އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ފ. ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް

ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގެންގޮސްފި: ޕްލޭނިންގ

  • މިމަޝްރޫއަކީ، 38,296,692.30ރ މަޝްރޫއުއެއް
  • ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު: 397 ދުވަސް

ކ. މާލެ | 29 މެއި 2020 | ހުކުރު 12:32 | 4,508

ފ، ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އެރަށަށް ގެންގޮސްފައި - ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ

ފ. ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އެރަށް ގެންގޮއްސި އެވެ.

ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، ފ. ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު 27 މެއި 2020 ވަނަ ދުވަހު، އެރަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫއަކީ، 38,296,692.30ރ (ތިރީސްއަށް މިލިއަން ދެލައްކަ ނުވަދިހަހަހާސް ހަސަތޭކަނުވަދިހަ ދެ ރުފިޔާ، ތިރީސް ލާރި) ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުއެއްކަމަށް ވެސް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިމަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް 397 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަން ޖެހެއެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ މި ޙާލަތުގައި ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ އެގްރީމެންޓް ކުރެވިފައިވާ "އޮން ގޮއިންގ" 151 މަޝްރޫޢު އެކަނި ކަމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން މީގެ ދެ ހަފުތާކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމެޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމެޓީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް އާއި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން އަދި އެމިނިސްޓްރީގެ ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުން ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީ ހިންގަމުންދާ އަދި މަޑު ޖައްސާލާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކާއި އަދި އެމިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކޮމެޓީއާ ހިއްސާ ކޮށްދެއްވާފަ އެވެ.

ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި، ޓެންޑަރ ކުރުމުގެ ސްޓޭޖުގައި ހުރި މަސައްކަތްތަކާއި އެގްރީމެންޓާ ހަމައަށް ދިއުމަށް ހުރި ހުރިހާ މަޝްރޫޢުތަކެއް ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ވަނީ މަޑު ޖައްސާލާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.