ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގުން
ބޮޑުފިނޮޅު ކައްކާގެ ދުލުން: "ބިރު ދެއްކީ ކޯރާޑީއަކުން. ސަލާމަތްވާނެ ކަމަށް ހީނުކުރަން"
 
ބިދޭސީން ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން އުޅޭކަން ރިޒް ކުންފުންޏަށް އެނގޭ
 
ރިޒާ ވިދާޅުވަނީ، މުސާރަ ނުދެވެނީ ސީލް ކުންފުނިން ލާރި ނުދޭތީ ކަމަށް
 
އަލިބެއަށް ވެސް ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ލިބެން ޖެހޭ
އުމްނާ އިސްމާއިލް
ކ. މާލެ |
ބޮޑުފިނޮޅުގައި ރަހީނުކުރި ދިވެހިން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ

ބުރާސްފަތި ދުވަހު މުޅި ރާއްޖެ ސިއްސުވާލީ ބިދޭސީންތަކެއް ދިވެހިން ރަހީނު ކޮށްގެން އުޅޭ ހަބަރުންނެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފެށި މި ހަބަރު ބައެއް ނޫސްތަކަށް އަރާ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން މި މައުލޫމާތު ހާމަ ކުރި އިރު އެ ދިވެހިންގެ ހާލަތު އެއްވެސް ބަޔަކަށް ސީދާ ކިޔައިދޭން ނޭނގެއެވެ. އެއިރު ހަމައެކަނި އިނގޭހާ މައުލޫމާތަކީ ބ. ތުޅާދޫ ފަޅުތެރޭގައި ތަރައްގީކުރާ ބޮޑުފިނޮޅު ތެރެއިން ދުން އަރާ ކަމާއި، ދިވެހިންތަކެއް ރަހީނުކުރި ވާހަކައެވެ.

ކަންކަން ތިލަވަމުން ދިޔަވަރަކަށް އެނގިގެން ދިޔައީ އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ބަޔަކަށް ހަ މަހުގެ މުސާރަ އަދި އަނެއްބައި މީހުންނަށް ހަތް މަހުގެ މުސާރަ ނުދީ ހުރި ކަމެވެ. ބިދޭސީން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އެރަށުގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ވެސް މުސާރަ ނުދޭތާ މަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.

ބިދޭސީން އަމިއްލަ ގައުމު ދޫކޮށް ކުޑަ އުޖޫރައަކަށް މަސައްކަތް ކުރަން ރާއްޖެ އަންނަނީ އަމިއްލަ އާއިލާގެ މުހުތާދުތައް ފުއްދުމަށްޓަކައެވެ. އެމީހުން ކުރާ މަސައްކަތާ އަޅާ ބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއް ނުދިނުމާއި ބޭ އިންސާފުން ކަންކުރާ ވާހަކަ އަބަދުވެސް ދެކެވެއެވެ. އަދި ބިދޭސީން މި ގައުމުގައި ވެރިކަން ކުރާނޭ ކަމަށް ބުނެ މަޖަލަކަށް އެ ވާހަކަ ދެއްކި ނަމަވެސް އެއީ ސީރިއަސް ވާހަކަތަކެކެވެ. އިހަށް މި ވާހަކަތައް ބޭއްވުމަށް ފަހު، ބޮޑުފިނޮޅުގެ ހާދިސާއަށް ބަލާލާނަމެވެ.

މުސާރަ ނުލިބި ތިބި ބިދޭސީންގެ ރުޅިގަނޑު ފަޅައިގެން ގޮސް ހުރިހާ ރޯޅިއެއް ބޭލީ އެ ރަށުގައި ތިބި މަދު ދިވެހިން ކޮޅަށާއި، އެތަނުގައި ހުރި ސާމާނާއި އާލާތަށެވެ. ތަންތަން ސުންނާފަތިކޮށް، ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދެމުން ބިދޭސީންތައް ދިޔައީ ހަމައެއް ލަމައެއް ނެތިއެވެ. އެ އަޑުފަތް ގަނޑަށް އެތަނުގެ ކޮޓަރިއެއްގައި ނިދާފައި އޮތް ބޮޑުފިނޮޅުގެ ކައްކާ، އުމުރުން 77 އަހަރުގެ އަލީ މުހައްމަދު (އަލިބެ) ސިއްސައިގެން ގޮސް ހޭލެވުނެވެ.

