އަންގާރަ 11 އޯގަސްޓު 2020
01 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
މަބްރޫކްގެ މަސައްކަތަށް ތައުރީފް

މަބްރޫކް ފަދަ ތަރުޖަމާނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެތަ؟

  • 164 ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވި
  • ނޫސްވެރިންނާ މެދު ގާތްގުޅުމެއް ބޭއްވި
  • ރާއްޖޭގައި ތާރީހުގައި މަބްރޫކްގެ ނަން ވަނީ ލިޔެލެވިފައި

ކ. މާލެ | 2 ޖުލައި 2020 | ބުރާސްފަތި 08:34 | 12,992

ކޮވިޑް-19 ޓާސްކްފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު ޢަޒީޒް، ވަދާއީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާލީ ގިނަ ބައެއްގެ ލޮލުން ކަރުނަ ހިލުވާލުމަށްފަހު - ރާއްޖެއެމްވީ

އަބަދުވެސް ހޯދަން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ދަތިއުދަނގޫތައް ނޫސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިވެއެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ހުންނަ ތަރުޖަމާނު ފޯނު ނުނަނގާ މައްސަލައެވެ. މެސެޖެއް ކޮށްގެން ވެސް އެއަށް އަވަސް ޖަވާބެއް ނުލިބޭ މައްސަލައެވެ.

މި ޝަކުވާތަކަކީ އަބަދުވެސް ނޫސްވެރިން ކުރަމުން އަންނަ އާންމު ޝަކުވާއެކެވެ. ބޮޑު ހާދިސާއެއް ކުރިމަތިވާއިރު، ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާއެއްގެ ބަހެއް ނުލިބިގެން އުޅެންޖެހޭ ފަހަރު ގިނަވާނެއެވެ.

ނަމަވެސް ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި މުޅި ދުނިޔެއަށް އަދި މި ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެގެންދިޔަ އެންމެ ބޮޑު ކާރިސާއާ ގުޅުން ހުރި މައުލޫމާތެއް ނުލިބިގެން ނޫސްވެރިން އަދި އާންމު ރައްޔިތުން ވެސް އުޅޭކަށް ނުޖެހުނެއެވެ. އެއީ ކޮވިޑް-19ގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ނޫސްވެރިންނާއި ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރުމަށް ތަރުޖަމާނެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅުއްވި ބޭފުޅާގެ ސަބަބުންނެވެ.

އުފާވެރި މޫނަކާއެކު ކޮންމެ ދުވަހަކު ނުވަތަ ކޮންމެ ރެއަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެބޭފުޅާ އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުކުރެއެވެ. ނުފެނި ދެތިން ރެއަށް ދިޔަ ނަމަވެސް އެކަމާ ރައްޔިތުން ސުވާލުކުރެއެވެ. ނޫސްވެރިން ވެސް ހަމަ އެ ފަދައެވެ.

މިހާރު މިދައްކަނީ ކޮން ބޭފުޅެއްގެ ވާހަކަކަން ރައްޔިތުންނަށް ބުނެދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ދަންނަ ކޮވިޑް-19 ޓާސްކްފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު ޢަޒީޒެވެ.

7 މާޗް 2020 ވަނަ ދުވަހު ތަރުޖަމާނެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުކުރި މަބްރޫކް، އެންއީއޯސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ވަދާއީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ނިންމާލާ އަޅުގަނޑުމެނާ ވަކިވެގެންދިޔައީ ގިނަ ބައެއްގެ ލޮއެއްބާއެކު ލޮލުން ކަރުނަ ހިލުވާލުމަށްފަހުއެވެ. އާންމު ރައްޔިތުންގެ ތައުރީފްގެ ބަސްތަކުން މުޅި ސޯޝަލް މީޑިއާ ފުރިފައިވާއިރު، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މަބްރޫކް ސިފަކޮށްދެއްވީ މި މަސައްކަތުގެ ސަރުކާރުގެ ދުލުގެ ގޮތުގައެވެ.

ފާއިތުވެގެންދިޔަ ތިން މަސް ދުވަހަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު މަބްރޫކް ފާހަގަކުރެވެނީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ތަފާތު ތަރުޖަމާނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އުނދަގޫ ހާލަތުގައި ގަދަ ހިތްވަރާއެކު، ބުރަ މަސައްކަތްތައްކޮށް އުފާވެރި މުނާކާއެކު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރިއެވެ.

އެއްވެސް ކަމެއް ސިއްރު ނުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމާއެކު، ބައެއް މީހުން ދެމުންދިޔަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކަށް ވެސް ފަސް ޖެހުމެއްނެތި ޖަވާބުދާރީވިއެވެ. ނުރަނގަޅު މައުލޫމާތުދެއް ދެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް މަސްލަހަތު އިސްކޮށް، މާފަށް އެދި ރީތި ނަމޫނާއެއް ދެއްކިއެވެ.

ކޮންމެ ވަގުތަކު ގުޅާލި ނަމަވެސް ފޯނަށް ޖަވާބުދެއްވައެވެ. ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދެވޭ ހާލަތްތަކުގައި އަލުން ގުޅާނެއެވެ. ނުވަތަ މެސެޖެއް ނަމަވެސް ކުރާނެއެވެ. ނޫސްވެރިންނާ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަމުން ދިޔަ މަބްރޫކް އަބަދުވެސް ވިދާޅުވާ ވާހަކައެއް އޮވެއެވެ.''އަޅުގަނޑަށް ފޯނު ނުނެނގޭ ފަހަރު އަތުވެދާނެ، މެސެޖެއް ކޮށްލާފަ ބައިންދާ. ފެންނަހާ އަވަހަކަށް އެސުވާލަކަށް ޖަވާބު ފޮނުވާނަން'' މިއެވެ.މަބްރޫކް ވިދާޅުވި ބަހުގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓިއެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ނިންމާލުމަށްފަހު، ނޫސްވެރިންނާއެކު މަބްރޫކް މަޑުކޮށްލައިގެން

ނޫސްވެރިން ކުރިމަތި ކުރުވާ ސުވާލުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދެމުން ދިޔަ މަބްރޫކްއާ އެއް ސުވާލެއް ތަކުރާރުކޮށް ކުރިމަތިކުރުވި ނަމަވެސް ފޫހިކަމެއް ނެތި ޖަވާބު ދެއްވައެވެ. ވަކި މީޑިއާއެއް ނުވަތަ ވަކި ނޫސްވެރިއެއް ވެގެން ޖަވާބު ނުދީ ނުވަތަ ތަފާތު ކޮށްފައިނުވެއެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ރަނގަޅަށް ސާފުކުރަން ޖެހޭ މައުލޫމާތެއް ނަމަ ދެން އަންނަ ރެއެއްގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ސުވާލަކަށް ފުރިހަމަ ޖަވާބެއް މަބްރޫކް ދެއްވައެވެ. ނޫސްވެރިން ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ނުލިބިގެން މަޑުކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތައް އަތުން ގުނާލެވޭހާ މަދުވާނޭ ނުވަތަ ނެތޭ ވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބުމުގައި ދަތިކަމެއް އުނދަގޫ ކަމެއް ނެތި ނޫސްވެރިންގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެތައް ލުއި ފަސޭހަކަމެއް ލިބެގެން ދިޔައީ މަބްރޫކް ނޫސްވެރިންނާ ބެހެއްޓެވި ގާތްކަމެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

އެންއީއޯސީގެ ވަދާއީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސެންޓަރު 164 ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ، 111 ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ލީޑް ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އަދި މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި 1200ށް ވުރެ ގިނަ ސުވާލަށް ވަނީ ޖަވާބު ދީފައިވާ ކަމަށާއި، ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންގެ ބޭރުން ނޫސްވެރިން ގުޅައިގެން ކުރި 680ށް ވުރެ ގިނަ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދީފައިވާކަން މަބްރޫކް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ތައުރީފްކޮށް، ކޮވިޑް-19ގެ މަސައްކަތުގައި މަސްއޫލުވެ އުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް، ރައްޔިތުންވަމުންދާ ގުރުބާނީތަކުގެ ވާހަކަތައް ދައްކަމުން އައި މަބްރޫކްގެ ނަން މިއަދު މިވަނީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ލިޔެލެވިފައެވެ.

ނެޝަނަލް އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވިގެން ދިޔައީ ވަދާއީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެވެ. ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި، ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އެންމެ ގާތުން އޮޅުން ފިލުވައި ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ގާއިމްކުރި ނެޝަނަލް އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު އުވާލާ އެ ސެންޓަރު ވަނީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

އެއާއެކު އެންމެންގެ ތަރުޖަމާނު، ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމު ފުރުއްވަމުން އަންނަ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލިގެން ދިޔައީތޯ އެއީ މިއަދު ގިނަ ބަޔަކު ކުރަމުންދާ ސުވާލެވެ؟ ނިންމާލަމުން ވެސް ތިޔަ ކޮށްދެއްވި ހިދުމަތަށް، ފަށްފަށުން އިހުލާސްތެރި ޝުކުރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.