ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 07:50
ސުލްހަވެރި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ފުލުހުން ދަނީ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ހުރަސްއަޅަމުން
ސުލްހަވެރި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ފުލުހުން ދަނީ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ހުރަސްއަޅަމުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް
ވާދަވެރި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ބިރުދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި
 
ސިޔާސީގޮތުން ތަފާތު ފިކުރު ގެންގުޅުމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމަކަށް ވެއްޖެ
 
މައްސަލަތައް ނަގަނީ ސިޔާސީގޮތުން ކުރިމަތިވާ ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކާ ދިމާކޮށް
 
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ބޭނުންކޮށްގެން ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ބިރުދެއްކުން

ރަސްމީ މުއައްސަސާތައް މެދުވެރިކޮށް ވާދަވެރި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ބިރުދެއްކުން ހުއްޓާލާ ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރުކޮށް، ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ވާދަވެރި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމާއި، ސިޔާސީގޮތުން ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހައްގު އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބިދީފައި އޮތުމަކީ މިނިވަން ޑިމޮކްރެޓިކް މުޖުތަމަޢުއެއްގައި އޮތުން ލާޒިމް އަދި ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް ކުރުމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް އަސާސް ކަމަށެވެ.

 

ގާނޫނު އަސާސީގެ 30 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ހަމަ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވާދަވެރި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުމާއި ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހައްގު ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް އެ ޖަމިއްޔާ އިން ބުނީ އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙުން ފެނިގެން ދަނީ ސިޔާސީ ވާދަވެރިންނަށް ބިރުދައްކާ، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް މެދުވެރިކޮށް މިކަންކަމަށް މަގުފަހިކުރަމުންދާ ނުރައްކާތެރި މަންޒަރު ކަމަށެވެ.

 

އޭގެއިތުރުން ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެ ޖިނާޢީ ދައުވާތަކާއި ތަފާތު ޖޫރިމަނާތަކުގެ މައްސަލަވެސް ނެގިގެން ދަނީ ސިޔާސީގޮތުން ކުރިމަތިވާ ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކާ ދިމާކޮށްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާ އިން ބުނެފައިވެ އެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން މިވަގުތު ބަންދުގައި ތިބިކަމީ ޑިމޮކްރެސީގެ ނާޒުކު ޙާލަތު ރަމްޒުކޮށްދޭ ހެއްކެއް ކަމަށް ވެސް އެ ޖަމިއްޔާ އިން ބުނެފައިވެ އެވެ.

 

ޓްރާންޕޭރެންސީ އިން ބުނީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުމާއި، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ގޮތްކިޔާ ފަރާތްތަކާމެދު ޖިނާޢީ ދައުވާ އުފުލާ، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަށް އާނބަސް ނުބުނާ ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ހައްޔަރުކޮށް އަދި ތަފާތު ގޮތްގޮތުން ބިރުދެއްކުމާއި، ޤާނޫނުޢަސާސީއިން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޢަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރުގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަމުން ގެންދާކަމީ އެ ޖަމިއްޔާއިން ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ އަދި އެފަދަ ޢަމަލުތައް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

 

ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުޢަސާސީގެ 17 ވަނަ މާއްދާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ޤާނޫނުޢަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ތަފާތުކޮށްގެން ނުވާނެ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި "އެމީހެއްގެ ސިޔާސީ ފިކުރު" ހިމެނިގެންވީއިރު، މިއަދު ފެނިގެންދަނީ، ސިޔާސީގޮތުން ގެންގުޅޭ ފިކުރެއް ނުވަތަ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލެއްގެ ސަބަބުން ބޭއިންސާފުން  ބޮޑެތި އަދަބުދެވޭ މަންޒަރު ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާ އިން ބުނެފައިވެ އެވެ. އަދި ސިޔާސީގޮތުން ތަފާތު ފިކުރު ގެންގުޅުމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމަކަށް ވެގެންދާ ތަން ފެންނަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

 

ޓްރާންސްޕޭރެންސީ އިން ވަނީ ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާއި ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތައް ހައްލުކުރުމަށް މަޝްވަރާގެ މަގު އިސްކޮށް، ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ސިޔާސީ ވާދަވެރިންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބަކަށް މަގުފަހިކޮށް، ދިވެހިރާއްޖެ އަނބުރާ ޑިމޮކްރެސީގެ މަގަށް ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙުތިރާމްކުރާ މުޖުތަމަޢުއެއް ޤާއިމްކުރުމަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް