ބުރާސްފަތި 09 ޖުލައި 2020
09 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 18
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

"މިއީ މަސް ކައްކާ ތަނެއް ވެސް ނޫން، މިއީ އިތުރު އެހެންކަމެއް ކުރާތަނެއް ވެސް ނޫން"

  • ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ އެފްއޭއެމް މެދު ކްލަބްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހުރި
  • އެފްއޭއެމްއަކީ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ފީފާގެ އުސޫލްތަކާ އެއްގޮތަށް ހިންގަން ޖެހޭތަނެއް

ކ. މާލެ | 30 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 12:04 | 2,897

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު - މަޖިލިސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ މަސް ކައްކާ އަދި އެފަދަ އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތް ކުރާ ކާރުހާނާއެއް ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް، ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)އާ ދެތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާތީ، ގާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ ދިނުމަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ދެއްކެވި ވާހަކައާ ގުޅިގެންނެވެ.

މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެއްޅުއްވީ އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ އަދި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް އެވެ.

އެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އާޒިމް ހުށަހެޅުއްވުމާއެކު، މައްސަލަ އަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށެވެ. އަދި ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ޝަރީއަތް ކުރާތަނަކަށް މަޖިލިސް ވެއްޖެ ކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނާ ހިލާފަށް މިމައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ. މިތަން (މަޖިލިސް) ވެއްޖެ މިހާރު ޝަރީއަތް ކުރާތަނަކަށް. މިތަން ވެއްޖެ ހުކުމް ކުރާ ތަނަކަށް. އަދި މިތަން ވެއްޖެ އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލު ހިފުމަށް މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ ތަނަކަށް،

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

މިގޮތަށް ޝަރީފް ވާހަކަ ދެއްކެވުމާއެކު ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ޝަރީފުގެ ވާހަކަ ހުއްޓުވައި، ކަން އޮތްގޮތް ސާފުކޮށް ދެއްވާފައެވެ.

މިއީ މަސް ކައްކާ ތަނެއްވެސް ނޫން. އެހެން އިތުރު އެހެން ކަމެއް ކުރާ ތަނެއްވެސް ނޫން. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ހަދާ ތަން (މަޖިލިސް). މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިވެހި ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާތަން. ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެހެންް މުއައްސަސާތައްވެސް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާތަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް މިގޭގައި (މަޖިލީހުގައި) ކުރާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ. މިތަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަަލަތަކާއި މިތަނަށް ހުށަހެޅޭ ގަރާރުތަކަކީ މިތަނުގެ ގަވާއިދުތަކާއި ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ހުށަހެޅޭ ތަކެތި ކަމުގައި ދަންނަވަން،

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

އިތުރަށް ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށް ޝަރީފަށް ފުރުސަތު ދެއްވުމުން ޝަރީފް ވަނީ، ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކުރައްވައި، މިއަދަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތާރީހުގައި "ކަޅު" އަދި އަނދިރި ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ.

މީގެކުރިން ވެސް ޝަރީފް ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ނުވަތަ، ގާނޫނާ ހިލާފު ކަމަށް ޝަރީފަށް ގަބޫލުކުރެއްވޭ ކަންކަމަށް ބަހުސް ކުރެއްވި މައްސަލަތަކުގައި ވެސް މިފަދަ އިބާރާތްތައް ބޭނުން ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކްއާ ގުޅިގެން، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ޖެހުމުން، ގާނޫނު އަސާސީ އަށް އިސްލާހު ގެންނަން ހުށަހެޅުނު އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ފަދަ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކުރެއްވި ބަހުސްތަކުގައި ވެސް ޝަރީފް ވަނީ އެފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ މައި އިދާރާ، އެފްއޭއެމްގައި ޒަމާނުއްސުރެން މައްސަލަތައް އުޅެއެވެ. އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތައް ހިންގާކަމުގެ ތުހުމަތުތައް ވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

މިހާރު އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބޭފުޅެކެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެފްއޭއެމްގެ އިމާރާތުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ދީދީގެ އޮފީހެއް ހުޅުވާފައި ހުރުމުން އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އެފްއޭއެމް އަށް އަމާޒު ވެފައި ވެސް ވެއެވެ.

އެފްއޭއެމާއި ފުޓްބޯޅަ ކްލަބުތަކާއި އަދި ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހްލޫފް އާދެމެދު ބޮޑެތި ދެބަސްވުންތައްތަކެއް ވެސް މީގެކުރިން އުފެދިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.