ކަންތައް ހިނގަމުން ދިޔަގޮތް ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް ކިޔައިދެމުން، އަލިބެ ބުނީ އަޑުފައްގަނޑެއް އިވި، ލިބިގެން ދިޔަ ސިހުމާއި އެކު ހިނގައިގަތީ ކޮޓަރިން ނިކުންނަން ކަމަށެވެ. އަދި ދޮރުން ބޭރަށް ބޯ ދިއްކޮށްލާފައި ފެނުނު މަންޒަރުން އަލިބެ ބިދޭސީން ކައިރީ ރޮއެފައި އެދުނީ ތަންތަނަށް ގެއްލުން ނުދިނުމަށެވެ.

ކޮޓަރީގައި އޮވެފައި ދޮރު ހުޅުވާލެވުނު އިރު ސަލާމަތްވާކަށް ނެތް. ދެން އަޅުގަނޑުގެ ރޫމާއި އެބަރީގައި ހުރި ތަނެއް ފަނާކުރަން ހެދީމަ އަޅުގަނޑު ނުކުމެ ބުނިން ރޮއެފަ ދަރިންނޭ ހެޔޮ ނުވާނޭ ބޭބެ އަށް ތިހެން ނަހަދާށޭ.
އަލީ މުހައްމަދު - ބޮޑުފިނޮޅުގެ ކައްކާ

ތަންތަނަށް ގެއްލުން ދެމުން ދިޔަ ބިދޭސީން އަލިބެއަށް އެންގީ ބިރު ނުގަނެ ކޮޓަރި ތެރޭގައި މަޑުކުރުމަށެވެ. ފެންނަމުން ދިޔަ މަންޒަރުތަކުން އިތުރު ގޮތެއް ނެތްކަން ގަބޫލުކޮށް ބިދޭސީން ބުނި އަޑު އަހައިގެން ކޮޓަރި ތެރެއަށް ވަދެ އަލިބެ އިނީ އިށީންދެލައިގެންނެވެ. ބާކި ތިބި 11 މީހުން ވެސް ބިދޭސީންގެ އަތްދަށުވެ ތިބެ، އެ މީހުންގެ ކޮޓަރިތަކުގައި ބަންދުވެގެން ތިއްބެވެ.

ކޮޓަރީގައި ތާށިވެގެން ތިބި ދިވެހިން އެކަކު އަނެކަކާ ނުވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތަކާ މުއާމަލާތްކޮށްފާނެ ކަމުގެ ބިރަށް، ރަހީނުކޮށްފައި ތިބި ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް ބިރު ދެއްކުމަށް ފަހު، ފޯނުތައް އަތުލިއެވެ.

ބަދިގޭގައި އޮތް ކޯރާޑިއެއް ހިފައިގެން އެންމެނާ ދިމާލަށް ދިއްކޮށްފަ ބުނީ ފޯނު ދޭށޭ. ނުދީފިއްޔާ ކޯރާޑިން ފަޅައޭ ލާނީ. ދެން އޭނަ އަތަށް ދިނީ ފޯނު
އަލީ މުހައްމަދު - ބޮޑު ފިނޮޅުގެ ކައްކާ

އެކަމަކު އަލިބެ ފޯނު އެމީހުން އަތުނުލައެވެ. އަލިބެ ބުނީ ބިދޭސީން އެއްވެސް އަނިޔާއެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ނުކުރާ ކަމަށެވެ. ކަންތައް އެންމެ ހޫނުވި އިރުވެސް އެއްވެސް ވަރަކަށް އަނިޔާއެއް އަދި ހާނިއްކައެއް ވެސް ނުކުރެއެވެ.

