ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 01:49
މެންބަރުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަމަށް އެއްބަސްވި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު
މެންބަރުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަމަށް އެއްބަސްވި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު
ޕީޕަލް މެގަޒިން
ފައިސާ ގޯނި
މެމްބަރުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަމަށް އެއްބަސްވި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި ފުލުހަށް
 
ލައިވް ޓީވީގައި އަދީބު އަތުން ލާރި ނަގައިގެން ފައިސާ ބެހީ ތިމަންނާ ކަމަށް ހާމަކޮށްފައިވޭ
 
ފުލުހުންނަށް ވީޑިއޯ ހެކިވެސް ވަނީ ސިޓީއާއެކު ހުށަހަޅާފައި
 
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިދިނުމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ފައިސާ ބެއްސެވުމަށް ލާރި ގޯނި ހިފައިގެން މެންބަރުންގެ ގާތަށް ދިޔަ ކަމަށް ލައިވް ޓީވީގައި އަމިއްލައަށް އިއުތިރާފްވެވަޑައިގެެންނެވި މެންބަރު ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މުހައްމަދު އިސްމާއިލްގެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް ކޮޕީއެއް ލިބިފައިވާ މި ސިޓީ ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ، އަމިއްލަ ފަރާތަކުންނެވެ.

އެފަރާތުން ހުށައަޅާފައިވާ ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ސަންގު ޓީވީގެ ލައިވް ޕްރޮގްރާމެއްގައި، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަދީބުގެ އަތުން ފައިސާ ނަގައިގެން މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުންނަށް ބެއްސެވިކަމަށް ވިދާޅުވފައިވާތީއާއި އަދި އެ ފައިސާއަކީ، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާކަމަށް ބެލެވޭ ފައިސާކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް އަމިއްލަ އިއުތިރާފުން ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެދުވަހު ލައިވް ޓީވީގައި، މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ބެއްސެވިކަމަށް އެ ވިދާޅުވި ފައިސާއަކީ، ކޮންތަނަކުން ލިބުނު ފައިސާއެއްތޯ އާއި، ކޮންފަރާތަކުން ކޮންކަމަކާއި ގުޅިގެން ބަހާފައިވާ ފައިސާއެއްތޯ ބަލައިދިނުމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅާފައިވާ ސިޓީގައި ވަނީ އެދިފައެވެ.

މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަނީ ހެކީގެ ގޮތުގައި، ސަންގު ޓީވީގައި މުހައްމަދު އިސްމާއިލް އެދުވަހު ދެއްކެވި ވާހަކައިގެ އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ވެސް ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅާފައެވެ.

ސަންގު ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ އިތުރުން މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ވަނީ ދުރަށް ދައްކަމުންދިޔަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައިވެސް މެންބަރުންނަށް ފައިސާ ބެހީ އޭނާ ކަމަށާއި، އެ ފައިސާ ގޯނި ހިފައިގެން މެންބަރުންގެ ގާތަށް ދިޔައީ ތިމަންނާ ކަމަށް އަމިއްލައަށް އިއުތިރާފް ވެވަފައެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވެ، އިޢުތިރާފު ވެފައިވީ ނަމަވެސް، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް އޭނާއާމެދު މިހާތަނަށް ދަޢުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 01:12
ވާނުވާ
ބަލަ އަދީބު މަޖިލިސްމެންބަރުންނަށް ބެހިފައިސާ ތަކަކީ ތިމަންމަނިކުފާނު ބެހިފައިސާއޭ ރައީސް ޔާމީނުވެސްވަނީ އަމިއްލަފުޅަށް ވިދާޅުވެފަ
12 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 23:36
Hivvaru
Fuluhun mi massala balan kihaadhuvaheh nagaanebaa??. Gasim aa dhen thibi meehun vaguthun vaguthah dhoonidhoo ah gen gos gen massala beli
12 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 22:15
Aminath
Alhamhulillaah
12 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 22:12
Aminath
Rangalhu
12 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 22:10
Aminathrun
Rangalhu