އަންގާރަ 11 އޯގަސްޓު 2020
01 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވުން

ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުން ޒިންމާ އަދާ ނުކުރާކަމަށް ބުނުމުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

  • ހާއްސަކޮށް، މިފަދަ ހައްސާސް މައްސަލަތަކުގައި ހަގީގަތާ ހިލާފް ވާހަކަތައް ނުދެއްކުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައި
  • ޖިންސީ އަނިޔާ، ޖިންސީ ގޯނާ، ޖިންސީ ފުރައްސާރަ، މިފަދަ މައްސަލަތައް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކުރުމަށް ނަންބަރު 3000600 އަށް ގުޅުއްވާ
  • ނުވަތަ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަމްބަރު 1412 އަށް ރިޕޯޓް ކުރައްވާ

ކ. މާލެ | 11 ޖުލައި 2020 | ހޮނިހިރު 15:24 | 1,722

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާ، އަދި ޖިންސީ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ހަރަކާތުގެ ޕޯސްޓަރެއް: ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކަށް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް ހައްލެއް ގ - ގޫގުލް

ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅަށް ބައެއްފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހުނީ ފުލުހުން ޒިންމާ އަދާނުކުރާތީ ކަމަށްބުނެ މީޑިއާގެ ބައެއް ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގެންދާތީ އެކަމާމެދު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން، ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ހޮނިހިރު ދުވަހު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ޒިންމާދާރު ގޮތަކީ ކޮންމެކަމެއްގައި ވެސް އެކަމެއްގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އެކަމަކާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހުގައިނޫނީ އެކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ނުދެއްކުން ކަމަށް ފުލުހުން ދެކޭ ކަމަށެވެެ. އަދި ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުންފަދަ މުޖުތަމައުގެ ކަންބޮޑުވުން ވަރަށް މަތީ ދަރަޖައަކަށް އޮތް، މިފަދަ ހައްސާސީ ކަންކަމުގައި، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، ކަމުގެ ހަގީގަތް ނުއޮޅޭނޭގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށް އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ފުލުހުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނީ، ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާއާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރައާއި، އަދި އެނޫންވެސް އަނިޔާތައް ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކަކީ ފުލުހުން އަބަދުވެސް ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ، ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން ތަހުގީގު ކުރެވެމުންދާ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ކުށުގެ އަމަލުތަކާމެދު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވައި، އެފަދަ ކުށްތަކުން، ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރެވެމުންދާ ކަމަށްވެސް ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

އެގޮތުން، ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ކުށްތަކުގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމަށް ވަކިބަޔަކު ކަނޑައެޅި އެބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހާއްސަ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދީ، އެހުނަރުތައް ޒަމާނާއި، ކުށާއި، ކުށްކުރުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެއްގޮތަށް ތަރައްގީކުރުމާއި، އެފަދަ ތަހުގީގުތައް ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް، ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް އިތުރުކުރުމަކީ އަބަދުވެސް ސަމާލުކަންދޭ، އަދި މިހާރު އަމަލު ކުރެވެމުންދާ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގައިވެސް އިތުރު އިސްކަމެއް ދީފައިވާ ކަންކަން ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި ބާވަތްތަކުގެ ކުށްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން، މުޖުތަމަޢުގެ އެކި ދާއިރާތަކާ ފަރުދުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި މައްސަލަތައް ރިޕޯރޓް ކުރެވޭނޭ ފަސޭހަގޮތްތައް ތަޢާރަފްކޮށް، މިފަދަ ކުށްތަކުގެ ޝިކާރައަށްވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރިކަމާއި އެހީތެރިކަން ތަހުގީގު މަރުހަލާއިން ފެށިގެން ލިބެމުންދާނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހި، މިކަންކަން އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

މި އެންމެހާ ކަންކަމަކީ މިދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމާއަތްތަކާއި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ފުލުހުންގެ އިދާރާތަކުގެވެސް އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރެވެމުންދާ ކަންކަންކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ކުށާއި ކުށުގެ ބިރުވެރިކަން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އިތުރަށް ކުރަންޖެހިފައި ހުރިކަންކަން ހުރިކަމާއި ނަތީޖާ ހާސިލުވާނޭގޮތަށް އިންތިޒާމުތައް ބަދަލުކޮށް، ގުޅިގެން، އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަ ކުރާކަމަށްވެސް ފުލުހުންގެ މި ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

މުޖުތަމަޢުގައި ހުރި މިފަދަ މައްސަލަތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމާއި އިންސާފު ހޯދުމާއި އަނިޔާލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ތަރުހީބު ދޭ ކަމަށްވެސް ފުލުހުންގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ޖިންސީ ގޯނާކުރުމާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި ފުލުހުންނާ މަތިކުރެވިފައިވާ ގާނޫނީ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި އެއްވެސް ފަސްޖެހުމެއްނެތި، އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާނޭކަމުގެ ޔަގީންކަން އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް މިފުރުސަތުގައި ވެސް އަރުވާކަމަށާއި އަދި މިރޮގުން، އެކި ފަރާތްތަކުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ދެވެންއޮތް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެމުން ގެންދާނޭ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދޭ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުންގެ މިބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށްކުރާ އަނިޔާއާއި ޖިންސީ ގޯނާއާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް އިތުރުމަވުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، މިފަދަ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ، ފުލުހުންގެ ފެމެލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ނަންބަރު 3000600 އަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު 1412 އަށް ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވުން އެދޭ ކަމަށްވެސް ފުލުހުންގެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.