ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 21:02
ކޯޓުން ދޫކޮށްލުމާއެކު ވަކީލުންނާއި އާއިލާގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ގާސިމް
ކޯޓުން ދޫކޮށްލުމާއެކު ވަކީލުންނާއި އާއިލާގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ގާސިމް
ރާއްޖެ އެމްވީ
ގާސިމް ދޫކޮށްލުން
ގާސިމް ހައްޔަރުކުރީ އިމްތިޔާޒް ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ގާސިމް ދޫކޮށްލައިފި
 
ގާސިމް ހައްޔަރުކުރީ ފުލުހުން އަމިއްލަ އަށް އެދިގެން ހޯދި އަމުރެއްގެ ދަށުން
 
ޕީޖީގެ ވަކީލުން ވަނީ ގާސިމް ހައްޔަރުކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އެއްބަސްވެފަ
 
ގާސިމް ހައްޔަރުކުރީ އިމްތިޔާޒް ގާނޫނާ ޚިލާފަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރުކުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒްތަކާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ގާސިމް ދޫކޮށްލަން ހައިކޯޓުން ކުރި އަމުރާއެކު ގާސިމް މިނިވަންވެއްޖެ އެވެ.

 

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން ގާސިމް ހައްޔަރުކުރީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެވެ. އޭގެ ފަހުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ގާސިމްގެ ބަންދަށް ހަ ދުވަސް ޖަހާފަ އެވެ.

 

ގާސިމްގެ ބަންދަށް ހަ ދުވަސް ޖެހި މައްސަލަ ގާސިމްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ބުދަ ދުވަހު އެ ކޯޓުން ވަނީ ގާސިމް ހައްޔަރުކުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒްތަކާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ފާހަގަކޮށް، ގާސިމް މިހިނދުން މިހިނދަށް ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރުކޮށްފަ އެވެ.

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިމްތިޔާޒްތަކާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައި ވަނީ ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރަނިކޮށް ހިފިއްޖެ ހިނދެއްގައި މެނުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެންބަރަކު ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް ހައްޔަރުކުރުން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އެކަން ކުރަން ވާނީ ސުޕީރިއާ ކޯޓެއް ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތީ ކޯޓެއްގެ ކޯޓު އަމުރަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ އަމުރަކަށް އެ ކޯޓުގައި އެދޭނީ އެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރާ ފަރާތުން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅުމުން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ އޭނާ ކަމަށް ވެސް އެ މާއްދާގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

 

ހައިކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިމްތިޔާޒްތަކާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، ގާސިމްއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށްވާއިރު، އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރަނިކޮށް ފެނިގެން ނުވަތަ ކުށުގެ ވެށިން ނޫން ކަމަށެވެ.

ކޯޓުން ދޫކޮށްލުމާއެކު ވަކީލުންނާއި އާއިލާގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ގާސިމް

އަދި ގާސިމް ހައްޔަރުކުރީ ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފުލުހުން ހުށަހެޅި ފޯމާއި ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރެއްގެ ދަށުންކަން އެނގެން އޮންނައިރު، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިމްތިޔާޒްތަކާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތަށް ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ނޫން ކަމަށް ހައިކޯޓުން ވަނީ ކަނޑައަޅާފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ގާސިމް ބަންދުކޮށްފައި ހުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކޯޓުން ވަނީ ކަނޑައަޅާފަ އެވެ.

 

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަކީލުން ވެސް ވަނީ ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރެއް ހޯދުމަށް އެދި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެ އޮފީހުގައި އެދިފައިނުވާ ކަމަށާއި، ގާސިމް ހައްޔަރުކުރި އަމުރަކީ ފުލުހުން އަމިއްލައަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދިގެން ނެރުނު އަމުރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

 

ހައިކޯޓުގައި އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ ގާސިމްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިތުރުކޮށްފައިވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒްތަކާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)އާ ޚިލާފަށް ނެރެފައިވާ އަމުރެއްގެ ދަށުން ގާސިމް ބަންދުކުރެވިފައިވަނިކޮށް އެ އަމުރުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ކަމަށްވާއިރު، ބާތިލުކަމެއްގެ މައްޗަށް ތަރުތީބުވެގެން އަންނަ ކޮންމެ ކަމަކީ ބާތިލުކަމަކަށް ވާނެތީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމަށް ނެރުނު އަމުރަކީ ގާނޫނާ ޚިލާފް ބާތިލް އަމުރެއްކަން އެނގޭ ކަމަށެވެ.

 

އެހެންކަމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެފައިވަނީ ޝަރުއީ ގާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް މައްސަލަ ބެއްލެވި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާގުވާ ކަމަށް އަމުރުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

 

ހައިކޯޓުން މިފަދައިން އަމުރު ކުރުމުގެ ކުރިން ވެސް، ގާސިމް ހައްޔަރުކުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިމްތިޔާޒްތަކާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއި، ގާނޫނީ ވަކީލުން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި ނަމަވެސް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުންނާއި ފުލުހުން ބުނަމުންދިޔައީ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

 

ގާސިމް ހައްޔަރުކުރީ އިމްތިޔާޒް ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރުން ވަނީ ބޭރުކޮށްލާފަ އެވެ. އަދި ފާއިތުވި މަޖިލީހުގެ ތިން ޖަލްސާގައި ވެސް އިދިކޮޅު މެންބަރުން ވަނީ ނިޒާމީ މައްސަލަ ނަންގަވައިގެން ގާސިމް ހައްޔަރުކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ގާސިމް މަޖިލިހަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންނަށް އަންގަވައި ދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުގައި ދަންނަވާފަ އެވެ.

 

ނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި ވިދާޅުވީ ގާސިމް ހައްޔަރުކުރީ އޮންނަ އިޖުރާއަތުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަން ފާހަގަކުރައްވައި މަސީހު ވަނީ ނިޒާމީ ނުކުތާތައް ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމަވާފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް