އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
މިނިވަން ދުވަސް 2020

ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ: މިނިވަންކަމަށް އަސަރުކޮށްފާނެތަ؟

  • ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދު ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުން

ކ. މާލެ | 26 ޖުލައި 2020 | އާދީއްތަ 17:10 | 2,094

ލޯކަލް މާރުކޭޓްގައި ބިދޭސީންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

''ބިދޭސީން'' މި ލަފްޒު ދިވެހި ބަހުގައި މާނަކުރެވެނީ ''ރާއްޖެއިން ބޭރު މީހުން'' ގެ ގޮތުގައެވެ. ރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން އެކި ގޮތްގޮތަށް އެތެރެވެއެވެ. އެއީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ އިތުރުން އެކި ކަހަލަ މަސައްކަތްތަކުގައި އެތެރެވާ މީހުންނެވެ. ތާރީހުން ފެންނަ ގޮތުގައި މީގެ އެތަކެއް އަހަރުތަކެއް ކުރިން ފެށިގެން ބިދޭސީން މި ގައުމަށް އެތެރެވިއެވެ.

ޒަމާނަކުވެސް ބިދޭސީންގެ އަދަދު ހިތަށް ނުގެނެވޭ ވަރަށް މިއަދު ވަނީ އިތުރުވެގެން ގޮސްފައެވެ. ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް މިއަދު ދެ ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި އެބަ އުޅެއެވެ. މި އެންމެންވެސް ރާއްޖެ އެތެރެވަނީ ގާނޫނުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ އުސޫލުގެ މަތިންނެވެ. ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކަށް އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެތެރެވާ ގޮތަށް ބޮއްކުރާތަކާއި ފެރީތަކުންނެއް ނޫނެވެ. ސައްޙަ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެކުއެވެ.

އެކަމަކު މިއަދު މަދު މަދުން އެތެރެވަމުން ދިޔަ ބިދޭސީން އަދަދު މިވަނީ ދިވެހިންގެ އާބާދީއާ ގާތްކުރާ ވަރަށް އަރާފައެވެ. ފިހާރެއްގެ ސޭޓުން ފެށިގެން ގޮސް މަތީ މަގާމުތަކުންވެސް ފެންނަނީ ބިދޭސީންނެވެ. މި ބިދޭސީންގެ ތެރެއިންވެސް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ހިމެނޭ އެއް ބަޔަކީ ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހުންނެވެ. ބިދޭސީންގެ އަދަދު ގިނަވެ މިހާރު ދިވެހިންނަށް އެ މީހުންނާ ހެދި ''އުދަނގުލަކަށް" ވާން ފަށައިފިއެވެ. އެއް ބަޔަކަށް ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ''ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ހިސާބަށް'' ގޮސްފިއެވެ. މި ދެ ވާހަކައާއި މެދު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހިޔާލު ތަފާތުވެއެވެ.

ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަގީގަތަކީ ކޮންމެ ގައުމެއްވެސް ތަރައްގީވަނީ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ސަބަބުން ކަމެވެ. ދުނިޔޭގެ ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކަށް ބަލާލާއިރުވެސް ފެންނަން އޮތް ހަގީގަތަކީ މިއީއެވެ. ރާއްޖެއަށް ބަލާލާއިރު ވެސް ޖީޑީޕީގެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނެވެ.

