އަންގާރަ 11 އޯގަސްޓު 2020
01 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
އެޗްއާރްސީއެމް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރުން

އެޗްއާރްސީއެމުން މަޖިލީހަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުން، ނައިބް ރައީސް ވިދާޅުވަނީ އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް!

  • ޒާހިދު ވިދާޅުވީ، ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ވެފައިވަނީ ނައިބްރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ނޫންކަމަށް
  • ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވީ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ހުރި ކަންކަމަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް
  • ކޮމިޓީން އެދިފައިވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ސާފުކޮށްދެއްވާފައި ނުވާކަން ކޮމިޓީން ފާހަގަކުރި

ކ. މާލެ | 12 ޖުލައި 2020 | އާދީއްތަ 19:22 | 4,941

މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން - މަޖިލިސް

ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް) އިން މަޖިލީހަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިންކަން ހާމަވެފައިވާކަމަށް މަޖިލީހުގެ ހިއުމަންރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ބުނެފިއެވެ.

ކޮމިޓީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވިދާޅުވީ، ފާއިތުވި 3 އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން ހާޒިރު ނުވެގެން ކެންސަލްކުރަން ޖެހިފައި ނުވާނެ ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވީނަމަވެސް، އެގޮތަށް އެކަން ހިނގައިގެން ޖަލްސާ ކެންސަލް ކުރަން ޖެހިފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވޭތޯ ކޮމިޝަނުގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޒާހިދުއާ ސުވާލު ކުރެއްވުމުން ވިދާޅުވީ، ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެފައިވަނީ ނައިބް ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ނޫން ކަމަށާއި، އެކަންކަމުގައި ޖަވާބުދެއްވާނީ ވަކީލުން ކަމަށެވެ. އަދި އެޗްއާރްސީއެމްގެ ފަރާތުން ކޮމިޓީއަށް އެގޮތަށް ޖަވާބުދީފައިވަނީ އޭނާއަށް އެނގިގެން ނޫންކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަލްސާތައް ބޭއްވިތޯ، ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވިތޯ މިއީ އިދާރީ ކަމެއް، އެ މައުލޫމާތުތަކަކީ އިދާރަީ ގޮތުން ފެންނަން ހުންނަ މައުލޫމާތުތައް، އެހެންވީމާ ކޮމިޝަނުގައި ހަމަޖެހިފައެއް ނޯވޭ އެކަހަލަ ކަންކަން ކޮންމެ ކަމަކު ސިޓީއެއް އައިމަ ޖަވާބު ފޮނުވުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް މަޝްވަރާ ކުރާ ގޮތަކަށް، ދެން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެހާވަރުގެ ކަމެއް ރައީސަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ކުރެއްވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު ކުރަނީ.

~ އެޗްއާރްސީއެމްގެ ނައިބްރައީސް މުޙައްމަދު ޒާހިދު

އޭގެ އިތުރުން، މާލޭ ޖަލުގައި އަނިޔާ ކުރުމާގުޅޭ މައްސަލައެއްގައި އެޗްއާރްސީއެމުން މުވައްކިލުގެ ޙައްޤު ގެއްލޭ ގޮތަށް އަމަލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާއިރު، އެކަމުގައި ސީދާ ވަކީލާ ބައްދަލު ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި، އެކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށް އެޗްއާރްސީއެމުން ކޮމިޓީއަށް އަންގާފައިވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެކަމުގައި ވަކީލާ މުއާމަލާތް ކޮށްފައި ނުވާ ކަަމަށާއި، އެއީ ދޮގު މައުލޫމާތުކަަމަށް ވަކީލު ވަނީ ތަފްސީލާއެކު ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޒާހިދު ވިދާޅުވީ، ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވީ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ހުރި ކަންކަމަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ކަމަށާއި، އިތުރު ކަމެއްގައި ފުރިހަމަ ޖަވާބެއް ދެވޭނީ އިތުރަށް ބަލާލުމަށްފަހު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުންވެސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން އިހުމާލުވެފައިވާ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު މަޖިލިސް އިދާރާގައި އޮތް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމަކީ އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެމްބަރުން މަޤާމުން ވަކި ކުރުމާބެހޭ މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރަމުންދިޔައިރު، ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަވި ކަންކަމަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެމްބަރުންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. އެގޮތުން ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރި ގިނަ މައްސަލަތަކެއްގައި ކޮމިޝަނުގެ އިހުމާލު އޮތްކަމަށް ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށާއި، މެމްބަރުން މަޤާމުން ވަކި ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ކޮމިޓީ މެމްބަރުންނަށް ފެންނާތީ އެ މަސައްކަތްވެސް ކޮމިޓީން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

ކޮމިޓީން ފާހަގަކުރި ކަންކަމަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުސަތު ދިންނަމަވެސް، އާދިއްތަ ދުވަހު އޮތް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެފައިވަނީ ހަމައެކަނި ކޮމިޝަނުގެ ނައިބް ރައީސް މުޙައްމަދު ޒާހިދެވެ. އަދި ބާކީ ތިބި މެމްބަރުން ލިއުމުން ޖަވާބުދާރީވެފައިވީ ނަމަވެސް، ކޮމިޓީން އެދިފައިވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ސާފުކޮށްދެއްވާފައި ނުވާކަން ކޮމިޓީން ފާހަގަކުރިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އައިމިނަތު އީނާސް ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު މަޤާމުން އިސްތިއުފާވެސް ދެއްވާފައެވެ.

އިންސާނީ ހައްޤުތައް ނިގުޅައިގަނެވޭ އެތައް "ޖަރީމާ" ތަކެއް ހިނގަމުންދިޔައިރު، އެޗްއާރްސީއެމްއަށް ޒިންމާ އަދާ ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެ ކޮމިޝަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ވަކި ބައެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކަމަށް މީހުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. އެގޮތުން ކޮމިޝަނުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް އާއިލީ ގޮތުން ގުޅިފައި ތިބުމާއި، ފާއިތުވި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނާއި އާއިލީ ގޮތުން ގުޅިފައި ވުމަކީ "ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓްރެސްޓް" އުފެދިދާނެ ކަމެއް ނޫންތޯވެސް ގިަނ ބަޔަކު ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.