ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ފައްޔާޒު މަޤާމުން ދުރުކުރުމުގެ މައްސަލަ

ނަޝީދު ފައްޔާޒަށް: ބުރޯ ހެދިގެން ނޫޅެ، ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އުޅުއްވާ!

  • ފައްޔާޒުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
  • 25 މެންބަރުން ވަނީ ފައްޔާޒާއި ދެކޮޅަށް ސޮއިކުރައްވާފައި
  • މައްސަލައާއި އެކު އެމްޑީޕީ ތެރޭގައި ވަނީ ބައިބައިވުން އުފެދިފައި

ކ. މާލެ | 14 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 07:42 | 10,407

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް - ރާއްޖެއެމްވީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއިލަށް ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ރައްދުކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ފައްޔާޒަށް ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ރައްދު ކުރެއްވިއިރު، އެމަނިކުފާނު އިސްވެ ހުންނަވާ ފައްޔާޒު މަޤާމުން ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފައްޓަވާފައެވެ. އެގޮތުން ފައްޔާޒުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް ރައްޔިންތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރައީސްގެ މަގާމުވެސް ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ ރައީސް ނަޝީދު ފައްޔާޒަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ރައްދު ކުރައްވާފައިވަނީ އެޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ވަޓްސްއަޕް ގުރޫޕުގައެވެ. ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ސްކްރީންޝޮޓްތަކެއް ލިބިފައިވާ އެ ގުރޫޕުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ފައްޔާޒުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމިުގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލައަށް 30 މެމްބަރުންގެ ތާއީދު ލިބިފައިވާ ކަން ރައީސް ނަޝިދު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އެ މެމްބަރުންނަށް ދިމާކޮށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވުމަށް އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެގޮތުން މެދު ހެންވޭރުގެ ދާއިރާ މެމްބަރުން އަލީ އާޒިމް އާއި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ޝަމީމް (އަނދުން ހުސައިން) އާ ބެހިވަޑައި ނުގަތުމަށް ރައީސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

"ފައްޔާޒުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް 30 މެމްބަރުން ބުނީމަ، ދެން ދިމާކުރާނީއެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު މި ނިކުތީ ފައްޔާޒުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅުމަށް" ރައީސް ނަޝިދު ގައުމީ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި މެސެޖްގައި ލިޔެފައިވެއެވެ. "ފައްޔާޒު ވެސް މި ޕާޓީ ތެރޭގައި ބުރޯ ވެގެން އުޅެގެން ނުވާނެ. ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އުޅުއްވާ" ރައީސް ނަޝީދު ވިދަޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝިދުގެ މެސެޖްތަކަށް ފައްޔާޒުވެސް ވަނީ ރައްދު ދެއްވާފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައަކީ އެ ގުރޫޕުގެ ނުތަނަވަސްކަން އުފެދޭ ކަމަކަށް ވިޔަަނުދިނުމަށް ވަރަށް އާދޭހާއެކު އެދިވަޑާއިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލައަކީ ރާއްޖޭގެ ޑިމަކްރަސީއަށް ޖާގަ އޮތް ކަން ހާމަ ކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ސިޔާސީ ގޮތުން އެބަކު އެބަޔަކު އެވަގުތެއްގައި ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ފެންނަ ކަންކަން ކުރަން ޖެހޭނެ. އެކަންކަމަށް ޖާގަ އޮންނަން ވާނެ. އަޅުގަނޑުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ، ތަގުދީރުގައި ލިޔެފައި އޮތް ގޮތަކަށް ހިނގައި ނިމިދާނެ. ހެޔޮ ބަސް ވިދާޅުވި ބޭފުޅުންނަށް ނިހާޔަތަށް ޝުކުރުވެރިވަން. ކުރިއަށް ކުރިއަށް ބާރަށް ކުރިއަށް،" ނަޝީދުގެ ޓްވީޓަށް ރައްދު ދެއްވާ ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ގުރޫޕުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ފައްޔާޒަށް ތުހުމަތުތަކެއްވެސް ކުރައްވާފައެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ބައެއް މަޝްރޫތަކަށް ފައްޔާޒުގެ ނުފޫޒު ފޯރުވައި، ކޮންޓްރެކްޓް އެކި މީހުންނަށް ދޭ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައަށްވެސް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ހުޅުމާލެ ދާއިރާ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު މެދުވެރިކޮަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަަށް ގުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ތުހުމަތު ކުރެއްވިއެވެ.

އެ ތުހުމަތުތަކުގެ ޖަވާބުގައި ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ އެއީ ސީދަ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ރައީސް ނަޝީދަށް އެނގިވަޑައިގެން އޭނާގެ ބޮލުގައި އެޅުއްވި ދޮގު އިލްޒާމެއް ކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ރައީސް ނަޝީދު އަށް ވަރަށް އިހުތިރާމް ކުރަން. އެކަމަކު ތިއީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް، ތިހެން ވިދާޅުވުމަކީ ވަރަށް ބޭއިންސާފުވެރިކަމެއް،" ފައްޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް އެނިގިފައިވާ ގޮތުގައި ފައްޔާޒުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އެމްޑީޕީގެ 25 މެމްބަރަކު ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް މެންބަރުން ގެންދަވަނީ ފައްޔާޒަށް އިތުބާރު އޮތް ކަމަށްބުނެ ފައްޔާޒުގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

ވަޒީރެއްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް މަޖިލިހަށް ވައްދަން ބޭނުންވަނީ 10 މެމްބަރުންގެ ސޮޔެވެ. އަދި އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކުރަން ބޭނުންވަނީ މަޖިލިހުގައި ތިއްބަވާ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅައެއްބައި މެމްބަރުންގެ (43 މެމްބަރުންގެ) ވޯޓެވެ. އެހެންކަމުން މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒުގެ އިތުބާރުނެތްކަމަށް ފާސްކުރެވޭނީ އެމްޑީޕީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓާ އެކުއެވެ.

އެމްޑީޕީން މި މައްސަލަ ހުށައަޅަން ނިންމާފައިވަނީ 33 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކުއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ވިޕް ނެރެން ނަގާ ވޯޓު ފާސްވާން މި އަދަދަށް ވޯޓު ބޭނުންވެއެވެ. އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަވްތާ ޖުމްލަ މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އަދަދަކީ 65 އެވެ،

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.