ބޭރުގައި ހިނގަމުން ދިޔަ ކަންތަކާއި ބޯގޮވާފައި ކޮޓަރީގައި ހުރި އަލިބެއަށް "ނައްޓުބެގެ" ފޯނެއް އައި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ނައްޓުބެއަކީ ރިޒް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މަސައްކަތުގެ ކަންކަން ބަލަން ހުންނަ މީހާއެވެ.

އަޅުގަނޑު ކޮޓަރީގައި އޮއްވާ ގުޅީ ނައްޓުބެ. ހެޔޮ ނުވާނޭ ތިތަނުން ނުކުމެ، އެމީހުން ކައިރީ އަހާބަލާށޭ ކީއްވެގެންހޭ ނުގުޅަނީ. ދެން އަޅުގަނޑު ދިޔައީ ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް ހެޔޮކަމަށް ހިތާ ދެން ތިބި ދިވެހިން ކައިރިއަށް
އަލީ މުހައްމަދު - ބޮޑު ފިނޮޅުގެ ކައްކާ

އޭޭނާ ބުނީ އެމީހުން ބައިތިއްބާފައި ހުރި ކޮޓަރި ކައިރިއަށް ގޮސް "ނައްޓުބެ" އަށް ގުޅާށޭ ބުނި ކަމަށެވެ. އަދި އެހެން ބުނުމުން ފޯނެއް ނެތް ކަމަށް އެތަނުގައި ތިބި ދިވެހިން ޖަވާބުގައި ބުނި ކަމަށް އަލިބެ ބުންޏެވެ. އަލިބެ ބުނީ ނައްޓުއާއި ވާހަކަ ދައްކުވަން "ގާސިމްބެ" އަތަށް އަލިބެގެ ފޯނު ދިން ކަމަށެވެ. އެ މީހާ "ނައްޓުބެ" އަށް ގުޅި ކަމަށާއި ދެން ނައްޓުބެ، ބަދިގޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ "ފަޒުލް" ކިޔާ މީހަކަށް ގުޅި ކަމަށެވެ. މިބުނާ ފަޒުލްއަކީ ރަށުތެރޭގައި ހަމަ ނުޖެހުން ހިންގުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުރި އެކަކެވެ. އަދިވެސް އޭނާ ހުރީ ދޫވެފައެވެ.

ފެންނަމުންދިޔަ މަންޒަރުތަކާއި އެއްޗެހި ސުންނާފަތި ކުރާ އަޑުފަތްގަޑާއެކު އަލިބެ ހުރީ ގޮސް ހުސްވެފައެވެ. މަޑުމަޑުން އަނބުރާ ކޮޓަރިއަށް ދިޔަ އިރު އަލިބެ ހިތުގައި އެއިރު އުފެދެމުން ދިޔަ އިހުސާސްތައް ހިއްސާކޮށްލިއެވެ.

އަލިބެ ބުނީ މިކަމުން ސަލާމަތްވާނެ ކަމަށް އެއްވެސް އިރަކު އުއްމީދު ނުކުރާ ކަމަށެވެ. އާއިލާއާއި ދަރިން ވެސް ހާސްކަމެއް ތެރެއަށް ވެއްޓި ބައެއް ފަރާތްތައް ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންދަން ޖެހުނު ކަމަށް ވެސް އަލިބެ ބުންޏެވެ. މިއީ އަލިބެ އިތުރަށް ހާސްކަމުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލި ކަމެކެވެ.

އެ ހާސްކަމުގެ ތެރޭގައި ހުރި އަލިބެ ކޮޓަރިން ނިކުތީ ފުލުހުން އެ ރަށަށް އަރައި އަލިބެ ސަލާމަތް ކުރުމުންނެވެ.

