ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ލުބުނާންގެ މުޒާހަރާ

ލުބުނާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ހިސޯރުކޮށް، މުޒާހަރާ ކުރި މީހުން އެ ތަނުން ބޭރުކޮށްލައިފި

  • އެ ޤައުމުގެ ރައީސް މައިކަލް އައުންގެ ފޮޓޯ ވެސް އަންދާލާފައިވޭ
  • ގޮއްވުމުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 158ށް އަރާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 9 އޯގަސްޓް 2020 | އާދީއްތަ 12:18 | 4,657

ލުބުނާންގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ސީ.އެން.އެން

ލުބުނާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ހިސޯރުކޮށް، މުޒާހަރާ ކުރި މީހުން އެ ޤައުމުގެ ސިފައިން އެ ތަނުން ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ.

ލުބުނާނުގެ ވެރިރަށް ބެއިރޫތުގެ ޕޯޓުގައި ހުރި ގުދަނެއްގައި ބާރުގަދަ ގޮވި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހު ބައެއް މީހުން ވަނީ އެކަމުގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް މުޒާހަރާކޮށްފައެވެ. އަދި މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން އެ މީހުން ވަނީ ލުބުނާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ހިސޯރުކޮށް، އެތާނގެ ތެރޭގައި ވެސް މުޒާހަރާކޮށް އަޑުގަދަކޮށްފައެވެ.

މުޒާހަރާ ކުރި މީހުންގެ ގްރޫޕް ލީޑް ކުރުމަށްޓަކައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ ރިޓަޔަރވެފައިވާ ސިފައިންނެވެ. އެކި ބެނަރތައް ހިފައިގެން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިވެރިން ހަރަކާތްތެރިވިއިރު އެމީހުން ވަނީ އެ ޤައުމުގެ ރައީސް މައިކަލް އައުންގެ ފޮޓޯ ވެސް އަންދާފައެވެ.

މުޒާހަރާ ކުރަނީ

މި މުޒާހަރާގައި ހަރަކާތްތެރިވި އެހެން ފަރާތްތަކުން އެ ޤައުމުގެ އިކޮނޮމިކް، އެނަރޖީ އެންޑް އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީތަކާއި ބޭންކިންގ އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ބިލްޑިންގތައް ވެސް ހިސޯރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ސިފައިންގެ އިތުރު ޓީމުތައް ވަނީ އެ ސަރަހައްދުތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ބެއިރޫތުގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ހަމަނުޖެހުން އުފައްދާ ފަރާތްތައް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެސް އެމީހުންނާއި ދެކޮޅަށް ހާހަކަށްވުރެން ގިނަ މީހުން ވަނީ ނިކުމެ މުޒާހަރާކޮށް އަޑުއުފުލާފައެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދެކޭ ގޮތުގައި މި ސިޔާސީ މީހުންވަނީ އެޤައުމު "ޑިޒާސްޓަރ ޒޯނަކަށް" ބަދަލު ކުރުމުގައި އިސް ރޯލެއް އަދާކޮށްފައެވެ.

ބެއިރޫތުގެ ޕޯޓުގައި ހުރި ގުދަނުގައި ރޯވެ ބާރުގަދަ ގޮވުމެއް ގޮވާފައިވާއިރު މި ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 158ށް ވަނީ އަރާފައެވެ. އަދި 6000ށްވުރެން ގިނަ މީހުންނަށް އެކިވަރުގެ ޒަހަމްތައް ލިބިފައިވާއިރު އެތައް ހާސްބައެއް ވަނީ މަގުމަތިވެ، ހާލުގައި ޖެހިފައެވެ.

ބާރުގަދަ ގޮވުން ގޮވާފައިވަނީ ބެއިރޫތުގެ ބަނދަރުމަތީ ސަރަހައްދުހައި ހުރި ގުދަން ތަކެއްގައި އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ކެމިކަލްތަކެއްގައި ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އެމޯނިއަމް ނައިޓްރޭޓް އަކީ ގަސްކާނާ ހެއްދުމުގެ އިތުރުން ބޮން ހެދުމަށް ވެސް ބޭނުން ކުރާ މާއްދާއެކެވެ.

އެމޯނިއަމް ނައިޓްރޭޓަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ގޮވާ ކެމިކަލެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އޮކްސިޑައިޒާ އެކެވެ. އަދި އެހެން އެއްޗެއްގައި ރޯވުމަށް ބޭނުންވާ އޮކްސިޖަން ފަސޭހައިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެހީވާ މާއްދާއެކެވެ. ނަމަވެސް ސައިންސްވެރިން ބުނެފައިވާ ގޮތުން ވަކި ހާލަތްތަކެއް މެދުވެރިވެގެން މި ކެމިކަލްގައި ވެސް ރޯވެދާނެއެވެ.

އެ ޤައުމުގެ ރައީސް މައިކަލް އައުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ 2,750 ޓަނުގެ އެމޯނިއަމް ނައިޓްރޭޓް އެއްވެސްކަހަލަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ ހަ އަހަރު ވަންދެން ގުދަނެއްގައި ބެހެއްޓުމަކީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން ޒިންމާވާން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބާރުގަދަ ގޮވުމާއެކު ލެބަނާނުގެ ޕޯޓު ސަރަހައްދު އެކީގައިހެން ވަނީ ބިމާ ހަމަވެފައެވެ. އަދި ކެމިކަލް ހުރި ގުދަން ހުރި ސަރަހައްދުގައި ބޮޑު ވަޅުގަނޑެއް ހެދިފައިވާ އިރު އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އިމާރާތްތައް ވަނީ ބިމާ ހަމަވެފައެވެ. ބޭއިރޫތުގައި ބާރުގަދަ އެއްޗެހިތަކެއް ގޮވާފައި މި ވަނީ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަފީގު ހަރީރީ 2005 ވަނަ އަހަރު އަވާރަކޮށްލި މައްސަލައިގައި ހުކުމް އިއްވަން ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށެވެ.

ބޭއިރޫތުގައި ގޮވި ގޮވުމާއި ގުޅިގެން އެ ޤައުމުގައި ވަނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.