވަނީ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

މާލެ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ޝަމާއު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، އާއްމުންނާ ގުޅުން ހުރި ވަރަށް ގިނަ ތަކެތި ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަގުބޮޑެތި މުހިއްމު މުދާތަކެއް ވެސް ފެނުނު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގެއްލިގެން އެ ގަންނާނެ ފައިސާ ނުލިބިގެން އުޅޭ ސަރވާވެސް އެތަނުގައި އެބަހުރި އޭގެ ބައިބައި ހަމަގައިމުވެސް އެބަހުރި.. އޭގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ވަރަށް ގިނަ ޑޮކިއުމެންޓަތައް ވެސް އެބަހުރި. ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުގައި ހުރި ބައެއް މައްސަލަތަކާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން

~ މާލެ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު - ޝަމާއު ޝަރީފް

ގެއްލިގެން ހޯދި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައެއް މުދާތައް. ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

ޝަމާއު ވިދާޅުވީ، ކުރިން ބޭނުން ކުރި ތަކެތި ގެންދިޔުމުގެ ސަބަބުން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މޭޒާއި ގޮނޑި ވެސް ނެތް ކަމަށެވެ. އެތަކެތި ވެސް ހަމަޖެހުނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކަމަށެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ، ކައުންސިލްގެ އޮފީހަށް އަދިވެސް އިތުރު ތަކެތި ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.