ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ބޭސްފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް މީހުންފޮނުވުން

ބޭސްފަރުވާއަށް ނުދެވިފައި ތިިބި 28 މީހަކު އިންޑިއާއަށް ފުރުވާލައިފި

  • މި ޕްލައިޓް އެނބުރި އަންނާނީ އިންޑިއާއަށް ފަރުވާ އަށް ގޮސް ނާދެވި ތިބި 7 މީހުން ގޮވައިގެން
  • އިތުރު 50 ބަލިމީހަކު ވަނީ ލިސްޓް ކުރެވިފައި
  • ބަލިމީހުން އިންޑިއާގައި 14 ދުވަސް ކަރަންޓީން ކުރެވޭނެ

ކ. މާލެ | 29 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 22:24 | 5,262

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް - ރާއްޖެއެމްވީ

އާސަންދައިގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ބޭސްފަރުވާއަށް 28 މީހަކު ފުރުވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.

އާސަންދައިން ބުނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދެއްވި ހުއްދައާއިއެކު، އާސަންދައިގެ ޚަރަދުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 28 ބަލިމީހުން އިތުރު ފަރުވާ ހޯދުމަށް އިންޑިއާއަށް ފޮނުވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި 28 ބަލިމީހުންނާއެކު އެމީހުންގެ އެހީތެރިންނާއި އަދި ބަލިމީހުންގެ ޞީއްޙީ ކަންކަން ދަތުރުމަތީގައި ބެލެހެއްޓުމަށް 2 ޑޮކްޓަރުންނާއި 5 ނަރުހުންވެސް ފުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި 28 ބަލި މީހުންގެ ތެރެއިން 2 މީހުންނަކީ ސްޓްރެޗަރގަ ގެންދާ ދެ މީހުންނެވެ.

ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރާ ހުރިހާ ފަސިންޖަރުން ވެސް އިންޑިއާއަށް ދަނީ އިންޑިއާގެ ވިސާ ހަމަޖައްސާ އެ ޤައުމުގެ ޕަބްލިކް ހެލްތް ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކޮށް ނެގެޓިވް ނަތީޖާއާއެކުގައި ކަމަށް އާސަންދައިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އިންޑިއާއިން ވެސް މި ފަސިންޖަރުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި އެ ޤައުމުގަ 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި 14 ދުވަސް ފަހުން އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑް19އަށް ޓެސްޓު ކުރާނެ ކަމަށް އާސަންދައިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަމްރީތާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެޑިކަލް ސައިންސަސް އެންޑް ރިސަރޗް ސެންޓަރ، އެއިމްސް ގައެވެ. ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭނީ އެތަނުގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކެއްގައި ކަމަށާއި ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތުގައި ވެސް އެމީހުންގެ ފަރުވާކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް އާސަންދައިން ބުނެއެވެ.

އިންޑިއާގަ ފްލައިޓް ލޭންޑްކުރާ ގަޑިއަށް ޕަސެންޖަރުން ބަލާ އެއިމްސް ގެ ފަރާތުން 4 ކާރާއި 5 އެމްބިއުލާންސާއި 4 ޓްރެވެލް ބަސް އަދި 21 ޕެރަމެޑިކުންނާއި ހޮސްޕިޓަލުގެ 3 މެޑިކަލް ކޯޑިނޭޓަރުން ދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން 1 ކޯޑިނޭޓަރަކީ ދިވެހި ބަހުން ވާހަކަދައްކަން ދަންނަ ކޯޑިނޭޓަރެކެވެ. މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކް ބޮޑޫ ނޫންނަމަ އެއަރޕޯޓުން ހޮސްޕިޓަލާ ދެމެދުގެ ދަތުރުގައި ވާނީ އެއްގަޑިއިރެވެ.

ހޮސްޕިޓަލަށް ބަލި މީހުން ފޯރާއިރު އިނީޝިއަލް އެސެސްމެންޓް ހެދުމަށް 30 ޑޮކްޓަރުން ސްޓޭންޑްބައިގަ ތިބޭނެ ކަމަށާއި އެސެސްމެންޓަށް ފަހު ވަގުތުން ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ މީހުން ވަކިކޮށް އެހެން ބަލި މީހުންނާ ވަކިން އެ މީހުން އެޑްމިޓްކޮށް ވަގުތުން ފަރުވާދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އާސަންދައިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ހޯމަދުވަހުގެ ރޭގެ ފްލައިޓުން 37 ބަލިމީހުން ފުރުވަން ކުރިން ހަމަޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް, އެކި އެކި ސަބަބުތަކާހެދި ބައެއް ބަލިމީހުން މި ދުވަސްވަރު ދަތުރުކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވެފައިވާތީވެ މި ފްލައިޓްގައި ދަތުރުކުރަނީ 28 ބަލި މީހުން ކަމަށާއި ބަލިމީހުން ގޮވައިގެން މިދާ ފްލައިޓު އެނބުރި އަންނާނީ އިންޑިއާއަށް ފަރުވާ އަށް ގޮސް ނާދެވި ތިބި 7 މީހުން ގޮވައިގެން ކަމަށް އާސަންދައިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އާސަންދައިގެ ދަށުން އިންޑިއާއަށް ދެވަނަ ފްލައިޓެއްގައި ދާން 50 އަށްވުރެ ގިނަ ބަލިމީހުން މިހާރުވެސް ވަނީ ލިސްޓުކުރެވިފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ ކްރިޓިކަލް ބަލިމީހުން ފަރުވާއަށް ފޮނުވުމަށްޓަކާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އާސަންދައިން މިހާރުވެސްދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ބަލި މީހުން އިންޑިއާއަށް ފޮނުވުމަށް ދަތުރުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށާ ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ހޯދުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސީދާ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ރައީސް އޮފީހާއި، ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާއި އިންޑިއާގައި ހުންނަ ދިވެހި ކޮންސިއުލޭޓުން ކޮށްދެއްވި ބުރަ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް އާސަންދައިގެ ފަރާތުން ވަނީ ޝުކުރުއަދާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.