އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ޒަހާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

މިނިސްޓަރު ޒަހާ އިސްތިއުފާއަށް ސަރުކާރު މެމްބަރުން ގޮވާލައްވައިފި

  • އެމްޑީޕީގެ "އެޖެންޑާ 19"ގައި މަސްވެރިކަން އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް، ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހިމަނާފައިވޭ އަދި މިއީ ސަރުކާރުގެ ރިޔާސީ ވައުދެއް
  • 90 ދުވަސްވެގެން ގޮސް، މިއަދާ ހަމައަށްއައިރުވެސް، މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަހީދުއަށް ގަވާއިދުތަކެއް ނުހެދުނު ކަމަށް ކޮމެޓީން ބުނޭ
  • ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް މެމްބަރުން ގޮވާލެއްވި، ނޫނީ މަޖިލީހުން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 30 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 16:30 | 11,613

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު: ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރުން ވިދާޅުވަނީ ޒަހާއަށް މަގާމުގެ ޒިންމާ އަދާ ނުކުރެއްވޭ ކަމަށް - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޒަހާ ވަހީދަށް މަޤާމުގެ ޒިންމާ އަދާނުކުރެއްވޭ ކަމަށާއި، މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

ޒަހާގެ އިސްތިއުފާއަށް މެމްބަރުން ގޮވާލެއްވީ، ޒަހާއަށް މަގާމުގެ ޒިންމާ އަދާ ނުކުރައްވާ ކަމަށްވިދާޅުވެ، މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ރިޕޯޓަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުންނެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ކޮމެޓީގެ އެރިޕޯޓަށް ބަހުސް ކުރެއްވި ގިނަ މެމްބަރުން ވަނީ، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަހީދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އެގޮތުން، ސަރުކާރާއި އެމްޑީޕީގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ވައުދު ކަމަށްވާ މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދު ހެދުމުގައި ޒަހާ ވަހީދު އިހުމާލުވެފައިވާ ކަަމަށާއި މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ވެސް ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ ގޮވާލައްވާފަ އެވެ. އިސްތިއުފާ ނުދެއްވާނަމަ، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، މަގާމުން ވަކިކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދު ކޮމެޓީން މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަހީދު މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ނުކުރައްވާ ކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދުމަށް ލާޒިމު ކޮށްފައިވާ ގިނަ ޤަވާއިދު ތަކެއް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ނުނިމި ވާކަން ކޮމެޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީ އެވެ. އެ ޤަވާއިދުތައް 90 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ޤާނޫނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަހީދަށް މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ޤަނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި އަދާނުކުރެއްވުމުގެ ސަބަބުން އަދި އެ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދިޔަ ފަހުން، މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރައްވާފައި ނުވާތީ، މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަހީދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެ ވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ކަމަށް ކޮމެޓީގެ ނިންމުމުގައި ވެއެވެ. ކޮމެޓީން މިގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

މި މައްސަލަ ކޮމެޓީން ދިރާސާ ކުރަމުންދިޔައިރު، ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ކޮމެޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް އެދުމުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަހީދު ކޮމެޓީ އަށް ވަޑައިގަންނަވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން އަދި ޚާއްްޞަކޮށް، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ބައެއް މެންބަރުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަހީދު މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ނުކުރައްވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ބައެއް ޖަލްސާތަކުގައި މީގެ ކުރިންވެސް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އެމްޑީޕީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ތިން ޤަރާރެއް ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ. އަދި މަސްވެރިކަން އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް، ކުރިއެރުވުމަށް، ޚާއްޞަ ވަޢުދު ތަކަކާއެކު އެކުލަވާލެވުނު އެމްޑީޕީގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ އޮތް 19 ވަނަ މަޖިލީހުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ދާއިރު، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މިނިސްޓަރުގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭކަން ފާހަގަކުރައްވާ، ބައެއް މެންބަރުން މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަހީދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައި ވެސް ވެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ "އެޖެންޑާ 19"ގައި މަސްވެރިކަން އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް، ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހިމަނާފައި ވެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ވެސް މިކަންކަން ހިމެނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.