ބުދަ 08 ޖުލައި 2020
08 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުން

ކުޑަކުދިންގެ ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން

  • ވީޑިއޯ ދައުރުކުރުވުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން
  • ޒާތީ މައުލޫމާތު އާއްމުކޮށްގެން ނުވާނެ
  • މިނިސްޓްރީން ދަނީ މައްސަލަ ބަލަމުން

ކ. މާލެ | 30 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 08:06 | 9,398

އެންއީއޯސީގައި ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް ގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - އެންއީއޯސީ

ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތައް ގެއްލުންވާ ފަދަ މައުލޫމާތު, ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކުރާނަމަ ގާނޫނުގެ ދަށުން، ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ކުޑަ ދެ ކުއްޖަކު އުމުރާއި ނުގުޅޭ އަމަލެއް ހިންގަމުންދާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންނެވެ. އެ ވީޑިއޯއާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ ވީޑިއޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރު ކުރުވުމަކީ ކުޑަކުދިންގެ މަސްލަހަތާއި އެކުދިންގެ ކަރާމާތާއި އެކުދިން ހެދި ބޮޑުވުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރާނެ ކަންކަމަށްވުމުން އެފަދަ ވީޑިއޯ ދައުރު ކުރުވުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ކަމާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯގެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ރިޔާއަތް ކޮށް އެ މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނީ، ކުއްޖާ ހެދިބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރިކަމާއި އަޅާލުން، ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުންނާއި ކުއްޖާގެ އާއިލާގެ އަދި މުޖުތަމައުގެ ފަރާތުންނާއި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ލިބުމަކީ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ލިބިގެންވާ ހައްގެއް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 33 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް އަންނަ ގޮތަކަށް، އެ ކުދިންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު އެއްވެސް ފަރާތަކުން އާންމުކޮށްގެން ނުވާކަން ބަޔާކޮށްފައިވާކަން ވެސް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާގައި ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް އުނިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ވާހަކަދެއްކުމާއި، އެކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް އުނިކަން ލިބޭފަދަ ކަންކަމަށް ހިއްވަރު ދިނުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެފަދައިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަމަލުކޮށްފިނަމަ، އެކަން ތަހުގީގުކޮށް އެކަމުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލާ، ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތައް ގެއްލުންވާފަދަ މައުލޫމާތު، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކުރާނަމަ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާއިން މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.