ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ކޯޓުން ބައެއް ހިދުމަތް ދެނީ

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކޯޓުތަކުން ހިދުމަތްދޭނެ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި

  • އޮންލައިންކޮށް ދެވޭ ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި

ކ. މާލެ | 4 އޯގަސްޓް 2020 | އަންގާރަ 07:46 | 3,217

ޝަރުއީ ގިނަ ކޯޓުތަކާއި ޖުޑިޝަރީގެ ހިދުމަތްތައް ދެމުން އަންނަ އިމާރާތް - ރާއްޖެއެމްވީ

މި ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހާ ހަމައަށް ސަރުކާރު ބަންދުކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކުން މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމް ކުރާނެ އުސޫލެއް އާންމުކޮށްފިއެވެ.

ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އާންމުކުރި އުސޫލުގައި ބުނެފައިވަނީ އޮފީސް ނުހުޅުވާ ދުވަސްވަރު، ކޯޓުން ޚިދުމަތް ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އީމެއިލް ނުވަތަ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ވަޞީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ގޮތް ހެދުމާއި މައްސަލަތައް އާމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި އެކަން ޢާއްމުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޮފީސް ނުހުޅުވާ ދުވަސްވަރު ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި، ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތައް، ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ވީހާވެސް މަދު މުވައްޒަފުން ނެރެގެން ނުވަތަ ޑިޔުޓީ އުޞޫލުން މުވައްޒަފުން ނެރެގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމާއި އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވޭނެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ކޮންމެހެން މަސައްކަތަށް ނެރެން ޖެހިގެން ނެރޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި 60 އަހަރުން މަތީގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން އެބަލިތަކެއް ހުރުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ޙާލު ބޮޑުވުމުގެ ހިރާސް އޮތް ފަދަ ބަލިތައްކަމަށް ނިންމާފައިވާ ބަލިތައް ހުންނަ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ނުނެރެވޭކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ވެސް ވަނީ މިއުސޫލުގައި ހިމަނާފައެވެ. އަދި ކޯޓު ނުހުޅުވާ މަސައްކަތް ކުރާ މުއްދަތުގައި ގެއިން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި ގޭގައި ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތައް ގެއިން ކުރުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ އިތުރުން މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންނުދާ ރަށްރަށުގައި، ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ޢާއްމު އުޞޫލުން ދެމުން ގެންދިއުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ޖުޑިޝަރީން ބުނެފައިވަނީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަށް ނުހުޅުވާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ، ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުންމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށްވާތީ، އިޖްތިމާޢީ ގައިދުރުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މި ބަންދުގެ މުއްދަތުގައި ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ޝަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި މެނުވީ، ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެ ނޫޅުމަށް އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.