ބިދޭސީންނަކީ އުދަނގުލެކޭ ބުނާއިރު، އެ މީހުންނަކީ އުދަނގުލަކަށް ހެދީ ދިވެހިންނެވެ. އެތަކެއް ގުރުބާނީ ތަކެއްވެގެން ބޮޑެތި އަދަދުން ލޯނު ނަގައިގެން ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ހޯދަން އަންނަ ބިދޭސީންނާ މެދު ގިނަ ކުންފުނިތަކުން އަމަލުކުރަމުންދަނީ އިހާނެތިކޮށެވެ. މި ފަހުން އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބިދޭސީން ކުރި މުޒާހަރާއިންވެސް އެނގިގެން ދަނީ އެތަކެއް ޒަމާންތަކެއްގެ އަނިޔާ ތަހައްމަލު ކުރުމަށްފަހު އެމީހުން ކެތްތެރިކަން ކޮޅުން ލައިގެން ދިޔަ ތަނެވެ. ގެންނަ މީހުންނަށް ހަމަ މުސާރަ ނުދީ އަސާސީ ގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްނުދޭ ބޮޑު ބިޔަ މަންޒަރެކެވެ. ގިނަ ބިދޭސީންނަށް ފެންވެރޭނެ ގޮތެއްވެސް ނެތެވެ. ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބިދޭސީން އުޅެން މަޖުބޫރު ކުރުވަނީ ވެސް އެމީހުން ގެންނަ މީހުންނެވެ.

މުސާރަ ނުދީ އެތަކެއް ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ތިބެން ޖެހުމުން އާއިލާ އަށް ކާންބޯންދޭން، ބިދޭސީ މީހާ އަށް ފިލައިގެން އުޅެން މަޖުބޫރުވެއެވެ. އޭގެ ނަތީޖާ އަކީ ލިޔެކިޔުމެއްނެތި އުޅޭ މީހުންގެ އަދަދު އިންތިހާ އަށް އިތުރުވެގެން ދިޔުމެވެ. ހަގީގަތަކީ މި މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައިވެސް އެންމެންވެސް ބިދޭސީން ގޯސްކުރުމެވެ. އެ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހައްގުތައް ހޯދައިދޭން އަޑުއުފުލާ މީހަކު މަދެވެ.

އެމީހުން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭތަނުގެ ހާލަތުގެ ގޯސްކަން ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބިދޭސީންތަކުގެ އަދަދުންވެސް ހާމަވެއެވެ. ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާ ވިދާޅުވި ފަދައިން އެމީހުން ރާއްޖެއަށް ގެނައި ބަޔަކުވެސް ތިބޭނެއެވެ. އެބަޔަކު މިއަދު އަތް އުރާލާއިގެން އެ މީހުންނަށް ދޭން ޖެހޭ މުސާރަ ނުދީ ތިބެވޭނެ ކަމަށް ހީކުރާ ހީކުރުމަކީ މުޅިން ކުށް ހީއެކެވެ.

މުޅި މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދަން މީގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުންތަކުން މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރާ ވަރަށް ކުރި ތަނެއް ނުފެނެއެވެ. ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ގަވާއިދުގެ ތެރެއަށް ފައްތަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން މުޅި މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އެބަކުރެވޭއެވެ. މިހެން ބުންޏަސް މިއީ އެހާ ފަސޭހައިން ހައްލެއް ހޯދޭނެ މައްސަލަ އެއްވެސް ނޫނެވެ. އެތަކެއް ޒަމާންވަންދެން ފެއިލްކޮށްލާފައި އޮތް ނިޒާމެއް އަނބުރާ ކޮޅަށް ޖަހަން މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ އެންމެން އެކަތިގަނޑަށްވެގެންނެވެ.

ދެން ފަތުއަޑުކިޔާފަ ދެކެވޭ ވާހަކަ އަކީ ބިދޭސީންގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫ އަރާ ވާހަކައެވެ. ހަމަ އެ ނޭވާގައި ސުވާލުތަކެއްވެސް އުފެދޭއެވެ. އަދި މިވީހާ ތަނަކަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން ރާއްޖެ ހިފަން ނުވަތަ ރާއްޖެ އަށް އަތްގަދަކުރަން މަސައްކަތްކުރިތޯއެވެ؟ އެކަން ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އެމީހުން ގިނަވުމުން ރާއްޖޭގެ އިސްތިގުލާލަށް ލޮޅުން އެރީ ކޮންކަމަކުންތޯއެވެ؟ މިއީ ޖަވާބު ބޭނުންވާ ސުވާލުތަކެވެ. އެ މީހުންގެ ސަބަބުން މިނިވަން ކަމަށް ބުރުއަރާ ހެއްޔެވެ؟

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.