އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވިލިމާލެ ފަރު ހަލާކުވުން

ގުޅިފަޅު ހިއްކަން ފެށި ދުވަހުން ފެށިގެން އެމަސައްކަތުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ކިސަޑުތައް ވިލިމާލެ ފަރުމައްޗަށް!

  • މޯލްޑިވްސް ކޮރަލް އިންސްޓިޓިއުޓުން ވަނީ، އެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށްދަނީ އީޕީއޭގެ ގަވާއިދާ ހިލާފަށްކަމަށް ބުނެފަ
  • މިހިނދުން މިހިނދަށް އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައި، މުރަކަ ހުދުވާ ދުވަސްވަރުގައި މިފަދަ މަޝްރޫއުތައް ނުހިންގުމަށް ގޮވާލާފައިވޭ
  • އީޕީއޭ މިނިވަންކޮށް، ތަންފީޒީ ބާރު ދިނުމަށް ވެސް ކޮރަލް އިންސްޓިޓިއުޓުުން ގޮވާލާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 6 ޖޫން 2020 | ހޮނިހިރު 15:35 | 4,319

ވިލިމާލެ ފަރަށް ލިބޭ ގެއްލުމާގުޅޭ ފޮޓޯއެއް - ސޭވް ދަ ބީޗް

ކ. ގުޅީފަޅުގައި ގާއިމުކުރެވޭ ޕޯޓު މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ގުޅިފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި ދުވަހުން ފެށިގެން ވިލިމާލޭ ފަރަށް ގެއްލުންވަމުންދާތީ އެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމެޓީން ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމެޓީން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުމުގައި، މިމައްސަލައާ ގުޅިގެންގެ އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން އާއި އިސްވެރިން، އަދި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް އާއި އިސްވެރިންގެ އިތުރުން، އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ)ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ނައީމާއި އީއައިއޭ ކޮންސަލްޓެންޓް ޑރ. އަހުމަދު ޝާއިގު ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮމެޓީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، މިމައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވީ، ވިލިމާލެ ފަރަކީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން އެކި ހަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ އަދި މާލެ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަގެއް ނެތި ބޭނުންކުރަމުންދާ ހަމައެކަނި ފަރު ކަމަށެވެ.

މިފަދަ ފަރުތައް ހަލާކުވިޔަނުދީ ބެލެހެއްޓުމަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކަމެއް، ގުޅީ ފަޅު ކޮންނަން ފެށި ދުވަހުން ފެށިގެން އެ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ކިސަޑުތައް ވިލިމާލެ ފަރުމައްޗަށް ޖަމާވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ. އީއައިއޭ ރިޕޯޓުގައި މިކަން މިހެން ވާނެކަން ފާހަގަ ކުރެވޭކަމާއި، މިކަން ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ކުޑަކުރުމަށް ތަފާތު ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ރިޕޯޓުގައި ލަފަދީފައިވާއިރު އެ މަސައްކަތް ބޮސްކާލީސް ކުންފުނިން ފެށީ މިކަހަލަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކާއި ނުލައި. މިކަމުގެ ސަބަބުން އިއާދަނުކުރެވޭވަރުގެ ގެއްލުން ވިލިމާލޭގެ ފަރަށް ލިބެމުންދާކަމާއި މިކަން ތަޖުރިބާކަރުން ހާމަކުރަމުންދާ ކަމެއްކަން ފަހަގަކޮށްލަން.

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް

ވިލިމާލެ ފަރަށް ގެއްލުންވަމުންދާ މައްސަލާގައި، ވިލިމާލެގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައެއް ޖަމިއްޔާތަކުން ވެސް މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވާ މިމައްސަލާގައި، މޯލްޑިވްސް ކޮރަލް އިންސްޓިޓިއުޓުން އެންވަޔަރަމަންޓް ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްވެސް ވަނީ ކޮމެޓީގެ މިބައްދަލުވުމުގައި އިއްވަވާ ދެއްވާފަ އެވެ.

ކޮރަލް އިންޓިޓިއުޓް ސިޓީގައި، ގުޅިފަޅުގައި މިހާރު ކުރަމުންދާ ބިން ހިއްކުމުގެ ސަބަބުން ހާއްސަކޮށް ފަރުތަކަށް އަދި ކަނޑުގެ ވެއްޓަށް ނުހަނު ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވަމުންދާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި ފަޅު ހިއްކުމުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، އުފެދޭ ކިސަޑާއި އޮޔާއެކު މުރަކަ، ގައުތަކުގެ މައްޗަށް އެޅި ފަރުތައް ހަލާކުވަމުންދާކަމަށާއި މި މަޝްރޫއު ހިނަގަމުންދަނީ މިފަދަ މަޝްރޫއަކުން ތިމާވެއްޓަށް ކޮށްފާނެ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކާއި ނުލާކަން ވެސް އެސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.

ފަރުމައްޗަށް ކިސަޑުއެޅި މުރަކަ މަރުވުން ކުޑަކުރުމަށް ޝީލްޑް ސްކްރީން ކޮންނަމުންދާ ހިސާބުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، މިކަން މިގޮތަށް ކުރާނަމަ މިމަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އުފެދޭ ކިސަޑުގެ ސަބަބުން އެ ހިސާބުގެ ޑައިވް ސައިޓްތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުރާނެކަމާއި އަދި ވިލިމާލެ ފަރާ ހަމައަށް އޮޔާދާ ކިސަޑު ފޯރައި، މިހާރުވެސް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރަމުންދާކަން ކޮރަލް އިންސްޓިޓިއުޓުން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މި ދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖޭގައި މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ އިތުރުވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްކަމުން މިއީ އިތުރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްކަމަށާއި ތިމާވެއްޓަށް އިއާދަނުކުރެވޭފަދަ ބަދަލެއް އަތުވެދާނެކަމެއް ކޮށްފި ހާލަތެއްގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތެއްގެ ބަދަލު ދިނުމަކާ ނުލާ އެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ބާތިލްކުރުމުގެ ގާނޫނީ ބާރުވެރިކަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އޮތްކަންވެސް ކޮރަލް އިންސްޓިޓިއުޓުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކޮރަލް އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، އީޕީއޭގެ ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުކުރާ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓުގައި މަސައްކަތް ހިންގާ ދުވަސްވަރަކީ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވާ ދުވަސްވަރެއްކަން ލަފާކުރެވޭ ދުވަސްވަރަކަށްވުމާއެކު ސަރުކާރުން އަންގާ އެންގުމަށް ވަގުތުން މަޝްރޫއުގެ ވެރިފަރާތުން ބޯލަނބަންވާނެ ކަމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އީޕީއޭއަށް އެންވަޔަރަމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް (އީއައިއޭ) ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ އީއައިއޭ ހުށަހަޅައިފިނަމަ ކުރިން ހެދި އީއައިއޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަ މިޓިގޭޝަން ފިޔަވަޅުތައް ފުރިހަމައަށް އަޅާފައިވޭތޯ އަދި މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ސްކްރީންކުރުމުގެ އުސޫލާއި އިންތިޒާމް ކަނޑައެޅުން މުހިއްމު ކަމަށްވެސް އެސީޓީގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން، އީޕީއޭ މިނިވަންކޮށް، ތަންފީޒީ ބާރު ދިނުމަށް ވެސް ކޮރަލް އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ސިޓީގައި ގޮވާލާފައި ވެެއެވެ. އަދި ކަނޑުތައް ހޫނުވެ މުރަކަތައް ހުދުވުން ނުވަތަ މުރަކަތައް ހަލާކުވާ ދުވަސްވަރެއްގައި ކަނޑުގެ ދިރުމަށް އަދި ގޮނޑުދޮއްތަކަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ކޮށްފައިވާނެ ފަދަ މަޝްރޫއެއް ނުހިންގުން މުހިއްމު ކަމަށާއި ގުޅިފަޅުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގަމުންދަނީ އީޕީއޭގެ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކަމަށްވާތީ އެ މަސައްކަތް މިހިނދުން މިހިނދަށް ހުއްޓުވާ ފެތުރެމުންދާ ކިސަޑުތައް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްފަހު އަދި މުރަކަތައް ހުދުވާ ދުވަސްވަރު ނިމުކަމަށް އައުމުން މެނުވީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް އަލުން ހުއްދަ ނުދިނުމަށްވެސް ކޮރަލް އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ސިޓީގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.