ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 00:01
މެޗަށްފަހު ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން
މެޗަށްފަހު ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލެ ލީގު
ކުޅުނު ކުޅުމަށް ބަލާއިރު މި ލިބުނީ ހައްގު 3 ޕޮއިންޓު: ޓަވަރޭޒް
ލީގުގައި ދެން ނިއު ނުކުންނަން ޖެހޭނީ މާޒިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް
މެޗުން މޮޅުވެ ނިއު ވަނީ ތާވަލުގެ އެއްވަނަ އަށް ޖެހިލާފައި

ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމަށް ބަލާއިރު، މި ލިބުނީ ހައްގު 3 ޕޮއިންޓު ކަމަށް ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ ކޯޗު ބެނާޑޯ ޓަވަރޭޒް ބުނެފި އެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވެލެންސިއާގެ މައްޗަށް 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކުރި ހޯދި މެޗައްފަހު ނޫސްެވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓަވަރޭޒް ބުނެފައިވަނީ، ލަނޑު ޖަހާނެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެށް ލިބުނު ކަމަށާ އިދިކޮޅު ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ފެނިގެން ދިޔައީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ކުޅުމެށްކަމަށެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ދާދި ހަމަހަމަ ކުޅުމެށް ފެނިގެން ދިޔައިރު، ދެވަނަ ހާފުގައި ނިއުގެ ފަރާތުން ވަނީ ރަނގަޅު ކުޅުމެށް ފެނިގެން ގޮއްސައެވެ. އެގޮތުން ކޯޗް ބުނެފައިވަނީ ދެވަނަ ހާފުގައި ނިއުރޭޑިއަންޓުން ނިކުތީ ބައެއް ކުދިކުދި ކަންތައްތަކެއް ރަނގަޅު ކޮށްގެން ކަމަށާއި ފުރަތަމަ ހާފަށްވުރެ ދެވަނަ ހާފުގައި ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައި ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ވެސް ތަނަވަސް ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައި ފިނިޝިން ރަނގަޅު ކޮށްލެވުނު ނަމަ ފުރަތަމަ ހަފުވެސް ނިންމާލާނީ ލީޑުގައި އޮވެގެން ކަމަށްވެސް ކޯޗު ވަނި ބުނެފަ އެވެ.

އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން އޭނާ ބުނެފައިވަނި، ކުދިކުދި ކަނަތައްތަކުގައިވެސް ޝަކުވާކޮށް ވަގުތު ބޭކާރުކުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ދިވެހި ކުޅުންތެރިން ފަރާތުން ފެންނަމުންދާ ކަމެށް ކަމަށާއި، ރީތި ފުޓުބޯޅައެއް ކުޅެން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން ހުއްޓަން ވެއްޖެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވަނީ މިއީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި އިދިކޮޅު އެއްވެސް ޓީމަކަށް ބަދުބަހެއް ބުނަން ދައްކާ ވަހަކައެށް ނޫން ކަމަށާ، ނަމަވެސް ކޯޗެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބުނާ ވާހަކައެއް ކަމަށެވެ. ޓަވަރޭޒް ބުނީ އެއީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ރަނގަޅި ގޮތެށް ނޫން ކަމަށާ، ދަނޑަށް ވަންނަ ސަޕޯޓަރުންވެސް ކުޅުނތެރިންގެ ފަރާތުން އެފަދަ މަންޒަރުތަކެށް ބަލަން ބޭނުން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ވެލެންސިއާ އަތުން ހޯދި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ނިއުއިން ހަމަ ޖެހިލި އިރު، ކުރިއަށް އޮތް މެޗަށް ވީހާވެސް ގިނަ ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވަދެ ޓީމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް ކޯޗު ވަނީ އެދިފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުރިއަށް އޮތީ އެންމެ ވަރުގަދަ މެޗު ކަމަށާ މަޒިޔާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެންޕިއަން ޓީމު ކަމުން އެ މެޗް އެއްގޮތަކަށްވެސް ފަސޭހަ ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އަބަދުވެސް ވާދަވެރި ޓީމު ތަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ބޭނުން ވާކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް