ޖެނެރަލް ޑާޓާ ޕްރޮޓެކްޝަން ރެގިއުލޭޝަން
މާމަ ދަރިންގެ ފޮޓޯ ފޭސްބުކްއިން ނެގުމަށް ޑަޗް ކޯޓަކުން މީހެއްގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ކޮށްފި
 
ޖީޑީޕީއާރް އަކީ ޔޫރޮޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ޑާޓާ ޕްރައިވެސީ ޤާނޫނެއް
 
އެއަށްފަހު ފާއިތުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 55 ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން ޖޫރިމަނާވާނެ
 
ފޮޓޯތައް 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޭސްބުކްއާއި ޕިންޓްރަސްޓުން ނެގުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވޭ
ކ. މާލެ |
ފޭސްބުކް- ޖީޑީޕީއާރް ޤާނޫނުގެ ދަށުން މީހުންގެ ޕްރައިވެސީ ރައްކާތެރި ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ
ގޫގުލް

މާމަ ދަރިންގެ ފޮޓޯތައް ފޭސްބުކް އިން ނެގުމަށް ޑަޗް ކޯޓަކުން މީހެއްގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

ޑަޗް ކޯޓަކުން ކުރި މި ޙުކުމުގައި ބުނެފައި ވަނީ އަންހެން މީހާ އޭނާގެ މާމަ ދަރިންގެ ފޮޓޯތައް މީސް މީޑިއާގެ ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމަށްވާ ފޭސްބުކް އަށް އަޕްލޯޑް ކޮށްފައި ވަނީ އެ ކުދިންގެ މަންމަގެ ހުއްދައާ ނުލާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއީ 2018 ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދުވި "ޖެނެރަލް ޑާޓާ ޕްރޮޓެކްޝަން ރެގިއުލޭޝަން (ޖީޑީޕީއާރް) ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަނާ ކަމެއްކަން ޙުކުމުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި މައްސަލަ 'ޑިސްޕިއުޓް' މަރުޙަލާއަށް ދާން ޖެހުނީ ފޮޓޯތައް ނެގުމަށް އެކުދިންގެ މަންމަ އެތައް ފަހަރަކު އެދުމުން ވެސް އެކަމަށް އިޖާބަދީފައި ނުވާތީކަން ޙުކުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ. މިބީދައިން ފޮޓޯތައް އާންމު ކުރުމަކީ އެކުދިންގެ "ޕްރައިވަސީ" ގެއްލުވާލުންކަން މައްސަލަ ހުށައަޅަމުން ކުދިންގެ މަންމަ ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކޯޓުން ބުނީ، އެކުދިންނަކީ އުމުރު ނުފުރޭ ކުދިންނަށް ވުމާއެކު، އެކުދިންގެ ކަންކަމުގައި ގޮތް ނިންމުމުގެ ބާރު ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަންމައަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރު ވަނީ ފޮޓޯތައް 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޭސްބުކް އާއި ޕިންޓްރަސްޓުން ނެގުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފައެވެ. އަދި ނުނަގައިފިނަމަ އެއަށްފަހު ފާއިތުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 55 ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން ޖޫރިމަނާ ވާނެކަމަށް ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން 1100 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އަދަދެއް މި މައްސަލައިގެ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހިދާނެކަން ފަނޑިޔާރު ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

ޖީޑީޕީއާރް އަކީ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ޑާޓާ ޕްރައިވަސީ ޤާނޫނެކެވެ. މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މީހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން، ކުންފުނިތަކާއި ވަޒީފާ އަދަކުރާ ތަންތަނުން މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޒިންމާދާރުވުމަށް ވެސް ބާރު އަޅައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved