ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2017 | ހޯމަ 17:23
އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ (ވ) އަދި މިޑްފިލްޑަރު މެސުތް އޮޒިލް (ކ)
އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ (ވ) އަދި މިޑްފިލްޑަރު މެސުތް އޮޒިލް (ކ)
ގޫގުލް
މެސުތް އޮޒިލް
ޓްރާންސްފާގައި އާސެނަލް އިން ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ހޯދަން ޖެހޭ: އޮޒިލް
ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ޓީމަށް ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ: އޮޒިލް
ބޮޑެތި ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް މިހާރު އޮތް ސްކޮޑާއެކު ނިކުންނަން އުނދަގޫވާނެ: އޮޒިލް

ކުރިޔަށް އޮތް ޓްރާންސްފަރ ބާޒާރުގައި އާސެނަލް އިން ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް އެކުލަބަށް ކުޅޭ ޖަރުމަން މިޑްފިލްޑަރު މެސުޓް އޮޒިލް ބުނެފި އެވެ.

 

ޑެއިލީ މެއިލް އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އޮޒިލް ބުނީ އާސެނަލް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ޓީމަށް ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

 

އޮޒިލް ބުނީ އާސެނަލްގެ ސްކޮޑަށް ބަލާއިރު، ރެއާލް މެޑްރިޑް އަދި ބަޔާން މިއުނިކް ސްކޮޑްހާ ވަރުގަދައެއް ނޫން ކަމަށާއި، ބޮޑެތި ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލްގެ މިހާރު އޮތް ސްކޮޑާއެކު ނިކުންނަން އުނދަގޫވާނެ ކަމަށެވެ.

 

އާސެނަލްއާއެކު ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރަން ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކުރަމުން އޮޒިލް ބުނީ އާސެނަލް ޓީމުގައި އެ ފެންވަރު ހުރިކަން ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި، ގިނަ ކާމިޔާބީތައް ކްލަބާ އެކު ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ ކުރިޔަށް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތުމާއެކު ޓާގެޓް ހާސިލްވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށެވެ.

 

ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެއްވެސް އިރަކު ހިތްހަމަނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އަބަދުވެސް އިތުރަށް ކަންތައްތަކަށް އެކްސްޕެކްޓްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް އޮޒިލް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

މީގެއިތުރުން އޮޒިލް ބުނީ އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ އަކީ ކްލަބަށް ވަރަށް މުހިންމު ކުޅޫންތެރިޔެއް ކަމަށާއި، އެގޮތުން އޭނާ ކްލަބުގައި މަޑުކުރުމާއި ނުކުރުން އެއީ އެނގެން ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނާ މެދުވެސް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ވެންގާގެވެސް ޕްލޭނެއް އޮންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު
- ކޮމެންޓް