އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ތިން ކުއްޖަކު ނިޔާވި މައްސަލަ

އަންހެނެއްގެ ބަނޑަށް ދަރިފުޅު މަރުވި 2 މައްސަލައަކާ، އޭޑީކޭގައި ތުއްތު ކުއްޖަކު ނިޔާވި މައްސަލަ ބަލަން ހުށަހަޅައިފި

  • އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ތިއްޑޫ މާބަނޑު އަންހެނެއްގެ ބަނޑަށް ކުއްޖަކު ނިޔާވި މައްސަލަ
  • ށ. ނަރުދޫ މާބަނޑު އަންހެނެއްގެ ބަނޑަށް ތުއްތު ކުއްޖަކު ނިޔާވި މައްސަލަ
  • އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ހަތަރު މަހުގެ ކުއްޖަކު ނިޔާވި މައްސަލަ

ކ. މާލެ | 29 މެއި 2020 | ހުކުރު 00:20 | 3,321

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މާބަނޑު އަންހެނެއްގެ ބަނޑަށް ދަރިފުޅު މަރުވި 2 މައްސަލައަކީ، އޭޑީކޭގައި ތުއްތު ކުއްޖަކު ނިޔާވި މައްސަލަ ތަހުޤީޤް ކޮށްދިނުމަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

މާބަނޑު އަންހެނެއްގެ ބަނޑަށް ދަރިފުޅު މަރުވި 2 މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މެއި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އއ. ތޮއްޑޫ މާބަނޑު އަންހެނަކު އެ އަތޮޅު ރަސްދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމަށް ހުއްދަ ލިބުމުގައި ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެ އަދި ތޮއްޑޫގައި މާބަނޑު މީހާއަށް ފަރުވާލިބޭނެ ގޮތެއް ނުވެ ދަރިފުޅު ބަނޑަށް ނިޔާވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެކެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މެއި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ށ. ނަރުދޫ މާބަނޑު އަންހެނަކު ވިހަންދާނެ ހޮސްޕިޓަލެއް ހަމަނުޖެހި، ފުނަދޫ ހޮސްޕިޓަލުން އޭނާ ވިހެއިމަށް ގެންދަން ހުއްދަ ނުލިބި އެންމެ ފަހުން މިލަންދޫއިން އޭނާ ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލާ ހަމައަށް ގެންދެވުނުއިރު ދަރިފުޅު ނިޔާވިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެކެވެ.

އެ ދެ މައްސަލައިގެ އިތުރުން މެއި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ބަލިވެގެން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ހަތަރު މަހުގެ ކުއްޖާ ނިޔާވެފައިވަނީ ފަރުވާ ދިނުމުގައި އިހުމާލުވެގެން ކަމަށް އެކުއްޖާގެ ޢާއިލާއިން ތުހުމަތުކޮށްފައި ވެއެވެ.

އެ ތިން މައްސަލަ ތަހުޤީޤް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި މާބަނޑު އަންހެނެއްގެ ބަނޑަށް ދަރިފުޅު ނިޔާވި ދެ ޙާދިސާއަކާއި އަދި އޭޑީކޭހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދިނުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ހަތަރުމަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު ނިޔާވި ހިތާމަވެރި ޙާދިސާތައް ވަނީ ހިނގާފައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ މައްސަލަތައް ތަހުޤީޤްކޮށްދިނުމަށް އެދޭކަމަށް ސިޓީގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.