ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން

ކެބިނެޓް ވަޒީރުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ގޮތަކަށް މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅަނީ އިމްރާނާއި އަމީން!

  • މި ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓްގައި ހިމެނޭ 7 މިނިސްޓަރަކު މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައި ނުވޭ
  • މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި މެންބަރުން ވެސް މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައި ނުވޭ

ކ. މާލެ | 11 އޯގަސްޓް 2020 | އަންގާރަ 00:19 | 7,010

ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން (ކ) އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ (ވ)؛ މި ދެމިނިސްޓަރުންގެ އިތުރުން މި ސަރުކާރުގައި ހިމެނުނު 5 މިނިސްޓަރަކު މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައި ނުވޭ - ރާއްޖެއެމްވީ

ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓްގައި މި ވަގުތު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މިނިސްޓަރުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް އިރަކު މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވަނީ ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީނާއި ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އާންމުކޮށްފައިވާ އެސެޓް ޑިކެލަރޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ބައެއް ވަޒީރުން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައި ނުވާއިރު، ކުރީގެ ބައެއް ވަޒީރުންނާއި މިހާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުން މަގާމާއި ހަވާލުވި ފަހުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކުރީގެ މެންބަރުންނާއި މިހާރުގެ މެންބަރުންވެސް މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ގާނޫނު އަސާސީގެ 138 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭއިރު، ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުންގެ ތެރެއިން މަގާމާއި ހަވާލުވި ފަހުން އަދި އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައި ނުވާ އަދި މިހާރު ވެސް ކެބިނެޓްގައި ހިމެނޭ 2 މިނިސްޓަރެއް ހިމެނެއެވެ. އެއީ ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީނާއި ހޯމް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީނެވެ.

ކެބިނެޓްގައި ކުރިން ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި 2 މިނިސްޓަރެއް ވެސް އެއްވެސް ގޮތަކަށް މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވެއެވެ. އެއީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ޝިދާތާ ޝަރީފާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އަލީ ވަހީދެވެ. އަދި މަގާމާ ހަވާލުވުމަށްފަހު އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މާލީ ބަޔާން ހައުސިން މިނިސްޓަރ އާމިނަތު އާތިފާ ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓްގައި ތިއްބެވި މިނިސްޓަރުންގެ ތެރެއިން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރާއި، ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ނަހުލާއެވެ.

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ މެންބަރުންނާއި މިހާރުގެ މެންބަރުން ވަނީ ހުރިހާ މާލީ ބަޔާނެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. އަދި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ މެންބަރުންނާއި މިހާރުގެ މެންބަރުން ވެސް ވަނީ މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިރު، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޖޭއެސްސީގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޑރ. އަލީ ޝަމީމް ވަނީ 2018 އަދި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅާއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރު އަބްދުލް ރައޫފް އިބްރާހިމް 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެއްވެސް ބަޔާނެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވެއެވެ. އަދި އެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ލަތީފާ ގާސިމާއި، މުހައްމަދު އީސާފުޅު ވެސް 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައި ނުވެއެވެ.

އަބްދުލް ހަންނާނު އަހުމަދު 2018 އަދި 2019 ވަނަ އަހަރު ވެސް މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައި ނުވެއެވެ. އަދި އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ވެސް 2019 ވަނަ އަހަރު މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައި ނުވެއެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ގާނޫނުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމް ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވެއެވެ. ޕީޖީ ޝަމީމް ހުށަނާޅުއްވަނީ މަގާމާއި ހަވާލުވުމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭ މާލީ ބަޔާނެވެ. ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ނަދީމް އިބްރާހިމާއި، އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ސަރީރާ އަލީ މަގާމާއި ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން އަދި އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރާ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަދީ ރައީސް ހުސްނުއް ސުއޫދު މަގާމާއި ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މާލީ ބަޔާނާއި އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވެއެވެ. އަދި އެ ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަދި ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަބްދުﷲ މުނާޒާއި ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ މެންބަރު އާދަމް އިބްރާހިމް މަގާމާއި ހަވާލުވުމުގެ ކުރިންނާއި އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.