އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުން

މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފްގެ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް!

  • ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ އިމްރާން މަޖިލީހުގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ވަންނަނީ ދާހިލީ ވަޒީރުގެ ހައިސިއްޔަތުން
  • ޕާޓީ ކިތަންމެ ކުޑަޔަސް ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެރިކަމަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ވޯޓުކޮޅު ހޯދަނީ އަދާލަތު ޕާޓީން
  • ރާއި ބާރު ލިބުމުން އަމިއްލަ މަސްލަހަތު އިސްކޮށް އަމިއްލައަށް ކުރިއަރައި ދާން ބޭނުންވާކަން ފާހަގަވޭ

ކ. މާލެ | 5 ޖޫން 2020 | ހުކުރު 22:33 | 9,842

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މަޖިލީހުގައި ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތައް އިންސާފުވެރިކޮށް ތަހުގީގު ކުރައްވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ އިމްރާން ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސްފަރާތްތަކުން ހޫނު ރައްދެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

ގާނޫނޫ އަސާސީ އިސްލާހުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި، މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން މީޑިއާގައި މިނިސްޓަރ އިމްރާން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާއި ނުރުހުންވެވަޑައިގެން ހަސަން ލަތީފް ވަނީ މިނިސްޓަރ އިމްރާން ޓެގު ކުރައްވާ ޓްވީޓު ކުރައްވާފަ އެވެ. ޓްވީޓުގައި ވަނީ، ރައްޔިތުންގެ ކުޑަވެސް ތާއީދެއް އެއްވެސް ދާއިރާއަކުން އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ލިބި، މަޖިލީހުގެ އެންމެ ގޮނޑިއެއްގެ މިންވަރުވެސް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައިނުވި ނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ނިޒާމަށް ހުރަސް އަޅައި މަޖިލީހުގެ އިންތިޒާމުތަކުގެ ތެރެއަށް އަރައިގަތުމުގެ ވިސްނުން ޝެއިހް އިމްރާން އަބްދުﷲގެ ހުރެގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ހަސަން ލަތީފްގެ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން، މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފް ވަނީ ހަސަން ލަތީފަށް ސީދާ އަމާޒުކޮށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލާފަ އެވެ. އެގޮތުން ޝޭހް އިމްރާން މަޖިލީހުގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަންނަނީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތަކުން ނޫންކަމަށާއި ދާހިލީ ވަޒީރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޒިންމާ އަދާކުރަން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަން ކުރަންވާނީ އަދި ބޮޑު ބިޔަ ޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަންކަން ކުރަންވާނީ އެވަރު ދަންނަ ބޭފުޅުންކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ގޮނޑިއެއް މަޖިލީހުގައި ނެތަސް އަދި ޕާޓީ ކިތަންމެ ކުޑަޔަސް ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެރިކަމަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ވޯޓުކޮޅު ހޯދަނީ އަދާލަތު ޕާޓީން ކަމަށެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲގެ އެޑްވައިޒަރ އަދި އެމްޕީއެލްގެ ޗެއަރމަން ނަޒާކީ ޒަކީ ވެސް ވަނީ ރައްދު ދެއްވާފަ އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުން ވޯޓު ދެނީ މާޒީގައި ވެފައި ހުރި ކަންތައް ތަކުރާރުނުވެ ގައުމު އާރާސްތުކުރާނެކަމުގެ ފޮނި އުންމީދުގައިކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ސަރުކާރަކުންވެސް ރަނގަޅުކަންތަކާއި ގޯސްކަންތައް ހުންނަކަމަށާއި ބަދަލަކަށް އެދެނީ ރަނގަޅު ކަންތަކަށް ވުރެން ގޯސް ކަންތައް ގިނަވެ އަލަށް އަންނަން އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ސިޔާސަތުތަށް ރަނަގަޅުވުމުން ކަމަށެވެ.

ކޮންމެ ބަޔަކަށްވެސް އާރާއި ބާރު ލިބުމުން އަމިއްލަ މަސްލަހަތު އިސްކޮށް އަމިއްލައަށް ކުރިއަރައި ދާން ބޭނުންވާކަން ފާހަގަވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ޒަކީ ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ވީ ވައުދުތައް ހަނދާންނެތި ކަންކަން ނުކޮށްތިބެ އެހެން ބައެއްގެ ބޮލުގައި ބަދުނާމް އަޅުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި ވެރިޔާއަށް ހުންނަ މީހާއަށް ކަންތައް ނުކުރެވި، ރައްޔިތުންގެ ނުރުހުން އަމާޒުވުމުން ވެރިޔާގެ އަގުހިފަހައްޓަން ކުރީ ސަރުކާރޭ ކިޔައި ހަގީގަތް އޮއްބާލަން މަސައްކަތް ކުރާކަން ފާހަގަވާކަމަށެވެ. ޒަކީ ވިދާޅުވީ މި ނޫން ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނަށް ޒިންމާ އަދާ ނުކުރެވޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް ވަނީ، އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނަގަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވާފަ އެވެ. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރުން ލަސްވާ މައްސަލައިގައި ޖަލުތަކުގެ ހާލަތުގެ މައްސަލައިގައި ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ވެސް ޒިންމާ އަދާނުކުރެވޭ ކަމަށް މަޖިލިހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.