ހޮނިހިރު 15 އޯގަސްޓު 2020
05 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 25
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ކޮވިޑް-19ން ރައްކާތެރިވުން

މިހާރު މާސްކް ނާޅާ ބޭރު ތެރޭގައި އުޅޭ މީހުން ގިނަކަން ފާހަގަކުރެވޭ: ޑރ. ނަޒްލާ

  • ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ފަރުވާ ކުޑަކޮށްގެން ނުވާނެ
  • މާސްކް ނާޅާ މިހެން އުޅޭ ކަމަށްވާނަމަ ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު
  • ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް

ކ. މާލެ | 5 ޖުލައި 2020 | އާދީއްތަ 03:54 | 2,785

އެޗްޕީއޭގެ ޑރ.ނަޒްލާ ރަފީގު ވާހަކަދައްކަވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

ކޮވިޑް-19ން ރައްކާތެރިވުމަށް އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ މާސްކް އެޅުން ނަމަވެސް މިހާރު މާސްކް ނާޅާ ބޭރު ތެރޭގައި އުޅޭ މީހުން ގިނަކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްސަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އެޗްއީއޯސީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ލުއިތަކެއް ދިން ނަމަވެސް މިބަލިން އެއްކޮށް ސަލާމަތްނުވާ ކަމަށާއި، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ފަރުވާ ކުޑަކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އިލްތިމާސްކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ މާސްކް އުޅުމާއި ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމާއި ގިނަ ގިނައިން އަތް ސާފުކުރުމާއި އަދި އެއްވެސް ބަލީގެ އަލާމާތެއް ހުރިނަމަ ބޭރަށް ނުނިކުމެ އަވަހަށް ފުލޫ ކްލިނިކަށް ދައްކައިގެން ސާންޕަލް ނެގުން މުހިންމު ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ ދެތިން ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި މާސްކު އެޅުން ކުރިއަށްވުރެ މަދުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، މާސްކް ނާޅާ މިހެން އުޅޭ ކަމަށްވާނަމަ ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

''އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މިބައްޔަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އުޅޭހާ ހިނދަކު ހަމަ ކޮންމެ ވަގުތަކު ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ބައްޔެއް. އެހެންވީމަ ޚާއްސަކޮށް ސްކޫލުތައް ހުޅުވިފައި އޮތުމާއި، މާދަމާއިން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ފެށުމާއެކު ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވައިގެން ބޭރަށް ނުކުންނެވުމަކީ ވަރަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ކޮންމެ ރެއަކު އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކަ މިއީ.''

~ އެޗްޕީއޭގެ ޑރ.ނަޒްލާ ރަފީގު

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ޒަރިއްޔާއިން ފެތުރޭ ބައްޔަކަށްވާތީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފިނަމަ ބަލި ނުޖެހި، ސަލާމާތްވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.