އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
މާލެ ސިޓީގެ އީޒްޑައުން: ފޭސް އެކެއް

ބޭރަށް ނިކުތުމުގެ ހުއްދަ ދޭނީ ފުލުހުން، ވިޔަފާރީގެ ހުއްދަތައް ސިޓީ ކައުންސިލުން

  • ކުރިން ހުރިހާ ހުއްދަތަކެއް ދޫކުރަމުން އައީ ފުލުހުން
  • ވިޔަފާރިތަކަށް ހުއްދަ ދޭނީ ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް ފަހު، މިންގަނޑަށް ފެތޭނަމަ
  • 31،000 ގޭބިސީއަކުން ހުއްދައަށް އެދި ހުށައަޅާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ: ފުލުހުން

ކ. މާލެ | 28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:48 | 4,814

މާލެ ފުރަބަންދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ: އާންމުން ބޭރަށް ނިކުންނަން ބޭނުންވާ ހުއްދަ ދޫކުރާނީ ފުލުހުން - ޕޮލިސް

ބޭރަށް ނިކުންނަށް ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމުގައި އަދިވެސް ހަރަކާތްތެރިވާނީ ފުލުހުން ކަމަށާއި، ވިޔަފާރީގެ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަމަށް މާލެ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ޝަމާއު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފުރަބަންދަށް ދީފައިވާ ލުއިތަކާއި ގުޅިގެން ބޭނުންވާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް ފުލުހުންނާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ވަނީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފަ އެވެ.

ވިޔަފާރިތަކުން ބޭނުންވާ ހުއްދަތައް ހޯދުމަށް އެދި ހުށައަޅަން ޖެހޭނީ މިކަމަށް ހާއްސަކޮށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓު ގައި، ހުންނަ ޕޯޓަލް އަށެވެ. ހުއްދަތަކަށް އެދި ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށައެޅި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް ފަހު، ހުއްދަ ދޭނީ ފުލުހުންނެވެ.

ވިޔަފާރިތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމުގައި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭތޯ ބަލާނެ އެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފުރަބަންދަށް ދިން ލުއިތަކުގެ ތެރޭގައި، ބޭކަރި އަދި ބުކްޝޮޕް ފަދަ ވިޔަފާރިތައް ހުޅުވުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައިވާއިރު، ބައެއް ކަހަލަ ކަންކަމަށް އަމަލުކުރަން ޝަރުތުކޮށްފައި ވެއެވެ.

ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުމުގައި އާންމުންނަށް ދެވުނު ލުއިތަކާއެކު، ކޮންމެ ގޭބިސީއަކުން ތިން މީހަކަށް ދެ ގަޑިއިރު ބޭރުގައި އުޅެވޭނެ އެވެ. ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި، އެސިސްޓަންޓް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ އަބްދުﷲ ފައިރޫޝް ވިދާޅުވީ، ހުކުރު ދުވަހުގެ 00:00ން ފެށިގެން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޕޯޓަލް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ.

އަލުން ރެޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުޅުވާލި ނަމަވެސް، ކުރިން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ ބާތިލު ނުވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފަ އެވެ. ފައިރޫޝް ވިދާޅުވީ، 31،000 ގޭބިސީއަކުން ބޭރަށް ނިކުތުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

ބޭރަށް ނިކުތުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭ ގަޑިތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ފައިރޫޝް ވިދާޅުވީ، ހުއްދަ އަށް އެދޭއިރު ބޭނުންވާ ގަޑިތައް ނުލިބިދާނެ ކަމަށެވެ. ފައިރޫޝް ވިދާޅުވީ، ގަޑި ހަމަޖެހިގެންދަނީ ރެންޑަމް ކޮށް ކަމަށާއި، ބޭނުންވެލައްވާ ގަޑި އަށް ފަހަރުގައި ހުއްދަ ނުލިބިދާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއް ވަގުތެއް ތަކުރާރު ނުވާ ގޮތަށް، ގޭބިސީތަކަށް ހުއްދަ ދެވިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.