އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް

ކޮވިޑް-19އާއެކު މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް މަޑުޖެހުމެއް، ފުރަތަމަ ދައުރުގައި ނިންމުނީ 40 އިންސައްތަ މަސައްކަތް

  • ފުރަތަމަ ދައުރު 42 ޖަލްސާއެއް ވަނީ ބާއްވާފައި
  • 17 ޖަލްސާ އެއް ވެބްކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވި
  • އެންމެ މަދުން ނިމިފައިވަނީ ބިލްތަކުގެ މަސައްކަތް

ކ. މާލެ | 15 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 18:51 | 3,433

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ކޮވިޑް-19 މަރޗް މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ފެނުމާއެކު ގައުމަށް އައި މަޑުޖެހުމުގެ އަސަރު މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކުންވެސް ވަނީ ފެނިފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ޖަލްސާތައް ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ފެށިއިރު ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް މަޖިލީހުން ނިންމާލާފައިވަނީ ދައުރު އިތުރު އެއް މަސްދުވަހަށް ދިގު ދައްމާލުމަށްފަހުއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ގަވައިދު ބުނާގޮތުން ފުރަތަމަ ދައުރު ކުރިޔަށްދާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން އޭޕްރީލް މަސް ނިމެންދެންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކު މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ވެސް ކުރިމަތިވި މަޑުޖެހުންތަކާއެކު މެއި މަހު ޗުއްޓީއަށް ނުގޮސް އެ މަހުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު ޖޫން މަހު ދެ ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް ވަނީ ފަށާފައެވެ.

ޖުމްލަ 42 ޖަލްސާ ފުރަތަމަ ދައުރުގައި ބާއްވާފައިވާއިރު މީގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތާރީޚުގައިވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޖަލްސާތައް ހިމެނެއެވެ. މަރޗް މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މެއި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ވެބް ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް 17 ޖަލްސާއެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި 22 ޖަލްސާ އެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. ވެބް ކޮންފަރެންސް ޖަލްސާތަކުގައި 51 ގަޑިއިރާއި 40 މިނެޓް މެމްބަރުން ހޭދަކުރައްވާފައެވެ. މުޅި ޖުމްލަ ފުރަތަމަ ދައުރު ތެރޭގައި 1068 ފަހަރު މެމްބަރުން ވާހަކަދައްކަވާފައި ވެއެވެ.

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ހޯމަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ފުރަތަމަ ދައުރުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކޮންމެސް ވަރެއްގެ މަޑުޖެހުމެއް އައި ކަމަށެވެ.

އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތްތެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ނަޝީދު ފާހަގަކުރެއްވީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ އަސަރުތައް ދެނެގަތުމަށް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މަސައްކަތްތަކެވެ. އެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ނިމި ރައީސަށް މިކަމާއި ގުޅިގެން މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ވަނީ އަރުވާފައެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިކަމުގައި މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަންކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުރަތަމަ ދައުރުގައި ކުރި މަސައްކަތްތައް އަދަދުތަކުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަނީ

ބިލްތައް:

ފުރަތަމަ ދައުރަށް އަލަށް ހުށަހެޅި ބިލްތައް : 13 ބިލް

މިދިޔަ ދައުރުން އައި ބިލްތައް: 28 ބިލް

ޖުމްލަ : 41 ބިލް

ނިމުނު: 4 ބިލް

މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ: 37 ބިލް

ޤަރާރު:

ފުރަތަމަ ދައުރަށް އަލަށް ހުށަހެޅި : 13 ގަރާރު

ކުރީ ދައުރުން އައި: 15 ގަރާރު

ޖުމްލަ : 28 ގަރާރު

ނިމުނު: 8 ގަރާރު

މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ: 20

ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

ޖުމްލަ : 12 މައްސަލަ

ނިންމި: 9

މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ: 3

ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ:

ޖުމްލަ : 13

ނިންމި: 5

މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ: 8

ކުއްލި މައްސަލަ:

ޖުމްލަ : 6 މައްސަލަ

ހުރިހާ މައްސަލައެއް ނިމިފައި

މެމްބަރުން ހުށަހެޅުއްވި: 1 މައްސަލަ ، ނިމިފައި

އެހެނިހެން މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް:

ޖުމްލަ: 20 ރިޕޯޓް

ނިމުނު: 11 ރިޕޯޓް

މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ: 9 ރިޕޯޓް

ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުން:

ހުށަހެޅި ސުވާލު: 26 ސުވާލު

ނިމުނު: 15 ސުވާލު

ނުނިމޭ: 11 ސުވާލު

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިހާރު ހިނގަމުންދާ އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތަކީ އެންމެ ކުޑައުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމާއި، ފުލުހުން ޚިދުމަތުގެ ބިލާއި، މަތީ ތައުލީމަށް ގެނެވޭ އިސްލާހާއި ވަޒީފާ ހޯދުމަށް އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިނާޔަތާއި ގުޅޭ އިސްލާހުގެ މަސައްކަތްތައް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.