އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
އަޔަން އެކުލެވޭ މާއްދާތައް ކެއުން

ތިމާގެ މޫޑު އަވަސް އަވަހަށް ބަދަލުވޭތަ؟

 • އެންޒައިޓީ އަދި ޑިޕްރެޝަންގެ ބަލިތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވޭ
 • މޫޑަށް އަންނަ ބަދަލުން ދިރިއުޅުމަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރޭ
 • މޫޑު ރަނގަޅުކޮށް ބެހެއްޓުމަށް އަޔަން އިތުރުކޮށްދޭ ބާވަތްތައް ކެއުން މުހިންމު

ކ. މާލެ | 13 ޖޫން 2020 | ހޮނިހިރު 13:04 | 3,832

އަޔަން އެކުލެވޭ ބާވަަތްތަކުގެ ކާނާ ކެއުމުން އުފާވެރިކަން އިތުރުކޮށްދޭ ކަމަށް ބައެއް ދިރާސާތަކުން ދައްކާ - އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

މޫޑު ނެތިގެން ގިނަ ފަހަރަށް ކުރަން ޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ދޫކޮށްލާ ފަހަރު އާދެއެވެ. މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައާއި ގޭގެ ތެރޭގައި ވެސް ތިމާގެ މޫޑަށް އަންނަ ބަދަލާއެކު ދިރިއުޅުމަށް އޭގެ އަސަރުކުރެއެވެ. އަދި ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި މީހަކު ދައްކާ ވާހަކައަކުން ނުވަތަ ކުރާ ކަމަކުން ވެސް މޫޑު ޚަރާބު ނުކުރާށޭ ބުނެ، ފެޔަށް ޖެހެވޭ ފަހަރުވެސް ވަރަށް ގިނައެވެ. އެކަމަކު ތިމާ މޫޑު ރަނގަޅުކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަން އެބަހުއްޓެވެ.

ޞިއްޙީ ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ހަށިގަނޑުން އަޔަންގެ މާއްދާ ދަށްވާ ކަމަށް ވާނަމަ، އަވަސް އަވަހަށް ވަރުބަލިވުމުގެ އިތުރުން އަވަސް އަވަހަށް މޫޑު ބަދަލުވެއެވެ. އަދި މޫޑު ރަނގަޅުކޮށް ބެހެއްޓުމަށް އަޔަން އިތުރުކޮށްދޭ ބާވަތްތައް ކެއުމުގައި ބޭނުން ކުރަންޖެހެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޞިއްޙީ ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ބޮޑުވަމުން އަންނަ ކުއްޖަކަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އަޔަންގެ މާއްދާ އެކުލެވޭ ކާނާ ނުލިބޭ ކަމުގައި ވާނަމަ، ޒުވާން އުމުރުގައި އެކުއްޖަކު ޑިޕްރެޝަން އަދި އެންޒައިޓީ ބަލިތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ. އެހެންކަމުން ހެދި ބޮޑުވަމުން އަންނަ ކުދިންނަށް އަޔަން އެކުލެވޭ ކާނާ ކާންދިނުމަށް ޞިއްޙީ ތަޖުރިބާކާރުން އިލްތިމާސް ކުރެއެވެ.

ހަށިގަނޑަށް އަޔަން ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަކެއް ވާއިރު، ސިކުނޑި ފަންކްޝަން ކުރުމާއި، ހަށިގަނޑުން ލޭ ދަށްނުވެ ހިފެހެއްޓުމާއި، ހަށިގަނޑުގެ ފިނިހޫނުމިން ރަނގަޅު މިންވަރުގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ރަނގަޅު އަޔަން އެކުލެވޭ ކާނާ ކާން ޖެހެއެވެ. އަދި އެނީމިއާ އާއި ކްރޯނިކް ފަދަ ބަލިތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ވެސް އަޔަން އެކުލެވޭ ކާނާ ބޭނުން ކުރަން ޖެހެއެވެ.

ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އަޔަން ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ މިންވަރު:

 • 6 މަހުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއް ނަމަ 0.27 މިލިގްރާމް، އަންހެން ކުއްޖެއް ނަމަ 0.27 މިލިގްރާމް.
 • 7 މަހާއި 12 މަހުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއް ނަމަ 11 މިލިގްރާމް، އަންހެން ކުއްޖެއް ނަމަ 11 މިލިގްރާމް.
 • 1 އަހަރާއި 3 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއް ނަމަ 7 މިލިގްރާމް، އަންހެން ކުއްޖެއް ނަމަ 7 މިލިގްރާމް.
 • 4 އަހަރާއި 8 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއް ނަމަ 10 މިލިގްރާމް، އަންހެން ކުއްޖެއް ނަމަ 10 މިލިގްރާމް.
 • 9 އަހަރާއި 13 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއް ނަމަ 8 މިލިގްރާމް، އަންހެން ކުއްޖެއް ނަމަ 8 މިލިގްރާމް.
 • 14 އަހަރާއި 18 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއް ނަމަ 11 މިލިގްރާމް އަދި އަންހެން ކުއްޖެއް ނަމަ 15 މިލިގްރާމް. އަދި މާބަނޑު އަންހެނެއް ނަމަ 27 މިލިގްރާމް، ގާތުން ބުއްދޭ ކަމުގައި ވާނަމަ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 10 މިލިގްރާމް.
 • 19 އަހަރާއި 50 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ނަމަ 8 މިލިގްރާމް، އަންހެނެއް ނަމަ 18 މިލިގްރާމް. އަދި މާބަނޑު އަންހެނެއް ނަމަ 27 މިލިގްރާމް، ގާތުން ބުއްދޭނަމަ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 9 މިލިގްރާމް.
 • 51 އަހަރަށްވުރެ މަތީ ފިރިހެނުންނަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 8 މިލިގްރާމް، އަންހެނެއް ނަމަ ވެސް 8 މިލިގްރާމް.

އަޔަންގެ މާއްދާ އެންމެ ގިނައިން އެކުލެވޭ ކާނާ!

ބިސް، އަލުވި، ބްރޮކަލީ، އޯޓްމީލް، ސްޓޯބެރީ، ކަރާ، ބީފް އަދި ޑާކް ޗޮކްލެޓުންވެސް އަޔަންގެ މާއްދާތައް ހަށިގަނޑަށް ލިބެއެވެ.

އަޔަން މާއްދާތައް އެކުލެވޭ ކާނާ ބޭނުން ކުރާކަމުގައި ވާނަމަ ގިނަ ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކުން ދުރުކޮށްދޭ ކަމަށް ޞިއްޙީ މާހިރުން ބުނޭ

އެގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އަޔަން އެކުލެވޭ މިފަދަ ބާވަތެއް ކެއުމުގައި ހިމެނުމަށް ޞިއްޙީ މާހިރުން އިލްތިމާސްކުރާއިރު، ތިމާ މާބޮޑަށް ވަރުބަލިވާކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވޭނަމަ ޑާކް ޗޮކްލެޓް ފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުން ކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. އަދި ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އުފާވެރި މޫޑަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.