ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 19:31
މީޑިޔާ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ހަތަރު ރައީސުން
މީޑިޔާ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ހަތަރު ރައީސުން
ރާއްޖެ އެމްވީ
ނޫސްވެރިކަމުގެ ހާލަތު
މީޑިޔާތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ފަންނީ މީހުންގެ އެހީ ހޯދަންޖެހޭ: މީޑީޔާ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ހަތަރު ރައީސުން
 
މީޑިޔާތަކަށް ފިޔަަވަޅު އެޅުމުގައި ރާއްޖޭގެ ހާލަތަށް ބަލަންޖެހޭ

މީޑިޔާ ތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ކަމުގެ ފަންނީ މީހުން ބޭނުންކޮށްގެން، އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ތަހުގީގުތައް ކުރިއަށްގެން ދިއުމަށް މީޑިޔާ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާ ހަތަރު ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ހާލަތާއި މެދު ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރުމާއެކު އެކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް މީޑީޔާ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަން ކުރިން ކުރައްވާފައިވާ ހަތަރު ބޭފުޅުން އިސްނަގައިގެން ފެށި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެ ހަތަރު ބޭފުޅުން ސޮއިކުރައްވާ ބްރޮޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައިވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދައިރާގައި ނޫސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ގެންގުޅޭ ހަރުކަށި ގޮތްތައް ދޫކޮށްލުމަށްވެސް ވަނީ އެދިލައްވާފަ އެވެ.

 

އެގޮތުން ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން އަންނަ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެކަންކަން ކަވަރު ކުރުމަށް އުޅޭ ނޫސްވެރިންނަށް އެކިއެކި ގޯނާތައް ކުރިމަތިވަމުންދާކަން މިސިޓީގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

 

އެހެން ނަމަވެސް ނޫސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާމެދު މޯލްޑިވްސް ބްރޮޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުނުކުރުމާއި، މީޑިޔާތައް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތަން ނުފެންނަކަން މި ސިޓީގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

 

އަދި މީޑިޔާތައް ވުޖޫދުން ނެތިކޮށްލާފަދަ ފިޔަވަޅުތައް މީޑިޔާތަކާއި މެދު އަޅަމުންގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް މީޑިޔާ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަންކޮށްފައިވާ ހަތަރު ބޭފުޅުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

 

އެގޮތުން އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ހިޔާލުފާޅު ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރާއްޖެޓީވީ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރި ކުރުމަކީ ކަންބޮޑުވާފަދަ ނިންމުމެއް ކަމަށް ސިޓީގައި ބުނެ އެވެ.

 

މީޑިޔާތަކާއި ގުޅޭ މުއައްސަސާއަކުން މީޑިޔާތާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާއިރު މީޑިޔާގެ ހާލަތަށް ބެލުމަށް މި ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބްރޮޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް އެދިފަ އެވެ. އަދި ބްރޮޑްކާސްޓް ކުރާ މީޑިޔާތައް ރެގިއުލޭޓްކުރުމާއި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކަންކަންކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު އޮތް އިރު މިކަންކަން ނިންމުމުގައި ކަމާގުޅޭ ފަންނީ މީހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށްވެސް ވަނީ އެދިލައްވާފަ އެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން އޭގެ އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހޯދައިދިނުމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސުން އިޤުރާރެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިދިއަ ހޯމަ ދުވަހު އެވެ.

 

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސުންގެ އިޤުރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޫސްވެރިކަމާއި، ހިޔާލުފާޅުކުރުމާއި، މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ މިނިވަންކަން އޭގެ އެންމެ ފުޅަދާއިރާއެއްގައި ހޯދައިދިނުމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

 

މި އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާފިޒާއި، ހުޝާމް މުހައްމަދާއި އަބްދުﷲ މުއާޒު ޔޫސުފް އަދި މުހައްމަދު އާސިފް (މޮންދު) އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް