ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 07:29
ކްލޭ ކޯޓުގައި އިތުރަށް ނުކުޅެން ނިންމީ އެވަރުގެ ސްޕީޑެއްގައި ނުކުޅެވޭނެތީ
ކްލޭ ކޯޓުގައި އިތުރަށް ނުކުޅެން ނިންމީ އެވަރުގެ ސްޕީޑެއްގައި ނުކުޅެވޭނެތީ
ގޫގުލް
ފެޑަރާގެ ނިންމުން
ފްރެންޗް އޯޕަންއަކީ އެންމެ ފަހު ކްލޭ ކޯޓު މުބާރާތް: ފެޑަރާ
ފްރެންޗް އޯޕެންގެ ކުރިން ބޭނުންވަނީ އަރާމުކުރަން
މި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި މުބާރާތްތަކެއް ގެއްލޭނެ

އަންނަ މޭ މަހު ފަށާ ފްރެންޗް އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތަކީ ކްލޭކޯޓު  ރޮޖާ ފެޑެރާ ކުޅޭނެ އެންމެ ފަހު ޓެނިސް މުބާރާތް ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

 

މިމަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު ނިމުނު މަޔާމީ އޯޕެން ޓެނިސް މުބާރާތް ކާމިބުކޮށްފައިވާ ފެޑަރާ މިވަގުތު އަންނަނީ ކުރިއަށް އޮތް ފްރެންޗް އޯޕަންއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އަރާމު ކުރަމުންނެވެ.

 

މަޔާމީ އޯޕެންގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ވެސް ފެޑަރާ ވަނީ އެހެން މުބާރާތެއްގައި ކުޅެން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

 

ފްރެންޗް އޯޕެން ޓެނިސް މުބާރާތަކީ ކްލޭ ކޯޓު މުބާރާތެކެވެ. މި މުބާރާތަށް ފަހު ކްލޭ ކޯޓު އިތުރު މުބާރާތެއް ނުކުޅެން ފެޑަރާ ނިންމުމަކީ މިވަގުތު ދުނިޔޭގެ ހަތްވަނައިގައި ސީޑް ކުރެވިފައިވާ ކުޅުންތެރިއާ ގެއްލުމަކަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ.

 

ޓެނިހުގެ ބޮޑެތި ގިނަ މުބާރާތްތަކަކީ ކްލޭ ކޯޓު މުބާރާތަކެވެ. އެގޮތުން މެޑްރިޑް އޯޕަން، ރޯމް މާސްޓާސް، އިސްޓަންބޫލް އޯޕަން އިތުރުން މޮންޓެ ކާލޯ މާސްޓާސް ފަދަ މުބާރާތްތައް ހިމެނެއެވެ.

 

ފްރެންޗް އޯޕެންގެ ކުރިން އޭޓީޕީ އިންވިޓޭޝަނަލް ދެ މުބާރާތެއް އޮންނާނެއެވެ. ނަމަވެސް ފެޑަރާ ދެ މަސް އަރާމު ކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަ އެއިން އެއްވެސް މުބާރާތެއްގައި ނުކުޅެވޭނެއެވެ.

 

ފެޑަރާ އިތުރު މުބާރާތެއް ކުޅުމުގެ ކުރިން އަރާމުކުރަން ނިންމި ސަބަބާ ގުޅިގެން ފެޑަރާ ބުނެފައި ވަނީ މަޔާމީ އޯޕެންގައި ދެއްކި ކުޅުން ތަކުރާރު ކުރެވޭނީ ރަނގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ހުރެގެން ކަމަށެވެ.

 

"އަރާމު ނުކޮށް މިހާރު އަހަންނަށް ނުކުޅެވޭނެ. އަހަރެންގެ މި ފޯމު ދަމަހައްޓަން މި ވަގުތު އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ އަރާމްކުރުން،" ފެޑެރާ ބުންޏެވެ.

 

މިހިނގާ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފެޑެރާގެ ޕަރފޯމަންސްއަށް ބަލާއިރު މިހާތަނަށް ކުޅުނު 20 މެޗުގެ ތެރެއިން ފެޑެރާ ވަނީ 19 މެޗުން މޮޅުވެފަ އެވެ.

 

އިތުރު ކްލޭ ކޯޓު މުބާރާތެއް ކުޅުމުގެ ވިސްނުން މިހާރު ނުގެންގުޅެނީ ކްލޭ ކޯޓުގެ ސްޕީޑުގައި މިހާރު ކުޅުމަކީ ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާނެތީ ކަމަށް ފެޑަރާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް