ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 17:54
އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމަށް ވަޑައިގެން ކޯޓުގެ ދޮރުމަތީގައި
އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމަށް ވަޑައިގެން ކޯޓުގެ ދޮރުމަތީގައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ރިޔާޒުގެ ޝަރީއަތް
ރިޔާޒްގެ ޝަރީއަތް: ދައުވާއަށް އިންކާރު، "ވާނުވާއެއް" ނުޖެހި!
 
10 ދުވަސް ފަހުން ބާއްވާ އަޑުއެހުމުގައި ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުން
 
ދައުވާއަށް އިންކާރު، ކުށަށް އިއުތިރާފްވާން ބޭނުމެއް ނުވޭ
 
ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ގާނޫނު ތަންފީޒްކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ގަސްދުގައި ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއަށް އޭނާ އިންކާރު ކުރައްވައިފި އެވެ.

 

ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަން ވެސް ކުރައްވާ ރިޔާޒުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާގައި ބުނެފައިވަނީ ރިޔާޒްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މާޗް މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 9:39 ހާއިރު ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ރިޔާޒްގެ ފޯނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް ފޯނުގައި ހުރި މައުލޫމާތުތައް ބެލުމަށް ފޯނުގެ ލޮކް ކޯޑް ދިނުމަށް އެދުމުން ލޮކް ކޯޑް ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށް ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އަޅާފައިވާތީ، ގާނޫނު ތަންފީޒްކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ގަސްދުގައި ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާ ކަމަށެވެ.

 

ރިޔާޒްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ފެށުމުގެ ކުރިން އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވައި ދައުވާއަށް އިއުތިރާފްވެއްޖެނަމަ ލިބޭނެ އަދަބާއި، ނުވަތަ ކުށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ލިބޭނެ އަދަބާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ވާހަކަ ދެއްކާފަ އެވެ.

 

އެގޮތުން ދައުލަތުގެ ވަކީލު އަލީ އަކްބަރު ވިދާޅުވީ ރިޔާޒުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއަކީ ޖުނަހުގެ އެއްވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އަސާސީ އަދަބަކީ ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ ދައުވާއަށް އިއުތިރާފްވެއްޖެނަމަ ކުށުގެ އަދަބު ލުއިވާނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން އިއުތިރާފްވެއްޖެނަމަ އަންނާނީ ތިން މަހާއި 18 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ކަމަށެވެ.

 

ދައުލަތުގެ ވަކީޅުގެ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ރިޔާޒުގެ ގާނޫނީ ވަކީލު އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވީ ކުށަށް އިއުތިރާފްވާން ރިޔާޒް ބޭނުންފުޅުނުވާ ކަމަށެވެ.

 

އިއުތިރާފްވާން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ރިޔާޒުގެ ފަރާތުން ބުނުމާއެކު މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ވަނީ ފަށާފަ އެވެ. އެގޮތުން ދައުވާ އިއްވުމާއެކު ރިޔާޒް ވަނީ އެ ދައުވާއަށް އިންކާރު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

 

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ރިޔާޒް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުގެ އަމުރަކަށް ދައުލަތުން އެދުނެވެ. ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ ދައުވާ ކުރެވިފައިވާ މައްސަލަ އުފެދެން އައީ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ އެހެން މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގުގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފޯނުގެ ލޮކް ކޯޑް ދޭން އެންގުމުން އެކަމާ ދެކޮޅު ހެދުމުން ކަމަށާއި، އެ މައްސަލައަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ ރިޔާޒް ބަންދުކޮށް ދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

 

ރިޔާޒްއަކީ ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުކަން ފާހަގަކުރައްވާ ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ މީހަކަށް މުޖުތަމައުގައި އޮތް ނުފޫޒެއްގެ ސަބަބުން ހެއްކާއި ތަހުގީގަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭނަމަ އެމީހަކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމުގެ ބާރު ޝަރީއަތަށް ލިބޭ ކަމަށެވެ.

 

ނަމަވެސް، ރިޔާޒްގެ ފަރާތުން އެފަދަ ނުފޫޒެއް ފޯރުވަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އަދި މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށް ވަކީލު ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެން ވިދާޅުވުމަށް އޭގެ ވަގުތުތަކަކަށް ފަހު، ވަކީލު ވިދާޅުވީ ނުފޫޒު ފޯރުވަން ރިޔާޒް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް ބުނާ ފުލުހުންގެ ސިޓީއެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެެވެ.

 

ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ބަހުން ނަމަ، "ވާނުވާ" ނުވަތަ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރިޔާޒްގެ ގާނޫނީ ވަކީލު އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވީ މިހާރު ކޯޓުގައި ހިނގާ މައްސަލައަކީ ތަހުގީގު ނިންމައި ދައުވާކޮށް، ޝަރީއަތް ހިންގަމުންދާ މައްސަލައަކަށްވާއިރު، މި މައްސަލައާ އެހެން ތަހުގީގަކާ ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެހެން ތަހުގީގަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަފާނެ ކަމަށް ބުނެ މި މައްސަލައިގައި ބަންދުކުރުމަށް އެދެވޭނެ ގާނޫނީ އަދި ޝަރުއީ ހުއްޖަތެއް ނެތް ކަމަށް އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ރިޔާޒްގެ ގާނޫނީ ވަކީލު މަސްތޫރު ހުސެއިން ވިދާޅުވީ ދައުލަތުން ކުރަން އެ އުޅޭ ކަމަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒްތަކާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނުގައި މެންބަރުން ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކުރެވޭނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވާތީ، ގާނޫނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުނުކުރެވިގެން އެއަށް ވުރެ ފަސޭހަކޮށް ބަންދުކޮށްލަން ކަމަށެވެ.

 

މަސްތޫރު ވިދާޅުވީ ހީވާގޮތެއް، ފެންނަ ގޮތެއް، އަދި ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް މީހެއްގެ މިނިވަންކަން ނިގުޅައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ނުފޫޒު ފޯރުވަފާނެ ކަމަށް ކުރެވޭ ހީއެއްގެ މައްޗަށް ބަންދުކުރަން އެދުމުގެ ގާނޫނީ އެއްވެސް ބިނާއެއް، އަސާސެއް ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

މަސްތޫރު ވިދާޅުވީ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަކީ މީހަކަށް ދެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު އަނިޔާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެފަދަ ކަމެއް ކުރެވޭނެ ހާލަތުތަކެއް ގާނޫނު އަސާސީގެ 16 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ކަމެއް ނެތި މީހަކު ބަންދުކުރެވޭނެ ގާނޫނީ އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތެއް ނެތް ކަމަށް މަސްތޫރު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ދެފަރާތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ދިރާސާކުރުމަށް، ގާތްގަނޑަކަށް 10 ވަރަކަށް މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ނެންގެވުމަށްފަހު މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލު ވިދާޅުވީ ޝަރީއަތް ހިންގަމުންދާ މައްސަލައާ ތަހުގީގުގައި އޮތް އެހެން މައްސަލައަކާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ހިންގާފައި ނެތުމުން ޝަރިއަތް ނިމެންދެން ރިޔާޒް ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ސަބަބެއް އަދި ނެތް ކަމަށެވެ.

 

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އަޑުއެހުން ގާޒީ ނިންމަވާލެއްވީ ދެން އޮންނަ އަޑުއެހުމެއްގައި ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ރިޔާޒަށް އެންގެވުމަށް ފަހުގަ އެވެ. މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ދެން އޮންނާނީ މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 3:00 އަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް