ހޮނިހިރު 15 އޯގަސްޓު 2020
05 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 25
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރު

އެންމެ އުނދަގޫވީ ނިޔާވާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭން: މަބްރޫކް

  • ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކުރީ ޗެލެންޖިން މަސައްކަތްތަކެއް
  • ސިއްހީ ދާއިރާއަކީ މުޅި އައު ދާއިރާއެއް ކަމުން އައީ ގިނަ ކަންތައްތައް ދަސްކުރަމުން
  • ބަލީގައި ނިޔާވާ މީހެއްގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރާ ވަގުތަކީ ހިތަށް ބަރުކަން ލިބޭ ވަގުތެއް

ކ. މާލެ | 2 ޖުލައި 2020 | ބުރާސްފަތި 08:10 | 5,888

ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މަބްރޫކް ވާހަކަދައްކަވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

ކޮވިޑް-19ގެ މަސައްކަތުގައި އެންމެ ކުރަން އުދަނގޫވި މަސައްކަތަކީ ބަލީގައި ނިޔާވާ މީހުންގެ އެމައުލޫމާތު ފޯރުދިނުން ކަމަށް ކޮވިޑް-19 ޓާސްކްފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު ޢަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 މަސައްކަތުގެ ތަރުޖަމާނުގެ މަގާމާ ހަވާލުވިއިރު ކުރިމަތިލީ ވަރަށް ބިރުވެރި ނުރައްކާތެރި ދުވަސްތަކަކާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނާޅައިފިނަމަ ޑޮކްޓަރުން އެކުލަވާލި ގްރޫފުން ދައްކާ ގޮތުން، ލައްކައެއްހާ މީހުންނަށް ބަލި ޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އެ ދުވަސްވަރު ކުރަން ޖެހުނު ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ޗެލަންޖިން މަސައްކަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި މަބްރޫކް ސިފަކުރެއްވިއެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ސިއްހީ ދާއިރާއަކީ މުޅި އައު ދާއިރާއެއް ކަމުން އައީ ގިނަ ކަންތައްތައް ދަސްކުރަމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މަސައްކަތުގައި އެންމެ އުދަނގޫވީ ބަލީގައި މީހަކު ނިޔާވެގެން އެމައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ހިތަށް ބަރުކަން ލިބޭ ވަގުތެއް ކަމަށާއި، އެވާހަކަ ދައްކަން ވެސް އެވާހަކައާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯދަން ވެސް، އަޑު އަހަން ވެސް އުނދަގޫކަން މަބްރޫކް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާ ވެސް ނޫން ސިއްހީ ދާއިރާއަކީ. އެހެންވީމަ ކޮންމެ ރެއަކު އަޅުގަނޑާއެކު ޑޮކްޓަރެއް ވަޑައިގަންނަވާ. ޑރ.ނަޒްލާ މެންފަދަ ބޭބޭފުޅުން ގިނަ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ގެންދެވީ. އަޅުގަނޑަށް އެންމެ އުދަނގޫވާ ދުވަސްތަކަކީ މައުލޫމާތު ހޯދަން ވެސް އަދި އެމައުލޫމާތު ޑެލިވަރާ ކުރަން ވެސް މިބަލީގައި ނުވަ މީހަކު ނިޔާވެ ހިގައްޖެ. އެއިން ކޮންމެ ފަހަރަކު އެއީ ބުރަ ހިތަށް ބަރުކަން ލިބޭ ވަގުތެއް. އެވާހަކަ ދައްކަން ވެސް އެވާހަކައާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯދަން ވެސް އަޑު އަހަން ވެސް އުދަނގޫ. އެއީ އަޅުގަނޑަށް އެންމެ އުދަނގޫވި ވަގުތުތަކަކީ.

~ ކޮވިޑް-19 ޓާސްކްފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު ޢަޒީޒް

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރައްވާ އެޗްޕީއޭގެ ޑޮކްޓަރު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ އެންމެ އުނދަގޫ ދުވަސް ކޮޅަކަށް ކުރިމަތިވީ ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ ކޮވިޑް-19ގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ފެނުނުއިރު ކަމަށެވެ.

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން އިތުރު ކޭސްތައް ފެންނާނެކަން އެނގޭތީ އެއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް އެ ދުވަސްވަރުން ފެށިގެން ކުރަމުން ދިޔަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާލެސިޓީ ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނުނުއިރު އެކަމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާކަން ޑރ. ނަޒްލާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ވަރަށް ބޮޑު ވަރަށް އެހެންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ނުކުރާ ލެވަލްގެ މަސައްކަތެއް މިއީ. ވަރަށް ގިނަ އެމަޖެންސީތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ އައުޓް ބްރޭކްތަކުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ވޯކްސް ކޮށްފިން. ވަރަށް ގިނަ އެހެން ދާއިރާތަކާއެކު ވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފިން. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް މިހާ ބޮޑު އައުޓް ބްރޭކެއްގައި މިލެވަލްގައި އަޅުގަނޑުމެން މިހާ ދުވަހު މަސައްކަތެއް ނުކުރަން. އަޅުގަނޑަށް ޕާސަނަލީ އެންމެ ޗެލެންޖިން ވަގުތަކަށް ދިމާވީ އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖެއިން ކޭސް ފެނުނު ދުވަހާ އެ ހަފްތާ. ދުވާލަކު ދެ ކޭސްވަރު ފެންނަމުންދިޔައީ.

~ އެޗްޕީއޭގެ ޑޮކްޓަރު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު

ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ދަސްވެގެން ދިޔަ ކަމަށާއި، މިކަމުން ވެސް ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބުނު ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.