ބުރާސްފަތި 09 ޖުލައި 2020
09 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 18
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ކޯޝެއާޑް ކިޗެން ފެސިލިޓީ

ކޯޝެއާޑް ކިޗެން ފެސިލިޓީއެއް ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމް ކުރަނީ

  • މި ފެސިލިޓީ ގާއިމް ކުރަނީ އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން
  • ކޯޝެއާޑް ކިޗެން އަކީ ކާބޯތަކެތި އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ވަސީލަތްތަކެއް އެއްތަނަކުން ލިބިދޭގޮތަށް ހުންނަ ތަނެއް
  • މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޖުލައި 6އް ގެ ކުރިން ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައި

ކ. މާލެ | 22 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 19:46 | 2,714

ޝެއަރޑް ކިޗެން ފެސިލިޓީއެއްގައި ކެއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ޕޮސިސްޓް

އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޯޝެއާޑް ކިޗެން ފެސިލިޓީއަށް ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމް ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އިކޮނަމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން (ހާއްސަކޮށް ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ގޭގަ ތިއްބަވައިގެން ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ އަންހެންވެރިންނަށް) އަމާޒުކޮށްގެން ޔޫއެންޑީޕީގެ ސަސްޓެއިނަބަލް އިކޮނޮމިކް އެންޕަވަރމެންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފޯ އެސްއެމްއީޒް (ސީޑްސް) ޕްރޮޖްކްޓްގެ މާލީ އެހީގެ ދަށުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަނުން (ބީސީސީ) ކޯޝެއާޑް ކިޗެން ފެސިލިޓީއެއް ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޯޝެއާޑް ކިޗެން އަކީ ކާބޯތަކެތި އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ވަސީލަތްތަކެއް އެއްތަނަކުން ލިބިދޭގޮތަށް، އެއްފަހަރާ ގިނަ ބަޔަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް، ހުންނަންޖެހޭ ވަކި ސްޓޭންޑަޑަކަށް ފެތޭގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައި ހުންނަ ތަންތަނެވެ.

އިކޮނަމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުންގޫގުލް ފޯމްމެދުވެރިކޮށް މިކަމަށް ރަޖިސްޓަރ ވުމަށް ދައުވަތުއަރުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފޯމް ލުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 6 ޖުލައި 2020ވާ ހޯމަދުވަހުގެ މެންދުރު 3:00 ކަމަށެވެ.

ކޯ ޝެއަރ ކިޗެން ފެސިލިޓީސްއަކީ ގިނަ ގައުމުތަކެއްގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ނިޒާމެކެވެ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި ފެސިލިޓީސްތައް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަނީ އަމިއްލައަށް މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަވެސް، އެފަދަ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ހުންނަ ގޮތުން އެފަދަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ނުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ. މިއީ ކުދި ވިޔަފާރި އަދި އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ކާމިޔާބު ނިޒާމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.