ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 18:54
ހެމިލްޓަން ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަނީ
ހެމިލްޓަން ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަނީ
ސްކައި ނިއުސް
ޗައިނީސް ޖީޕީ
ޗައިނީޒް ގްރޭންޑް ޕްރިކްސް ހެމިލްޓަން ކާމިޔާބުކޮށްފި
ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ވަނީ ކޮލިފައިވެފައި

ޗައިނީޒް ގްރޭންޑް ޕްރިކްސް ގައި ވާދަވެރި ސެބަސްޓިއަން ވެޓެލް ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށް ލުވިސް ހެމިލްޓަން މިއަހަރު އޭނާގެ ފުރަތަމަ ފޯމިއުލާ ވަން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

 

ޗައިނީޒް ޖީޕީ ކާމިޔާބުކުރުމާއިއެކު ހެމިލްޓަން ވަނީ ކުރިއަށް ވޯލްޗެމްޕިއަން ޝިޕަށް ކޮލިފައިވެއެވެ.

 

މެލްބަންގައި އޮތް އަހަރުގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގައި ބަލިވުމަށްފަހު ޗައިނީޒް ޖީޕީއާ ކުރިމަތި ހެމިލްޓަން ވަނީ ރޭހުގެ ކޮންމެ ލެޕެއްގައިވެސް ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގޮސްފައެވެ.

 

ޝަންހާއީގައި ކުރިއަށް ދިޔައިރު ޓްރެކް މާބޮޑަށް ހޫނުވެފައި އޮތުމުން ރޭހުގައި ބައިވެރި ދުއްވުންތެރިންނަށް ވަނީ ހޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ.

 

ހެމިލްޓަންއާ ވާދަވެރި ވެޓަލް ވަނީ މި ރޫހުގައި ހަވަނައަށް ވެއްޓިފައެވެ. އޭނާ ހަވަނަށް ވެއްޓެން ދިމާވީ ރޭހުގެ ވަކި ހިސާބަކުން ކާރުގެ ޓަޔަރު ބަދަލުކުރުމަށް މަޑުކުރުމުންނެވެ.

 

ވެޓަލް އަށް ހަވަނައިގައި ނިންމާލަން ޖެހުނަސް އޭނާ ޓީމް މޭޓް ކިމީ ރެއިކޮނެން ވަނީ ހެމިލްޓަންގެ ފަހަތުން ރޭސް ނިންމާފައެވެ.

 

ވާރޭ ވެހުމަށް ފަހު ޓްރެކަށް އައި ބަދަލުން ގިނަ ރޭސް ޖެހުންތެރިންނަށް ނުތަނަވަސް ލިބިފައިވާ އިރު، ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް މި ރޭހަކީ ކުރިމަތި ކަމަށް ހުރިހާ ޓީމެއްގެ އޮފިޝަލުންވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް