ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ހުރި މައްސަލަތައް

ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ވަރުގަދަ އިލްތިމާސެއް

  • ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި މަޖިލިސް ހިންގަންވާ ގޮތް ކަމަށް ދޭހަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • މިނިސްޓްރީން ބަޔާން ނެރުނީ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން
  • ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އަމަލުކުރަނީ ސިޔާސަތުތަކާއި ގައިޑްލައިންތަކާ ޙިލާފަށް ކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 10 އޯގަސްޓް 2020 | ހޯމަ 12:56 | 9,686

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު - މަޖިލިސް

ރާއްޖޭގެ ހިނގުމުގެ ނިޒާމު ގަޑުބަޑުނުކުރެއްވުމަށާއި، މަޖިލީހުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ވުޒާރާތަކުން ބަޔާން ނުނެރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަތައް އަމާޒުކުރެއްވީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށެވެ. ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީސް ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި، މަޖިލިސް ހިންގަންވާ ގޮތް ކަމަށް ދޭހަވާ އިބާރާތް ހުރި ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ އެއްވެސް ވުޒާރާއަކަށް ކުރެވިގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެ ޒާތްޒާތުގެ ނޫސްބަޔާން ނެރިގެން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ނުބެހުމަށް އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު އެ މިނިސްޓްރީއަށާއި، އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި، ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށް ވަރަށް އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު ދަންނަވަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ގަޑުބަޑުނުކުރެއްވުމަށާއި، އަދި މި މަޖިލީހުން ކުރާ ކަންކަމަށް ވުޒާރާތަކުން އެ ޒާތުގެ ނޫސް ބަޔާން ނެރުއްވާ ބެހިވަޑައިނުގަތުމަށް.

~ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނަކީ، އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމާއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ ގުޅޭގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނެކެވެ. އެގޮތުން އެ ދުވަހުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަމުގެ ހަގީގަތް އެ މިނިސްޓްރީން އޮޅުންފިލުވުމެއް ނެތި ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ވަނީ ސިއްހީ ދާއިރާ ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި އެކުލަވާލާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުނުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިބުނާ ސިޔާސަތުތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އެ ވުޒާރާގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކަށް ނޭނގޭ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ޑރ. ހުސައިން މާހިރު، ޑރ. އިސްހާގު ޝަފީގު، ޑރ. މުހައްމަދު ޝާފީ މުނީރު، ހަފީޒާ އަލީ އަދި ހަދީޖާ އަބްދުއްސަމަދު އަބްދުﷲ އެވެ. މި އެންމެންނަކީވެސް ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންތަކެކެވެ.

މިފަހުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ ގުޅޭގޮތުން ތިލަވި ބައެއް ކަންކަމާއި ގުޅިގެން އެ ވުޒާރާއަށާއި ސަރުކާރަށް ވަނީ ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެފައެވެ. މި ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެމުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ އެ ވުޒާރާއިން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވެސް ކުރަމުންދަނީ ދެފުށް ފެންނަ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީން ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކަކީ ވެސް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ވައުދުނާމާގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން މި މައްސަލައިގައި ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ، އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ތާއީދުކުރައްވާ ޓްވީޓް ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ތަފާތު ހިޔާލުތަކުގެ ބޭފުޅުން މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން މަޝްވަރާ ދިނުމަކީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުމުގެ ނިޒާމު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.