ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ބޮޑުފިނޮޅުގެ ހާދިސާ

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި ބިދޭސީން މިހާރު ވަނީ ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައި: އާރު.އައި.އެކްސް

  • ބޮޑުފިނޮޅުން ކަރަންޓާއި ފެން ދުރާލާ ކަނޑާލާނެކަން ސީލް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް އަންގާފައިވޭ
  • މިމައްސަލާގައި ކަންހިނގާދިޔަ ގޮތާމެދު ރިޒް ކުންފުނިން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާކަމަށް ބުނެފައިވޭ
  • ބިދޭސީންނަށް ކާންބޯން ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު މިހާތަނަށްވެސް ކުރަމުން އައީ ރިޒް ކުންފުނިންކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވޭ

ކ. މާލެ | 1 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 04:09 | 2,469

ބޮޑުފިނޮޅު - ޕޮލިސް

ބ. ބޮޑުފިނޮޅުން ކަރަންޓާއި ފެން ކަނޑާލި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންގޮސް މިވަގުތު ބިދޭސީން ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އާރުއައިއެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް(ރިޒް)ގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ބުނެފި އެވެ.

ރިޒްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ބޮޑުފިނޮޅުން ކަރަންޓާއި ފެން ދުރާލާ ކަނޑާލާނެކަން ސީލް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ފުލުހުންނަށް އެންގިކަން ރިޒް އަށް އެނގުމާއެކު ވަކީލުން އެކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެހެންކަމުން މިމައްސަލާގައި ކަންހިނގާދިޔަ ގޮތާމެދު ރިޒް ކުންފުނިން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާކަމަށާއި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުން ދިޔަ ރަށެއްގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގާފާނެފަދަ ކަމެއް ދުރާލާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް އެނގިހުރެ އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާތީ އެކަން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. އަދި މިމައްސަލާގައި ފުރިހަމަ ތަހްގީގެއް ހިންގުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިތުރުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އަށް ގޮވާލާކަމަށްވެސް މިބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

މީގެއިތުރުން މިބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މިމައްސަލައާ ގުޅޭ އެކިކަންކަން ޝަރުޢީ އެކިމަރުހަލާތަކުގައި ކުރިޔަށްދާނަމަވެސް އިންސާނީ ހައްޤަށާއި އިންސާނީ ކަރާމާތަށް ގެއްލުން ނުވާގޮތުގެ މަތިން ކަންކަން އިންތިޒާމު ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޮޑު ފިނޮޅުގައި ތިބި ބިދޭސީންނަށް ކާންބޯން ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު މިހާތަނަށްވެސް ކުރަމުން އައީ ރިޒް ކުންފުނިންކަމަށެވެ. އަދި ބިދޭސީންގެ ކެއިން ބުއިމުގެ އިންތިޒާމު ބަރާބަރަށް ކުރިޔަށް ގެންދާކަން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ އިތުރުން ފުލުހުންނަށްވެސް އެނގޭނެކަމަށްވެސް މިބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ބޮޑު ފިނޮޅުގައި ތިބި ބިދޭސީންނަށް ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ހޯދުމަށް ސީލް މޯލްޑިވްސްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ޝަރުޢީ މަރުހަލާ ތެރެއިން މިފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް އުޖޫރައަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ރިޒް ކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. އަދި މިކަމުގައި ދެ ބަސްވުންތަކެއް އުފެދިފައިވީނަމަވެސް އިންސާނީ ކަރާމާތަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް އަމަލުކުރުމަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ވަނީ ބުނެފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި ބިދޭސީންނަށް ކާބޯތަކެތި ގެންދިޔުމަށް ހުރަސް އެޅުމާއި ކާބޯތަކެތި ބަލާ ތުޅާދޫ އަށް ދާ ބިދޭސީން އަނބުރާ ބޮޑުފިނޮޅަށް އެރިޔަނުދީ ލާއިންސާނީ އެތައް އަމަލެއް ސީލް މޯލްޑިވްސް އިން ކޮށްފައިވާކަމަށް ވަކީލުންގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

މިކަން ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމުން ފުލުހުން ދީފައިވާ ޖަވާބަކީ ސީލް މޯލްޑިވްސްގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ނޫންގޮތަކަށް ރަށަށް ކާބޯތަކެތި ނޭރުވެނޭކަމަށް ކަމަށާއި މިކަމަށް ފުލުހުންގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބުމުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމުގައި އެދެފަރާތުން ކުރި މަޝްވަރާތަކަށްފަހު އެމައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބުނީ 30 ޖުލައި ގެ ދަންވަރުގައި ކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި ބިދޭސީންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް މެދުކެނޑުމާއި ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗް އަދި ޓްރާންޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް ފަދަ ޖަމިއްޔާތަކުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި މިއަށް ވުރެ ޒިންމާދާރުކޮށް އަމަލުކުރުމަށް ސަރުކާރަށާއި ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް އެ ޖަމިއްޔާތަކުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.