ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 04:25
ސިޔާސީ ބޭފުޅުންތަކަކާއެކުގައި އަބްދުﷲ ރިޔާޒް - ރިޔާޒް ވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފަ
ސިޔާސީ ބޭފުޅުންތަކަކާއެކުގައި އަބްދުﷲ ރިޔާޒް - ރިޔާޒް ވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފަ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުން
ސިފައިންނާއި، ފުލުހުންގެ ތާއީދެއް ރައީސް ޔާމީނަކަށް ނެތް: އަބްދުﷲ ރިޔާޒް
 
އަބްދުﷲ ގާޒީ ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރު ނެރުނުގޮތަށް، އަމުރެއް ނެރުމަށް އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގޮވާލައްވާފަ
 
ފުލުހުން ލައްވާ ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް ކުރާކަންތައްތައް ފުލުހުންގެ ވެރިންނަށް އެނގޭ
 
ތާއީދު ނެތުމުގެ ސަބަބުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގޯސްތައް ހައްދަވާ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް، ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އެއްވެސް ތާއީދެއް ނެތްކަމަށް ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ވާހަކަދައްކަވަމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ނެތީ ހަމައެކަނި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް ދިވެހި ފުލުހުންނާއި، ދިވެހި ސިފައިންގެ ތާއީދެއްވެސް ނެތްކަމަށް ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ. ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެމަނިކުފަނަށް ފުލުހުންގެ ތާއީދު ނެތްކަން ހާމަވާ އެއް ސަބަބަކީ، ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ނިގުޅައިގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާތީ ކަމަށެވެ.

 

"އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކަށަވަރުންވެސް މަޖިލީހުގައި ވަކާލާތުކުރާނަން، ދިފާއުކުރާނަން މި މަސައްކަތް. އަޅުގަނޑު ހަމަ ދިވެހި ސިފައިންނަށްވެސް ފުލުހުންނަށްވެސް އިލްތިމާސްކުރަން ބޭނުން، ތިޔަބޭފުޅުން އެ ހައްޤު ދޫކޮށް ނުލައްވާށޭ. ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް އެއީ މުހިންމު ހައްޤެއް. ކޮންމެ މީހަކު ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލިކަމުގައިވިޔަސް، ކޮންމެ ޕާޓީއެއް ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލިކަމުގައިވިޔަސް، ދިވެހި ސިފައިންނާއި ދެތެރޭގައި އެ ކެނޑިޑޭޓަކު ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތު އެނގެންޖެހޭނެ." އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ވާދަކޮށްފާނެ ކޮންމެ މީހަކު ބޭރުކޮށްލުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތްވެސް ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެދާ މިސްރާބު ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، މި ޤައުމުގެ މިސްރާބު ބަދަލުކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތްކަމަށް ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ 65 އިންސައްތަ ރައްޔިތުން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ތާއީދުކުރާކަމަށެވެ.

 

"އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ރައީސް ނަޝީދުވެސް ކުރިމަތިލާން. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓިގެ ލީޑަރަށްވެސް ކުރިމަތިލެވެން. އަދި ޕީޕީއެމުން ކަނޑައަޅާ ކެނޑިޑޭޓަކަށްވެސް ކުރިމަތިލެވެން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޮންނަންޖެހޭނީ އެ ހައްޤު ކާކުކަން ރައީސްކަމަށް އަންނަންޖެހޭނީ. ރައީސަކަށް ހުންނަ މީހެއް ނޫން ބުނާނީ ތިމަންނާއާއި ވާދަކުރާނީ މިވެނި މީހެކޭ." އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމް މާނަކުރުންވެސް އޮޅިފައިވާކަމަށާއި، ރާއްޖޭގައި ކަންތައްތައް ކުރަނީ ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގައި ކަންތައްތައްކުރާ އުސޫލުން ނޫންކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަނީ އެ ސަބަބާއިހުރެކަމަށް ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ދިވެހި ރައްޔިތުންވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ތާއީދުނުކުރާކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 08:22
ކުޑަސޮރު
ރަނގަޅު ވާހަކަކޮޅެއް. ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މަށެއް ތާޢީދެއް ނުކުރަން ޔާމީނަކަށް