ބިދޭސީން ހަމަނުޖެހުން ހިންގާކަން އެނގި ދިވެހިން ރަށުން ބާލަން އުޅުން

އަލިބެ ބުނި ގޮތުގައި މުސާރައިގެ މައްސަލާގައި ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ނައިފަރުގެ ބައެއް މުވައްޒިފުން ވަނީ އެއްވަސް ބަޔަކަށް ނާންގާ ތިން ދުވަހެއް ކުރިން އެ ރަށުން ފުރައިގެން ގޮސްފައެވެ. އެ މީހުން ގޮސް އަލިބެ ބަލައި ލޯންޗެއް ފޮނުވާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ. އަލިބެ ފުރަން ވާނީ އެއްވެސް ބިދޭސީއަކަށް ނާންގާ ކަމަށް އެ މީހުން އިރުޝާދު ދިނެވެ. އަލިބެ ގަދަ ނިދީގައި އޮއްވަ އެ ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހިންތަކެއް އޭނާ ހޭލެއްވާ، ތުޅާދޫގައި އޮތް ޕާޓީއަކަށް އެ މީހުންނާ އެކު ދިޔުމަށް އެދުނެވެ. އެންމެންނާ ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން އަލިބެ ވެސް ދާން ތައްޔާރުވިއެވެ.

އަސްލު ތުޅާދޫއަށް ދިޔަ ސަބަބު އަލިބެ އަށް ރޭކާލީ އެ ރަށަށް ފޭބުމުންނެވެ. ބިދޭސީން ހަޅުތާލު ކުރަން އުޅޭކަން އެ މީހުންނަށް އެނގިގެން އަލިބެ ވެސް ތޫޅާދޫއަށް ގެންދިޔައެވެ. ބޮޑުފިނޮޅުން ފައިބަން އަލިބެއަށް އެންގީ ރިސޯޓު ބެލެހެއްޓުމުގައި ހަވާލުވެގެން ހުންނަ ނައްޓުއެވެ. އެކަމަކު ބިދޭސީންތަކެއް އެކަނިކޮށްލާފައި ގޮސް ތުޅާދޫގައި ހުންނަކަށް އަލިބެ ހިތްހަމަ ނުޖެހުނެވެ.

މަބުނިން މަ ނުހުންނާނަމޭ މިރަށަކު (ތުޅާދޫ). މަ ދާނީ ބޮޑުފިނޮޅަށޭ. ތިޔައީ ބޮޑު ގޯހެކޭ. ތިއީ ބަޔަކު މީހުން ރަހީނު ކުރަނިއްޔޭ، ހުރިހާ ދިވެހިން، އަހަރުމެން އެތަނުން ނައްޓާލީމާ، އެއިން މީހަކަށް ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް ވިޔަސް އަހަރުމެން މައްޗަށޭ، އަލީ ރިޒާ މައްޗަށޭ ވާނީ، އަލީ ރިޒާ ޖަލަށޭ ލާނީ، އެހެން ހަދާކަށް ނުވާނެއެއް ނޫންހޭ ނޭނގި،
އަލީ މުހައްމަދު - ބޮޑު ފިނޮޅުގެ ކައްކާ

ތުޅާދޫގައި ނުހުންނަން ވެގެން ބުދަ ދުވަހުގެރޭ އަލިބެ ދިޔައީ އަނބުރާ ބޮޑުފިނޮޅަށެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނުހާއިރު މިލަންދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ނުވަ ދިވެއްސަކު ބޮޑުފިނޮޅުން ދާންވެގެން ފޮށިތައް ބަންދުކޮށްގެން ދަނިކޮށް ބިދޭސީން އެ މީހުންނަށް ހުރަސް އެޅިއެވެ. އެއީ ބިދޭސީންގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ފެށުނު ހިސާބެވެ. އެތަނުން ފަސް މީހަކަށް އެ ރަށުން ބޭރުވެވުނީ ތުޅާދޫ ފުލުހުން އެ މީހުން ގެންދިޔުމުންނެވެ.

