އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ރެސްޓޯރެންޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

ރެސްޓޯރެންޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މަސައްކަތްތައް އަލުން ފަށަނީ

  • ރެމް އުފެދިފައިވަނީ 2009 ވަނަ އަހަރުގައި
  • މި އެސޯސިއޭޝަނަކީ ވަކި ބަޔަކުގެ އެސޯސިއޭޝަނެއް ނޫން: ހުސައިން އިސްމާއިލް

ކ. މާލެ | 27 ޖުލައި 2020 | ހޯމަ 18:32 | 1,883

ރެމްއިން ފުޑްބޭންކްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެ އޮންލައިން

ރެސްޓޯރެންޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ރެމް) ގެ މަސައްކަތްތައް އަލުން ފަށާ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ރެމްއިން ފުޑްބޭންކްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ފައުންޑިންގ މެމްބަރު ނުޒައިރު އަލީ ވިދާޅުވީ މި ޖައްމިއްޔާ އަކީ ވަރަށް ކުރީގެ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށާއި، އެގޮތުން ޖަމިއްޔާ އުފެއްދުމަށް ފަހު ތިން ވަރަކަށް އަހަރު ވަންދެން ޖަމިއްޔާގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރިޔަށް ދިޔަކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް، ދިމާވި އެކިކަހަލަ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޖަމިއްޔާގެ މަސައްކަތްތައް މަޑުޖެހިލުމަށް ފަހު އަލުން މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށް ނިންމީ ކޮވިޑް-19 އާ އެކު ރެސްޓޯރެންޓް އިންޑަސްޓްރީއަށް އައި ގޮންޖެހުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށް ވެސް ނުޒައިރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ހަރަކާތް އަލުން ފަށާއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ބަލާނީ މި ހަރަކާތުގައި ޒުވާނުން ބައިވެރި ކުރުމަށް ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ މިވަގުތު މި ދާއިރާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ހަރަކާތްތެރި ވާތީ ކަމަށް ވެސް ނުޒައިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ރެމްގެ މެމްބަރެއް ކަމުގައިވާ ހުސެއިން އިސްމާއީލް ވިދާޅުވީ މި އެސޯސިއޭޝަނަކީ މިދާއިރާގެ އެންމެން އެކުވެގެން ހިންގަން ޖެހޭ އެސޯސިއޭޝަނެއް ކަމަށާއި މި އެސޯސިއޭޝަނަށް ވަރަށް ބައިވަރު ކަންކަން ކުރެވެން އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިންނަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް ކިޔައިދީ ދިވެހިން މިކަމަށް ތަމްރީނުކުރުމާއި ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން އެހީވެދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ހުސެއިން އިސްމާއީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ މަރިޔަމް ސުހާނާ ވިދާޅުވީ މި އެސޯސިއޭޝަނަކީ ވަކި ބަޔަކުގެ އެސޯސިއޭޝަނެއް ނޫން ކަމަށާއި މިދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރަޖިސްޓާރޑް ކޮންމެ ބަޔަކަށްވެސް މި އެސޯސިއޭޝަނުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށެވެ.

2009 ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދަށް އައި ރެމްގެ މަސައްކަތްތައް ހީނަރުވެފައި އޮތް އޮތުން ބަދަލުކޮށް އަލުން އެސޯސިއޭޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން ރެމްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވުމައް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު ރެމްގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން އައު ހިންގާ ކޮމެޓީ އިންތިހާބު ކުރުމަށް އަންނަ އޯގަސްޓް މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.