މުސާރާގެ ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ، އަލިބެ އަށް ވެސް ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ލިބެން ޖެހޭ

އަލިބެ ކިޔައިދިން ގޮތުގައި މުސާރާ ނުލިބޭތާ ހަތް މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެދާނެއެވެ. އެކަމަކު ރިޒް ކުންފުނިން ބުނެފައިވާ ގޮތުން ނުދެވިވަނީ ހަތަރު މަހުގެ މުސާރައެވެ. މަހު މުސާރައަށް އަލިބެ އަށް ލިބެނީ 15،000 އެވެ. ރިޒް ކުންފުނިން އަލިބެއަށް ދޭން ޖެހޭ ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ދޭން ޖެހެއެވެ.

އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި މުސާރަ ނުދެވޭ ސަބަބެއް ކަމަށް އެ ރަށުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޒާގެ ދައްކާ ''ބަހާނާއަކީ''، ރަށާއި ހަވާލުވެގެން އުޅޭ ސީލް ކުންފުނިން ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބިގެންނެވެ. މުސާރައިގެ ކަންބޮޑުވުން ރިޒާއާ ހިއްސާކުރާ އިރަށް ފަހުން ހަމަޖައްސާނަމޭ، މަޑުކޮށްލޭށާ އޭނާ ވިދާޅުވާ ކަމަށް އަލިބެ ބުންޏެވެ.

އެކޮޅުން ވާހަކަދައްކާފަ ބުނީ މުސާރަ ލިބެންދެން މަޑުކޮށްލާށޭ. އަލީ ރިޒާ އެންގީ މަޑުކޮށްލާށޭ. ދެން މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބެން އެންގީމަ މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބީ. ތިބެފަ އަނެއްކާވެސް ދޭތެރެއަކުން ފެށީ. ފަށާފައި އަނެއްކާވެސް ހުއްޓާލީ ރަމަޟާން މަހު މެދު ތެރޭގައި.
އަލީ މުހައްމަދު - ބޮޑުފިނޮޅުގެ ކައްކާ

މި ހާދިސާއަށް ފަހުވެސް ރިޒާ އަލިބެއަށް ގުޅިއެވެ. އަމިއްލަ އެއްޗެހި ވިއްކާލުމަށް ފަހުވެސް މުސާރަ ދޭނެ ކަމަށް ރިޒާ ވިދާޅުވި ކަމަށް ތުޅަދޫގައި ހުރެ ރާއްޖެ.އެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން އަލިބެ ބުންޏެވެ. އެކަމަކު ވަކި ދުވަހެއް ރިޒާ ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ބަންދަށް މިހާރު ވަނީ 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ޖަހާފައެވެ. މި ހާދިސާއާ ގުޅުވާ، ރިސޯޓުގެ އެކި ކަންކަމުގައި ޝާމިލްވާ ފަރާތްތަކުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަތައް ދައްކަމުން އަންނަައިރު، މުޅި ގައުމުގެ ލޯ ވަނީ މިކަމަށް ހުއްޓިފައެވެ. އަދި މި މައުލޫމާތުތައް ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ ހިއްސާކުރެވި، އެކަށީގެންވާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނެތުމުން، އާންމުންގެ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

އަލިބެގެ ވާހަކަތަކުން އެނގިގެން ދިޔައީ، ހަމަނުޖެހުމާ ހަމައަށް ކަންކަން ބޮއްސުން ލައިގެން ދިޔައީ އެތައް ބައެއްގެ އިހުމާލުންކަން އިނގެއެވެ. އަދި ދުރާލާ ކަމެއް ހިނގަން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބި، މިހެން މިކަން ހިނގައިދާނެ ފުރުސަތު ދިން ފަރާތްތައް އިންސާފުގެ ކުރި މައްޗަށް ގެނައުމަށް އެތައް ބަޔަކު އަންނަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
15%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
1%
އުފާ ވެއްޖެ
8%
ދެރަ ވެއްޖެ
67%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
3%
މޮޔަވެއްޖެ
6%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved